Beata Karaś-Jaszczur

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

„PRZEGLĄDU RUDNICKIEGO”

ZA LATA 2008-2017

WSTĘP

Krótka historia Przeglądu Rudnickiego

Z historią Rudnika nad Sanem na trwale związane jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej powstałe w 1988 roku, które obchodzi właśnie 30. rocznicę działalności. To ono przygotowało i wydało w listopadzie 1989 roku pierwszy numer pisma Przegląd Rudnicki. Pismo ukazuje się nieprzerwalnie do dnia dzisiejszego. W zamierzeniu twórców miało być kwartalnikiem. I tak było przez pierwsze trzy lata. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku przeżywało trudności i ukazywało się okazjonalnie (1, 2 lub 3 numery rocznie).

Za czasów Zdzisława Chmiela do grudnia 1994 roku ukazało się 17 pierwszych numerów. Od stycznia 1995 roku do maja 1999 roku pismo zniknęło z rynku. Publikację wznowił Zarząd Towarzystwa pod przewodnictwem Marka Florka, który w latach 1999 -2001 wydał 4 numery.

W latach 2002-2004 prezes TMZR Marian Pędlowski wydał 11 numerów pisma.

W latach 2005 - 2010 prezes Edward Sekulski wydał 23 numery kwartalnika. Przegląd zmieniał swoją zawartość.

W latach 2011 – do teraz, prezes Małgorzata Sztaba-Cholewa wraz z Zespołem Redakcyjnym wydała 34 numery Przeglądów Rudnickich i Antologię rudnickich poetów.

W 2002 roku, gdy prezesem został Marian Pędlowski zmienił charakter pisma z periodyku zawierającego materiały historyczne na wydawnictwo o charakterze społeczno - kulturalnym. W ostatnich latach kwartalnik ukazuje się regularnie. Możemy w nim śledzić bieżące wydarzenia z Rudnika nad Sanem i szeroko pojętego życia jego mieszkańców.

Ukazało się również kilka wydań specjalnych poświęconych m. in. harcerstwu, 50. leciu PSP nr 1. Pierwszy numer Przeglądu Rudnickiego liczył 42 strony, kosztował 2500 zł i ukazał się w nakładzie 400 egzemplarzy.

Pierwszym redaktorem naczelnym był Tadeusz Rogacki, a za całość odpowiadał Zdzisław Chmiel. Redaktorami naczelnymi byli kolejno Marek Florek, Marian Pędlowski, Agnieszka Drzymała, Agnieszka Kopacz i Dorota Kondysar (2011- 2015 r.). Obecnie brak funkcji redaktora naczelnego, a pracę redakcji koordynuje Maria Lachowicz.

W grudniu 2017 roku ukazał się 84 numer pisma w nakładzie 300 egzemplarzy, kosztował 3 zł i liczył 160 stron. Przygotował go zespół redakcyjny w składzie: Maria Lachowicz, Wiktoria Serafin, Maria Sieprawska, Dorota Kondysar, Edward Sekulski, Małgorzata Sztaba-Cholewa, Mariusz Małek - pomoc techniczna. Pismo ewaluowało w kilku kierunkach, m.in. tematycznym. Z początkowego pisma historycznego, poprzez historyczno - społeczne do społeczno - kulturalnego z elementami historii miasta. Kolejna zmiana, jaką zauważamy, to włączenie się różnych grup społecznych do jego współredagowania. Na początku pojawiła się twórczość młodych mieszkańców Rudnika nad Sanem, następnie seniorów.

W ostatnim, grudniowym numerze z 2017 roku Przeglądu jest wyraźny podział na kilka działów tematycznych, takich jak: Wydarzenia, Przegląd Historyczny, Przegląd Młodych, Poezja i Proza, Z Życia Seniorów, Miejski Ośrodek Kultury, Rudnik w Obiektywie.

Kolejna ważna zmiana, jaka zaszła na przestrzeni 30 lat ukazywania się naszego to rozdzielenie funkcji prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej i redaktora naczelnego. Nastąpiło to w 2005 roku.

 

Tabela. Przegląd Rudnicki w liczbach

 

Nr

ciągłe PR

Ilość wyd.

nr

PR

Lata

Prezes TMZR

Redaktor naczelny

Skład redakcji

1

2

3

4

5

6

1-17

17

1989-1994

Zdzisław Chmiel

Tadeusz Rogacki

 

Zdzisław Chmiel

(zastępca redaktora naczelnego, następnie odpowiedzialny za całość)

Ferdynand Gawroński

Władysław Kania

Kazimiera Majcher

18-21

4

1999-2001

Marek Florek

Marek Florek

Krystyna Wójcik

Andrzej Wołcz

Genowefa Szast

Kazimierz Socha

Wiktor Wójcik

Lesław Popowicz

Wiktoria Serafin

22-32

11

2002-2004

Marian Pędlowski

Marian Pędlowski

Genowefa Szast

Zyta Kwiecień

Maria Lachowicz

Joanna Maczuga

Danuta Półchłopek

Krystyna Wójcik

33-54

23

2005-2010

Edward Sekulski

Agnieszka Drzymała

(nr 22-41)

Krystyna Lachowicz

Maria Lachowicz

Kazimierz Socha

Patryk Sobota

Krystyna Wójcik

Ewelina Serafin

Joanna Maczuga

Michał Rosół

 

 

 

 

Agnieszka Kopacz

(nr42-43)

Krystyna Lachowicz

Maria Lachowicz

Kazimierz Socha

Patryk Sobota

Krystyna Wójcik

Ewelina Serafin

Joanna Maczuga

Kazimierz Naklicki

Anna Korasiewicz

Wydanie Specjalne

Grażyna Bodzak –

pomoc techniczna

 

 

 

 

Dorota Kondysar

(nr 44-54)

Agnieszka Kopacz

Krystyna Lachowicz

Maria Lachowicz

Kazimierz Naklicki

Stanisława Ptak

Joanna Maczuga

Eugeniusz Pędlowski

Wiktoria Serafin

Mariusz Małek-pomoc techniczna

55-84

31

2011-2017

Małgorzata Sztaba -Cholewa

 

 

Dorota Kondysar (nr 55- 73)

 

Wydanie specjalne-

nr 58 (4)/2011

 

Wydanie specjalne-

nr 68 (5/2013)

 

 

Kazimierz Naklicki

Stanisława Ptak

Joanna Maczuga

Eugeniusz Pędlowski

Agnieszka Kopacz

 

Zespół redakcyjny

w XII 2017 roku:

Maria Lachowicz

Wiktoria Serafin

Maria Sieprawska

Dorota Kondysar

Edward Sekulski

Małgorzata Sztaba -Cholewa

Mariusz Małek-pomoc techniczna

Od nr 74 (2) z 2015 r. brak funkcji redaktora naczelnego

Zespół redakcyjny

w XII 2017 roku:

Maria Lachowicz

Wiktoria Serafin

Maria Sieprawska

Dorota Kondysar

Edward Sekulski

Małgorzata Sztaba -Cholewa

Mariusz Małek-pomoc techniczna

 

Bibliografie Przeglądu Rudnickiego

 

Dotychczas ukazały się 4 bibliografie zawartości Przeglądu Rudnickiego. Pierwsza obejmowała lata 1989 -2002 i ukazała się w numerze 3 (26) z 2002 roku, druga za lata 2003-2004 ukazała się w numerze 4 (32) z 2004 roku mojego autorstwa. Trzecia obejmowała II kwartał 2005 - I kwartał 2007 roku i została zamieszczona w numerze 2 (41) z 2007 roku, a przygotował ją Edward Sekulski. Czwartą bibliografię opracowała Dorota Kondysar i obejmowała zawartość 5 numerów Przeglądu - od numeru 2 (41) /2007 do 3 (45)/2008. Ukazała się ona w numerze 1(51) w 2010 r. Pierwsza bibliografia obejmuje 274 pozycji bibliograficznych, druga - 156, trzecia -110, a czwarta - 87. Obecna bibliografia obejmuje zawartość 40 Przeglądów Rudnickich od numeru 4 (46) z 2008 roku do 84 numeru z grudnia 2017 roku oraz 3 wydania specjalne. Pierwsze z nich poświęcone jest w całości harcerstwu w naszym mieści (brak roku, numeru bieżącego i ciągłego) i ustaliłam, że ukazało się w 2008 roku. Drugie poświęcone jest 50. leciu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem nr 58 (4) /2011. Ostatnie zawiera materiały poświęcone 80. leciu Domu Oświatowego w Rudniku nad Sanem nr 68(5/2013) . Aktualna, piąta bibliografia zawiera 1281 pozycji. Podsumowując wszystkie bibliografie otrzymujemy 1908 różnorodnych tematycznie materiałów poświęconych naszemu miasteczku i jego mieszkańcom.

 

Budowa bieżącej bibliografii

 

W trakcie sporządzania bibliografii zastosowałam selekcję wobec wstępów do poszczególnych numerów pisma. Opisy bibliograficzne sporządziłam z autopsji. Opracowałam je na podstawie poradnika Marii Janowskiej „Opis bibliograficzny artykułu”[1].Ujęłam go w strefę oznaczenia odpowiedzialności (autora), tytułu (tytuł artykułu), cytatę wydawniczą ( rok wydania, numer bieżący i numer ciągły, numery stronic) i uwag (charakterystyka zawartości). Informacje o oznaczeniu odpowiedzialności czerpałam z napisów znajdujących się bezpośrednio nad lub pod tekstem. Pominęłam pierwsze oznaczenie odpowiedzialności, jeżeli było ono identyczne z hasłem głównym pod względem zawartości i formy. W haśle głównym zawierającym nazwiska dwóch autorów zachowałam kolejność nazw występujących w źródle oddzielając je przecinkami. Przy braku osoby fizycznej, jako autora podałam nazwę instytucji sprawczej lub pominęłam go. Przy podawaniu tytułów artykułów zastosowałam się do postanowień dotyczących formy tytułu właściwego książek zawartych w normie PN-82/N-01152/01[2]. W przypadku braku tytułu np. wiersza podałam hasło „Wiersz”. Pominęłam podawanie tytułu czasopisma, ponieważ jest to jednorodna bibliografia i dotyczy tylko zawartości Przeglądu Rudnickiego. W bibliografii podaję rok wydania, numerację bieżącą, a w nawiasie numerację ciągłą oraz numery stronic, na których występuje opisywany artykuł. Opis artykułu wieloczęściowego sporządziłam metodą na jednym poziomie. Skróty wyrazów typowych w opisie bibliograficznym zgodne są z normą PN-85/N-011158[3]. W bibliografii zastosowałam układ autorski. W przypadku kilkukrotnego występowania tego samego autora i tytułu artykułu zachowałam porządek chronologiczny ukazywania się pisma. Bibliografia zawiera 1281 ponumerowanych kolejno pozycji, uszeregowanych w 4 działach głównych: Historia, Życie Społeczne, Życie Kulturalne oraz Fotogaleria i Rysunki, które są podzielone na rozdziały. W ich obrębie zastosowałam układ alfabetyczny.  Zastosowałam odsyłacze do nazwiska złożonego, natomiast drugi i kolejny autor artykułu wyszczególniony jest samodzielnie w indeksie osobowym. Każdy opis zaopatrzyłam w adnotację informującą o treści i problemach artykułu. Stosowałam pisownię miejscowości zgodnie z pisownią w badanym źródle. Bibliografię uzupełniają: wykaz skrótów, indeks osobowy oraz indeks rzeczowy.

 

I. HISTORIA

 1. A. HISTORIA MIASTA

 

 1. , Chmiel Janusz, Prawda o Bitwie Rudnickiej.-2014, nr 2 (70), s. 5.- 23. Przebieg Bitwy Rudnickiej z 1914 roku.
 2. Chmiel Janusz, Historia i tradycja spławu na Sanie.- 2010, nr 1 (51), s. 28 -36. Historia spławu Sanem do XVIII wieku. Rodzaje statków flisackich.
 3. Chmiel Janusz, Historia i tradycja spławu na Sanie, cz. II.- 2010, nr 2 (52), s. 31 -36. Przebieg wyprawy, kultura flisacka. Zdjęcia.
 4. Chmiel Janusz, Kaplica we dworze - nowe informacje - z listu do redakcji.-2012, nr 2 (61), s.66-68. Informacje o kaplicy pałacowej w rudnickim dworze. Zdjęcie.
 5. Chmiel Janusz, Nowe fakty w sprawie: Rudnik- Wiedeń.-2011, nr 1 (55), s.34-39. O początkach rodu Hompeschów w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 6. Chmiel Janusz, Śledztwo w sprawie…Jaslovic.- 2011, nr 1 (55), s.39-43. O rodowej miejscowości Hompeschów.
 7. Fusiek Rozalia, Ulica Rzeszowska z lat 1939-45, cz. I.- 2012, nr 4 (63), s.48-59. Dzieje ulicy Rzeszowskiej i jej mieszkańców. Zdjęcia.
 8. Fusiek Rozalia, Ulica Rzeszowska z lat 1939-45, cz. II.- 2013, nr 1 (64), s.54-67. Dzieje ulicy Rzeszowskiej i jej mieszkańców. Zdjęcia.
 9. Gazda Stanisław, Warto wiedzieć…- 2010, nr 1 (51), s. 15-19. Krótkie informacje z historii miasta i dnia dzisiejszego. Zdjęcia.

10.  Gazda Stanisław, Architektura drewniana w Rudniku nad Sanem.- 2010, nr 3 (53), s. 24-27. Zabytkowe budynki w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.

11.  Gazda Stanisław, Jesienne prace rolne w Rudniku nad Sanem.- 2010, nr 4 (54), s. 58- 62. Dawniej i dzisiaj prace rolne jesienią. Zdjęcia.

12.  Gazda Stanisław, Miasto Rudnik nad Sanem ma już 460 lat.-2012, nr 2 (61), s.61-66. Wybrane opisy z historii miasta. Zdjęcia.

13.  Gazda Stanisław, Pracownicy w rudnickim dworze.- 2010, nr 3 (53), s. 51-54. Opis pracowników zatrudnionych na rudnickim dworze przed II wojną światową. Rysunek dworu.

14.  Gazda Stanisław, Restauracja Pod Michałkiem w Rudniku nad Sanem.-2016, nr 2 (78), s. 54-60. O rudnickiej restauracji. Zdjęcia.

15.  Gazda Stanisław, Rudnickie liceum ma monografię.-2014, nr 4 (72), s. 25-26. Recenzja monografii o rudnickim liceum.

16.  Gazda Stanisław, Rudnik nad Sanem nie powiatem, to stolicą.-2011, nr 5 (59), s.69-73. O podziale administracyjnym na przestrzeni lat. Herb Rudnika nad Sanem i powiatu niżańskiego.

17.  Gazda Stanisław, Stacja PKP w rudniku nad Sanem była oknem na świat.-2015, nr 1 (73), s. 28-40. Historia rudnickiej stacji PKP. Zdjęcia.

18.  Gazda Stanisław, Studnie publiczne w Rudniku nad Sanem, których już nie ma.-2017, nr 2 (82), s. 83-93. Historia. Rysunki.

19.  Gazda Stanisław, Znalezione w pamiętniku.- 2011 nr 1 (55), s.59-61.O pamiętnikarzu Franciszku Magrysiu z Handzlówki. Zdjęcia.

20.  Jamróz Andrzej, List (Ludzie listy piszą).-2011, nr 2 (56), s.60 –67. Wyjaśnienia w sprawie rudnickiego Depo.

21.  Jamróz Andrzej, Obrazki z życia na linii frontu, czyli słów kilka o dniach grozy, strachu i śmierci.-2014, nr 2 (70), s. 58- 72. Opis życia mieszkańców Rudnika nad Sanem w czasie walk w 1914 roku.

22.  Jamróz Andrzej, Prawda czy mit?-2016, nr 2 (78), 61- 70. Uzupełnienie informacji o Jarocie.

23.  Komitet Organizacyjny Obchodów 70- lecia Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem.-2014, nr 4 (72), s. 15-24. Opis uroczystości. Zdjęcia.

24.  Kondysar Dorota, Drewniany dom.-2011, nr 3 (57), s. 15-18. Historia domu przy ulicy Rzeszowskiej 116. Zdjęcia.

25.  Kondysar Dorota, Los uczynił nas strażnikami świętej pamięci.-2013, nr 1 (64), s. 47 -49. O konferencji naukowej „Bitwa rudnicka w historii miasta”.

26.  Kondysar Dorota, Odsłonięcie Tablicy ks. mjr Bronisława Szweda. -2015, nr 2 (74), s. 50-60. Postać ks. mjr Bronisława Szweda i uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Zdjęcia.

27.  Kopacz Agnieszka, Dla wolności poświęcili swoje młode życie.-2017, nr 2 (82), s. 78-82. Historia Rudnickich Orląt.

28.  Kopacz Agnieszka, Na tropie Wojtyły.- 2011, nr 2 (56), s. 10-13. O pobycie Karola Wojtyły w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.

29.  Koszałka Władysław, Studnie publiczne miejskie w Rudniku nad Sanem. -2008, nr 4 (46), s.41-42. Budowa i wykaz studni miejskich w Rudniku nad Sanem, rysunek żurawia studziennego.

30.  Kułacz Sławomir, Dwie setki nazwisk żołnierzy poległych pod Rudnikiem.- 2016, nr 3 (79), s. 111-134.Wykaz nazwisk żołnierzy poległych pod Rudnikiem w czasie I wojny światowej.

31.  Kułacz Sławomir, Pechowy 13 czerwca 1915 –pożar Steinau.-2015, nr 2 (74), s. 40-42. O pożarze w Nowym Kamieniu w 1915 r. Zdjęcie.

32.  Kułacz Sławomir, Scenka z Rudnika u progu I wojny światowej.-2015, nr 3 (75), s. 51-54. Opis Rudnika nad Sanem z września 1914 roku.

33.  Kumięga Tadeusz, Działalność kina „Rusałka” w Rudniku nad Sanem w latach1963-1970.- 2009, nr 1 (47), s. 36-39. Działalność rudnickiego kina.

34.  Kumięga Tadeusz, Działalność kina „Rusałka” w Rudniku nad Sanem w latach1963-1970.- 2013, nr 5 (68), s. 57-62. Działalność rudnickiego kina.

35.  Kumięga Tadeusz, Działalność kina „Rusałka” w Rudniku nad Sanem w latach 1970-1995.- 2009, nr 2 (48), s. 45-47. Działalność rudnickiego kina.

36.  Kumięga Tadeusz, Działalność kina „Rusałka” w Rudniku nad Sanem w latach 1970-1995.- 2013, nr 5 (68), s.62-67. Działalność rudnickiego kina.

37.  Lachowicz Maria, Kartka z dziejów tajnego nauczania.- 2010, nr 3 (53), s. 39-46. Opis tajnego nauczania w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia nauczycieli.

38.  Lachowicz Maria, Lista absolwentów. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.113-144. Spis absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem od roku szkolnego 1961/62 do roku szkolnego 2010/11.

39.  Lachowicz Maria, Ważniejsze wydarzenia z historii Szkoły Powszechnej i Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.-2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.7-19.Kalendarium szkoły od powstania do 2011 roku.

40.  Lachowicz Maria, Pizun Lucyna, Historia szkoły 2001/2011.-2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.20-49. Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem w latach 2001-2011.

41.  Lachowicz Maria, Syrowatka Jan, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem.-2015, nr 2 (74), s. 26-35.Początki koszykarstwa w Rudniku nad Sanem.

42.  Lasowiacy.-2017, Nr 4 (84), s. 95-119. O historii, zajęciach, tradycji, zwyczajach grupy etnograficznej Lasowiacy. Zdjęcia.

43.  Lista byłych pracowników zatrudnionych w MOK od 1.10.1991 R.-2013, nr 5(68), s.72. Spis pracowników MOK w Rudniku nad Sanem.

44.  Lista nauczycieli na przestrzeni 50 lat. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.49 -56. Alfabetyczny spis kadry pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.

45.  Lista osób biorących czynny udział w życiu artystycznym, kulturalnym i rozrywkowym Domu Kultury w latach 1991-2013.-2013, Nr 5 (68), s. 96-118. Alfabetyczny spis osób współpracujących i pracujących w MOK w Rudniku nad Sanem

46.  Lista osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem. Lata 2012-2013.-2013, nr 5 (68), s.73. Spis pracowników MOK w Rudniku nad Sanem.

47.  Lista pracowników administracji i obsługi.- 2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.57-58. Alfabetyczny spis pracowników administracji i obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.

48.  Mierzwa Marek, Historia pewnego guzika.-2014, nr 3 (71), s. 63-65. O znalezisku archeologicznym. Zdjęcie.

49.  Mroczka Czesław, Kolej w naszym mieście.-2015, nr 2 (74), s.43-49. O kolei, urządzeniach kolejowych w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.

50.  Naklicki Kazimierz, „Depo” w Rudniku nad Sanem.(Uzupełnienie).- 2010, nr 4 (54), s.45-47. Uzupełnienie informacji o terenach do rozbrajania amunicji po I wojnie światowej. Zdjęcia.

51.  Naklicki Kazimierz, Burmistrzowie Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem.-2011, nr 2 (56), s.40-46. Opis urzędu, zadania samorządu terytorialnego i burmistrza, kalendarium urzędu w Rudniku nad Sanem.

52.  Naklicki Kazimierz, Historia Domu Oświatowego w Rudniku nad Sanem (lata 1930-1990).-2013, nr 5 (68), s. 5-10. Dzieje Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.

53.  Naklicki Kazimierz, Koszałka Władysław, „Depo” w Rudniku nad Sanem.- 2010, nr 3 (53), s.47-51. Historia terenów do rozbrajania pocisków armatnich po I wojnie światowej. Plan.

54.  Naklicki Kazimierz, Proboszczowie Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudniku nad Sanem.- 2010, nr 3 (53), s. 33- 37. Wykaz proboszczów rudnickiej parafii. Zdjęcia nagrobków z cmentarza.

55.  Naklicki Kazimierz, Wystąpienie Kazimierza Naklickiego z okazji 80- lecia Domu Oświatowego w Rudniku nad Sanem.- 2012, nr 2 (61) . Historia Domu Oświatowego w Rudniku nad Sanem.

56.  Pędlowski Eugeniusz, Historia figury św. Jana Nepomucena.-2014, nr 1 (69), s. 58-62. Fragmenty prac na temat pomnika. Rysunek.

57.  Ptak Stanisława, Muzyką rozsławiali Rudnik.- 2009, nr 3 (49), s. 33-41. O orkiestrze dętej Wikplastu i kapeli ludowej Jedności. Zdjęcia.

58.  Ptak Stanisława, Piszemy historię Domu Oświatowego- wspomnienia zebrała i opracowała Stanisława Ptak. -2009, nr 1 (47), s. 32- 36. Początki działalności Domu Oświatowego Rudniku nad Sanem do lat 50- tych we wspomnieniach jego pracowników.

59.  Ptak Stanisława, Ścieżkami czasu cz. II.- 2011, nr 1 (55), s. 43-59. Historia ulicy Mickiewicza. Zdjęcia.

60.  Ptak Stanisława, Ścieżkami czasu część I.- 2010, nr 4 (54), s. 47- 57. Historia ulicy Sandomierskiej i rudnickiego Rynku. Zdjęcia.

61.  Sekulski Edward, Była fabryka, była praca, dziś pozostał tylko komin z napisem „Jarot”.-2014, nr 2 (70), s. 81-82. Historia rudnickiego Jarotu.

62.  Sekulski Edward, Ewenement nadruków na znaczkach pocztowych.-2014, nr 2 (70), s. 77-80. O znaczkach pocztowych tuż po drugiej wojnie. Zdjęcia.

63.  Sekulski Edward, Służba Budowlana Baudienst w Rudniku nad Sanem w latach 1941-1944.-2014, nr 2 (70), s. 73-76. Historia z czasów drugiej wojny światowej. Zdjęcia.

64.  Serafin Wiktoria, Etymologia nazwiska Szast. -2017, nr 4 (84), s. 87-88. Pochodzenie nazwiska Szast. Rysunek.

65.  Sieprawska Maria, Gwara naszego regionu.-2011, nr 3 (57), s. 69-72. O gwarze rudnickiej.

66.  Sieprawska Maria, Obchody 100-lecia Bitwy Rudnickiej.-2014, nr 4 (72), s. 49-51. Opis uroczystości.

67.  Socha Kazimierz, Rudnik nad Sanem w XX-leciu międzywojennym. Rynek pracy i optymistyczne perspektywy.-2017, nr 1 (81), s. 90-95. Historia Rudnika nad sanem przed II wojną światową.

68.  Socha Kazimierz, Społeczność żydowska w Rudniku nad Sanem od lokacji miasta do czasu zagłady.-2016, nr 3 (79), s. 72-87. Historia Żydów w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.

69.  Sowa Teresa, Jeszcze o początkach koszykarstwa w Rudniku. -2010, nr 4 (54), s. 63- 64. Postać Ferdynanda Hofmanna. Zdjęcia.

70.  Statystyka ważniejszych wydarzeń w Miejskim Ośrodku Kultury w latach 1991-2013.-2013, nr 5 (68), s. 74-95. Kalendarium działalności MOK.

71.  Sucharski Piotr, Jak długo Rudnik nad Sanem gra z Orkiestrą? Trochę historii.-2012, nr 1 (60), s. 56-59. Historia organizacji WOŚP w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.

