Deklaracja PDF 

KARTA EWIDENCYJNA
członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

Imię i nazwisko........................................................................................................................

Adres zamieszkania..................................................................................................................

Numer telefonu........................................................................................................................

D E K L A R A C J A CZ Ł O N K O W S K A

Deklaruję niniejszym wstąpienie do Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. Oświadczam, iż zapoznał(am) (em) się z treścią Statutu i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień, a także uchwał władz Towarzystwa oraz regularnie uiszczać składki członkowskie.

.............................................

.............................................

data

własnoręczny podpis

Uchwała Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu w dniu .......................................... postanowił przyjąć - nie przyjąć (*) kandydata w poczet członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
Legitymację członkowską nr ................. wydano dnia ...................................... .

 

Podpisy członków Zarządu:

......................................

......................................

......................................

......................................

 

(*) - niepotrzebne skreślić

 

Przegląd Rudnicki

Przegląd Rudnicki

i Antologia Rudnickich Poetów

jest do sprzedaży

w Kancelarii Prawno-Ubezpieczeniowej

MultiPlus

w Rudniku nad Sanem,

ul. Rynek 3

oraz

w stałych punktach

na terenie Miasta.

1% podatku

Przekaż 1% podatku

Antologia Rudnickich Poetów

Antologia Rudnickich Poetów 1/2018

100. Rocznica Bitwy Rudnickiej

Obchody 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej - film

Film - ~ 205MB

Audycja w Radio Rzeszów - Bitwa Rudnicka

Audycja - Radio Rzeszów

Bitwa Rudnicka

Bitwa Rudnicka - październik 1914

25 lat TMZR

25 Lat TMZR

Kto jest na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości