Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

które odbędzie się 9 lutego 2020 r. o godzinie 15.00

w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem, ul. Grunwaldzka 17

Porządek Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia;
 3. Zatwierdzenie porządku obrad;
 4. Wybór komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu za 2019 r. - przedstawi Prezes TMZR Małgorzata Sztaba-Cholewa;
 6. Opinia Komisji Rewizyjnej - opinię przedstawi Przewodnicząca Komisji, p. Halina  Sobota;
 7. Dyskusja;
 8. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi
 9. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020 – 2023:
  1. ustalenie liczby członków Zarządu (4–7) oraz Komisji Rewizyjnej
  2. zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja;
 11. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej;
 13. Ukonstytuowanie się wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 14. Przedstawienie wyników ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 15. Przedstawienie przez nowego Prezesa tez programu działania Towarzystwa na najbliższą kadencję oraz wniosku o udzielenie wotum zaufania i o podjęcie stosownej uchwały (§ 22 pkt 1 statutu);
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu działania na kadencję oraz planu finansowego na 2020 r. oraz udzielenia wotum zaufania dla nowego Zarządu;
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 18. Wolne wnioski;
 19. Zakończenie obrad.

Prezes TMZR

Małgorzata Sztaba-Cholewa