72.  Sudoł Tomasz, Krótka historia Kobylich Gór.-2011, nr 5 (59), s. 66-69. Historyczne wydarzenia z okolic Tarnogóry.

73.  Sudoł Tomasz, Ziemia niżańska podczas I wojny światowej. Bitwa nad Sanem w Rudniku i Nisku od 17 października do 4 listopada 1914 roku. Część 1-Walki na przeprawach w Rudniku i Nisku.-2012, nr 4 (63), s. 40-48. O walkach w 1914 roku w Rudniku nad Sanem.

74.  Sudoł Tomasz, Ziemia niżańska podczas I wojny światowej. Rudnik nad Sanem podczas rosyjskiej próby przełamania frontu w czerwcu 1915 roku.-2012, nr 3 (62), s. 60-66. O walkach w maju 1915 roku w Rudniku nad Sanem. Rysunek.

75.  Syrowatka Jan, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. II (pisany przez autora w 1961 roku, przedruk rękopisu Maria Lachowicz).-2015, nr 3 (75), s. 54-64. Historia koszykarstwa w Rudniku nad Sanem przed I wojną światową.

76.  Syrowatka Jan, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. III (Pisany przez autora w 1961 roku, przedruk rękopisu -Maria Lachowicz) Przekrój stosunków wytwórczych w rudnickim koszykarstwie w okresie od 1918-1939 roku.-2015, nr 4 (76), s. 86-95. Historia koszykarstwa w Rudniku nad Sanem przed II wojną światową.

77.  Syrowatka Jan, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. IV (Pisany przez autora w 1961 roku, przedruk rękopisu -Maria Lachowicz).-2016  nr 1 (77), s. 36-47. Historia koszykarstwa w Rudniku nad Sanem w latach trzydziestych XX wieku.

78.  Syrowatka Jan, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. V (Pisany przez autora w 1961 roku, przedruk rękopisu -Maria Lachowicz).-2016  nr 2 (78), s. 40-54. Historia koszykarstwa w Rudniku nad Sanem w okresie okupacji.

79.  Syrowatka Jan, Szkic historii koszykarstwa w Rudniku nad Sanem cz. VI (Pisany przez autora w 1961 roku, przedruk rękopisu -Maria Lachowicz).-2016  nr 3 (79), s. 60-72. Historia koszykarstwa w Rudniku nad Sanem w Polsce wyzwolonej. Zdjęcia.

80.  Sztaba Józef, Ulica Sandomierska- kontynuacja (dawna ulica Ulanowska).- 2011, nr 3 (57), s.57-69. Dzieje ulicy Sandomierskiej i jej mieszkańców. Zdjęcia.

81.  Sztaba Józef, Ulica Sandomierska, cz. II.- 2011, nr 5 (59), s.58-66. Dzieje ulicy Sandomierskiej i jej mieszkańców. Zdjęcia.

82.  Sztaba Józef, Ulica Stróżańska.- 2012, nr 1 (60), s.41-50. Dzieje ulicy Stróżańskiej i jej mieszkańców. Zdjęcia

83.  Sztaba Józef, Ulica Stróżańska, cz. II.- 2012, nr 3 (62), s.68-79. Dzieje ulicy Stróżańskiej i jej mieszkańców. Zdjęcia.

84.  Tabarowski Zbigniew, Z historii poczty w Rudniku.-2014, nr 3 (71), s. 51-58. Historia poczty w Rudniku nad Sanem.

85.  Tutka Barbara, Ulica Ignacego Daszyńskiego Część I.-2013, nr 4 (67), s. 48-51. Dzieje ulicy Ignacego Daszyńskiego i jej mieszkańców. Zdjęcie.

86.  Tutka Barbara, Ulica Daszyńskiego Cz.II.-2014, nr 14 (69), s. 54-57. Dzieje ulicy Ignacego Daszyńskiego i jej mieszkańców. Zdjęcia.

87.  Wnuk Antoni, Firma koszykarska z tradycjami.- 2009, nr 2 (48), s. 4-6. Historia i dzień dzisiejszy firmy koszykarskiej Antoniego Wnuka. Zdjęcia.

88.  Wójcik Krystyna, Dom Kultury współcześnie.-2013, nr 5 (68), s. 67-71. Działalność Domu Kultury po 1989 roku. Zdjęcia.

89.  Zawół Anna, Pochodzenie nazwisk mieszkańców Rudnika nad Sanem.-2017, nr 4 (84), s. 74- 86. Prelekcja o rudnickich nazwiskach. Zdjęcia.

90.  Zygmunt Maria, Historia sołectwa Przędzel.- 2011, nr 1 (55), s.62-69. Historia wsi Przędzel. Zdjęcia.

91.  Zygmunt Maria, Śladami ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach.-2012, nr 4 (63), s. 36-40. O związkach ks. Jerzego Popiełuszki z Kopkami. Zdjęcia.

92.  Żurecki Ryszard, Historia leśnego cmentarza.-2015, nr 4 (76), s. 71-85. O cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej w Borowinie. Zdjęcia.

93.  Żurecki Ryszard, Mogiła na dworskiej górce.-2016, nr 3 (79), s. 21-33. O mogile w parku dworskim. Zdjęcia.

94.  Żurecki Ryszard, „Wy za nas, my dla was”.-2015, nr 2 (74), s. 36-39. Postać majora Egona von Waldstatten i wizyta gości z Austrii. Zdjęcia.

95.  Żurecki Ryszard, Powstanie 1863 roku Chwała zwyciężonym!-2013, nr 1 (64). s. 49-51. O udziale rudniczan w powstaniu styczniowym. Zdjęcie.

96.  Żurecki Ryszard, Rola Rudnika nad Sanem w kampanii październikowej 1863 r.-2013, nr 3 (66) . s.46-49. Opis epizodów z powstania styczniowego, które miały miejsce w okolicach Rudnika nad Sanem.

 

WSPOMNIENIA

 

97.  Bury Maria, Czas na wspomnienia. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.68-70. Wspomnienia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.

98.  Dybka Janina, Trochę wspomnień z dawnych, biednych lat. -2008, nr 4 (46), s.36-38. Wspomnienia z życia rodziców Janiny Dybki. Zdjęcia.

99.  Fusiek Rozalia, Marzenia dzieci w okresie II wojny światowej.-2012, nr 1(60), s. 38-41. Wspomnienia wojenne. Zdjęcie.

 1. Gazda Stanisław, Jubileusz 70-lecia naszego liceum. Moje licealne lata (wspomnienia).-2014, nr 3 (71), s. 40-47. Licealne wspomnienia autora.
 2. Gazda Stanisław, Narodziny i chrzciny na ziemi rudnickiej.-2011, nr 2 (56), s. 54-59. Opis zwyczajów i wierzeń związanych z narodzinami dziecka. Zdjęcia
 3. Grab Józef, List.-2014, nr 3 (71), s. 48-50. Wspomnienia z czasów licealnych.
 4. Kobylarz-Beer Elżbieta, Kobylarz Marek, Lato było piękne…-2017, nr 3 (83), s. 43-52. Wspomnienia z czasów II wojny światowej. Zdjęcia.
 5. Kondysar Dorota, Nauczyciele w mojej pamięci.-2015, nr 4 (76), s. 33-40.Wspomnienie zmarłych nauczycieli.
 6. Kondysar Dorota, Pamięci Orląt. -2017, nr 1 981), s. 107-112.Wykład dr Bogusława Wójcika na temat Rudnickich Orląt. Zdjęcie.
 7. Kondysar Dorota, Wiosenne prace polowe.-2011, nr 2 (56), s.32-34. Opis prac polowych na podstawie opowieści Tadeusza Ruchaja. Zdjęcia.
 8. Korasiewicz Marian, Moje wspomnienia z budzenia się do życia Zakładu Wikliniarsko- Koszykarskiego w Rudniku nad Sanem.-2012, nr 2 (61), s. 81-85. Wspomnienia pracownika zakładu. Zdjęcie.
 9. Kułacz Sławomir, Walki o Rudnik w maju i czerwcu 1915 r.-2013, nr 2 (65), s. 47-59. Opis walk w Rudniku nad Snem wiosną 1915 roku. Mapa.
 10. Kwiecińska Anna, „Jeśli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.75-77. Wspomnienia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 11. Łuka Edward, Wspomnienia są zawsze bez wad.-2015, nr 1 (73), s. 53-56. Wspomnienia z czasów II wojny światowej.
 12. Łyko Jan Maciej, Podróż do Egiptu.-2011, nr 3 (57), s. 20- 22. O podróży do Egiptu. Zdjęcie.
 13. Mierzwa Adolf, Rudnik w moich wspomnieniach.-2011, nr 3 (57), s. 43-46. Wspomnienia z lat 20. XX wieku. Zdjęcie.
 14. Mroczka Czesław, Nasze szkolne lata.-2015, nr 4 (76), s. 95-101. Wspomnienia z czasów szkolnych tuż po II wojnie światowej. Zdjęcia.
 15. Naklicki Kazimierz, II wojnę światową przeżyłam wiele razy (Wspomnienia Krystyny Sekulskiej w 70. Rocznicę wybuchu wojny).- 2009, nr 4 (50), s. 36- 41. Wspomnienia Krystyny Sekulskiej. Zdjęcia.
 16. Naklicki Kazimierz, Napiszmy historię Domu Oświatowego cd. -2008, nr 4 (46), s.38-40. Wspomnienie działalności muzycznej Domu Oświatowego. Zdjęcia.
 17. Naklicki Kazimierz, Napiszmy historię Domu Oświatowego cd. -2013, nr 5 (68), s.37-40. Wspomnienie działalności muzycznej Domu Oświatowego. Zdjęcia.
 18. Olko Wiesław, Znowu w Domu Oświatowym.-2013, nr 5 (68), s. 22-25. Powstanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 19. Pająk – Słupina Irena, To już historia… list.- 2010, nr 2 (52), s. 38-40. Wspomnienia autorki z czasów II wojny światowej.
 20. Paluch Władysława, Matematyka matką nauk. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 64- 66. Wspomnienia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem..
 21. Pędlowski Eugeniusz, Szlomek.- 2010, nr 2 (52), s. 36-37. Wspomnienia Józefa Mroczki z końca II wojny światowej.
 22. Ptak Stanisława, Kolędnicy z „Herodem”.- 2009, nr 4 (50), s. 41-43. O rudnickich kolędnikach sprzed lat. Zdjęcia.
 23. Ptak Stanisława, Napiszmy historię Domu Oświatowego.-2013, nr 5 (68), s. 25-36. Działalność Domu Oświatowego przed wojną i tuż po niej. Zdjęcia.
 24. Ptak Stanisława, Piszemy historię Domu Oświatowego.-2013, nr 5 (68), s. 25-36. Działalność Domu Oświatowego w wspomnieniach mieszkańców. Zdjęcia.
 25. Rychel-Chrzan Janina, Podkowa Barbara, Wspomnienie o Mamie. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 58-61. Wspomnienie o Adeli Rychel, dyrektorce Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 26. Sądej Longina, Szkolnych wspomnień czar. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.77-78. Wspomnienia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 27. Sekulski Edward, Moje wspomnienia z dzieciństwa.-2015, nr 1 (73), s. 50-52. Wspomnienia autora.
 28. Sieprawska Maria, Moje wspomnienia. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.79-80. Wspomnienia autorki związane z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 29. Sieprawska Maria, Stary rodzinny dom.-2011, nr 1 (55), s.79-81. Historia domu rodzinnego autorki. Zdjęcia.
 30. Socha Kazimierz, Nauczyciele w mojej pamięci.-2015, nr 4 (76), s. 40-53.Wspomnienie zmarłych nauczycieli. Zdjęcia.
 31. Socha Kazimierz, W pięćdziesiątą rocznicę działalności Szkoły Podstawowej Nr 1. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.62-64. Wspomnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 32. Sokalska Zofia, Pracowałam w „Jedynce”. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.74. Wspomnienia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 33. Sowa Maria, Moja praca całym moim życiem. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.67-68. Wspomnienia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 34. Sowa Maria, Wspomnienia owiane melodią i piosenką. -2008, nr 4 (46), s.24-35. Wspomnienia z pracy i działalności nauczycielki muzyki Mari Sowy. Zdjęcia.
 35. Sztaba Józef, Nauki woda nie zabierze, a ogień nie spali. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 70-73. Wspomnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 36. Tutka Piotr, Magiczny urok kina „Rusałka”. -2008, nr 4 (46), s. 43-46. Wspomnienia autora na temat magii rudnickiego kina Rusałka. Repertuar kina z listopada 1979 r.
 37. Tutka Piotr, Magiczny urok kina „Rusałka”. -2013, nr 5 (68), s. 52-57. Wspomnienia autora na temat magii rudnickiego kina Rusałka. Archiwalny bilet.
 38. Zarzycka Celina, Moje pierwsze miejsce pracy. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.78-79. Wspomnienia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.

 

PORTRETY RUDNICZAN

 

 1. Bieńkowska Mirosława, Maczuga Joanna, Nie wszystek umrę…-2010, nr 1 (51), s. 3-4. Pożegnanie Stefana Bałutowskiego.
 2. Burdzy Aleksander ks., Ksiądz Czesław Wala-wspomnienia.-2015, nr 4 (76), s. 107-118. Portret księdza Czesława Wali.
 3. Chmiel Janusz, Wyszperane w sieci przez Janusza Chmiela. Franciszek Socha – Paprocki o dr. Hernichu. -2013, nr 1 (64), s. 68-70. Wspomnienia o lekarzu Franciszku Hernichu.
 4. Daczyńska Maria, Poezja.-2012, nr 2(61), s.57. Portret młodej poetki Darii Daczyńskiej.
 5. Dechnik Joanna, O uczennicach z „trójki”.-2009, nr 2 (48), s.47-48. Sukcesy Patrycji Zakrzewskiej, Karoliny Bochni. Zdjęcie.
 6. Freyer Grażyna, Pasje, marzenia i ciężka praca…-2016, nr 2 (78), s. 28-30. Portret Karola Jaszczura.
 7. Gazda Stanisław, Poetka ludowa.-2016, nr 2(78), s.121-122. Postać poetki z Bielińca Stanisławy Drzymały. Dwa wiersze poetki.
 8. Gazda Stanisław, Poetka z Krzeszowa.-2011, nr 3 (57), s.22-23. Postać poetki z Krzeszowa Stanisławy Pudełkiewicz. Dwa wiersze poetki.
 9. Gazda Stanisław, Rudnicki fotograf.-2013, nr 3 (66), s. 22-26. Portret Eugeniusza Skoczylasa. Zdjęcia.
 10. Gazda Stanisław, Rudnickie drzewa genealogiczne.-2011, nr 2 (56), s. 50- 53. Historia rodziny Krzewickich i Gazdów. Zdjęcia.
 11. Grzecznik Tomasz, Rudnicka mistrzyni szachów.-2009, nr 1 (47), s.21-22. O sukcesach szachowych Joanny Burdzy. Zdjęcie.
 12. Jaszczur Karol, Wywiad ze Stanisławem Mandeckim-pierwszym komendantem Niepodległościowej Organizacji „Orlęta” (na podstawie materiałów historycznych, biografii, wspomnień).-2017, nr 2 (82), s. 109-116. Historia Rudnickich Orląt i portret pierwszego komendanta Stanisława Mandeckiego.
 13. Kiszko Elżbieta, O sobie samej. -2009, nr 2 (48), s. 22-23. Życiorys Elżbiety Kiszko.
 14. Kondysar Dorota, Dzieło księdza Czesława Wali.-2017, nr 2 (82), s. 10-20. Portret ks. Czesława Wali. Zdjęcia.
 15. Kondysar Dorota, Pięciokrotny maratończyk.-2017, nr 2 (82), s. 57-62. Portret Andrzeja Burdy. Zdjęcia.
 16. Kondysar Dorota, Pożegnanie akowca Jana Skoczylasa.- 2009, nr 3 (49), s. 29-31. Opis pogrzebu i przypomnienie zasług Jana Skoczylasa. Zdjęcia.
 17. Kondysar Dorota, Rodzimi twórcy - pasjonaci Maria Waliszko.-2013, nr 3 (66), s. 26-27. Portret Marii Waliszko. Zdjęcie pracy.
 18. Kondysar Dorota, Sztaba Małgorzata, Pożegnanie Skarbimira Sochy.-2012, nr 3 (62), s. 42-47. Ostatnie pożegnanie i biografia Skarbimira Sochy.
 19. Kondysar Dorota, Taniec.-2011, nr 3 (57), s. 19- 20. O instruktorce tańca Monice Nicałek. Zdjęcie.
 20. Kondysar Dorota, W dniu 4 listopada 2009 r. pożegnaliśmy naszą koleżankę Krystynę.- 2009, nr 4 (50), s. 3- 4. Ostatnie pożegnanie Krystyny Lachowicz. Zdjęcie.
 21. Kondysar Dorota, Żyją wśród nas…-2009, nr 3 (49), s. 32-33. O kolekcji haftów Marii Waliszko.
 22. Kopacz Agnieszka, Jestem na równi z Gajosem.-2011, nr 2 (56), s.24-26. Portret Lidii Bogacz. Zdjęcie.
 23. Kopacz Agnieszka, Nastolatka z Rudnika rusza na Syberię.- 2010, nr 2 ( 52), s. 10- 13. O podróżniczej pasji Katarzyny Sztaby. Zdjęcia.
 24. Korasiewicz Anna, Zasługi wojenne „Komara”.-2012, nr 3 (62), s.66-68. Postać Mariana Korasiewicza. Zdjęcie.
 25. Kułacz Sławomir, Archiwalna glosa do biografii Józefa Stillera.-2013, nr 3 (66), s. 50-56. Uzupełnienie biografii Józefa Stillera.
 26. Kwiecień Olga, Nasza mistrzyni. Nasza „Sówka”.-2012, nr 3 (62), s. 52-54. O sukcesach sportowych Kingi Sowy.
 27. Lachowicz Krystyna, Maria z Reichertów Syrowatka. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.83-85. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 28. Lachowicz Maria, „Godzina myśli” o sobie samym do potomności.- 2011, nr 3 (57), s. 47-56. Portret Jana Syrowatki. Zdjęcie.
 29. Lachowicz Maria, Adela Rychel. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.87-88. Biografia dyrektorki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 30. Lachowicz Maria, Genowefa Szast. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.94-97. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 31. Lachowicz Maria, Helena Sekulska. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.100-101. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 32. Lachowicz Maria; Kazimierz Sekulski. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.101-102. Biografia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 33. Lachowicz Maria, Ksiądz Robert Oberc. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.108-109. Biografia katechety Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 34. Lachowicz Maria, Rudniczanin profesorem nadzwyczajnym Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.- 2011, nr 1 (55), s. 13-15. Sylwetka i osiągnięcia naukowe profesora Mariana Cholewy.
 35. Lachowicz Maria; Stanisław Bury. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.97-98. Biografia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 36. Lachowicz Maria; Stanisław Pieczykolan. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.92-93. Biografia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie
 37. Lachowicz Maria; Stanisława Kubik. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.103-104. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 38. Lachowicz Maria; Wiktoria Dziurzyńska. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.89-90. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie
 39. Lachowicz Maria; Władysława Dziopak. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.93-94. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
 40. Lachowicz Maria; Władysława Krumholz. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.102-103. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie
 41. Lachowicz Maria, Chmiel Zofia, Ptak Stanisława, Paluch Władysława; Boryczko Stanisława. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 111. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 42. Lachowicz Maria, Chmiel Zofia, Ptak Stanisława, Paluch Władysława; Helena Koszałka z d. Horpynko. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 111. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
 43. Lachowicz Maria, Chmiel Zofia, Ptak Stanisława, Paluch Władysława; Kazimiera Ryńska z d. Opałka. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 110. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 44. Lachowicz Maria, Chmiel Zofia, Ptak Stanisława, Paluch Władysława; Krzanowska Władysława. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.109-110. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 45. Lachowicz Maria, Chmiel Zofia, Ptak Stanisława, Paluch Władysława; Ferdynand Potocki. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 112. Biografia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 46. Lachowicz Maria, Chowaniec Joanna, Paluch Władysława; Maria Chowaniec. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.104-108. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 47. Lachowicz Maria, Kwiecień Zyta; Antoni Pasiak. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.90-91. Biografia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie
 48. Lachowicz Maria, Kwiecień Zyta; Jan Kasprowicz. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.82-83. Biografia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 49. Lachowicz Maria, Kwiecień Zyta; Klementyna Kasprowicz. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.86. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 50. Lachowicz Maria, Kwiecień Zyta; Ryszard Grendel. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.99-100. Biografia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie
 51. Lachowicz Maria, Kwiecień Zyta; Waleria Czarny. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.80-81. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 52. Lachowicz Maria, Kwiecień Zyta; Janina Patronowicz. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s.88-89. Biografia nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 53. Maczuga Joanna, Koszałka Władysław, Rodziny Koszałków i Sekulskich w latach 30 przed drugą wojną światową w Rudniku nad Sanem.-2009, nr 1 (47), s. 39-43. Wykaz członków rodziny Sekulskich i Koszałków z Rudnika nad Sanem.
 54. Matkiewicz Mieczysława, Marek Ciak indywidualista o duszy artystycznej. -2009, nr 2 (48), s.26. Portret Marka Ciaka -ucznia Technikum Mechanicznego.
 55. Młynarski Radosław, Pędlowska Małgorzata, (Nie)zwykły uczeń Publicznego Gimnazjum.-2011, nr 3 (57), s.82-84. Osiągnięcia Sebastiana Pokoja. Zdjęcie.
 56. Mroczka Czesław, Nasi krajanie -Ks. infułat Czesław Wala.-2014, nr 1 (69), s. 62-67. Portret kapłana. Zdjęcie.
 57. Naklicka Anna, Naklicki Kazimierz., Ks. mjr Bronisław Szwed -rudniczanin-ofiara tej zbrodni. 70. Rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej.-2013, nr 3 (66), s. 41- 45. Informacje o mjr. Bronisławie Szwedzie. Zdjęcia.
 58. Naklicki Kazimierz, Nieznane zdjęcie wielkiego pszczelarza - ks. dra Jana Dzierżonia.-2012, nr 1 (60), s. 60-66.Biografia Jana Dzierżonia. Zdjęcia.
 59. Naklicki Kazimierz, Wywiad z p. Krystyną Lachowicz. Zwykli, niezwykli rudniczanie.- 2009, nr 2 (48), s. 28-34. Portret Krystyny Lachowicz. Zdjęcie.
 60. Naklicki Kazimierz, Zwykli niezwykli rudniczanie.-2013, nr 2 965), s. 59-63. Postać profesora Kazimierza Sztaby. Zdjęcie.
 61. Pędlowska Janiec Ewelina, (Nie) zwyczajny uczeń gimnazjum.- 2011, nr 5 (59), s.74-75. Portret Moniki Mierzwy. Zdjęcie.
 62. Pędlowska Janiec Ewelina, (Nie) zwykły uczeń gimnazjum.- 2011, nr 2 (56), s.73-74. Portret Marka Mierzwy. Zdjęcia.
 63. Pędlowski Eugeniusz, Taaaki sum w Sanie.- 2010, nr 1 (51), s. 19- 21. O wędkarstwie Antoniego Ramockiego. Zdjęcie.
 64. Pędlowski Eugeniusz, Zwyczajny człowiek. Pamięci Andrzeja Jamoza.-2016, nr 3, (79), s. 45-47. Portret Andrzeja Jamroza.
 65. Sieprawska Maria, Lachowicz Maria, Historia Rodziny Ochmańskich.- 2009, nr 1 (47), s. 45-47.Dzieje Rodziny Ochmańskich. Zdjęcia.
 66. Sudoł Tomasz, Rudniczanin Dominik Binkowski-ułan armii austro-węgierskiej.-2012, nr 1 (60), s. 51-55. Biografia Dominika Binkowskiego. Zdjęcia.
 67. Tutka Barbara, Rudnickie dziedzictwo.-2013, nr 1 (64), s. 51-53. Postać księdza Jana Chryzostoma Miksiewicza.
 68. Wantuch Tomasz, Tuchowianin- ppłk Walerian Młyniec.-2014, nr 2 (70), s. 83-87. Zdjęcia. Postać ppłk Waleriana Młyńca. Zdjęcia.
 69. Zygmunt Jan, Moje wspomnienia z życia i pracy Emanuela Zygmunta w latach1916-1981.- 2017, nr 1 (81), s. 96-106. Biografia Emanuela Zygmunta. Zdjęcia.
 70. Zygmunt Maria, W służbie najjaśniejszej pani książki.- 2010, nr 2 (52), s. 40 -42. O bibliotekarce  Władysławie Urban. Zdjęcia.
 71. Żurecki Ryszard, Jesienna pożoga. Kontrofensywa austro- węgierska w 1914 roku na terenach gminy Rudnik nad Sanem.-2012, nr 2 (61), s. 73-77. Opis bitwy rudnickiej z 1914 roku. zdjęcie.
 72. Żurecki Ryszard, Wielkie życiorysy małego miasteczka cz.II.-2012, nr 2 (61), s.69-72. Dalsze informacje na temat Jana Stillera. Zdjęcia.
 73. Żurecki Ryszard, Wielkie życiorysy małego miasteczka.-2011, nr 2 (56), s.47- 50. Portret leśniczego Jana Stillera.

 

II. ŻYCIE SPOŁECZNE

WIADOMOŚCI

 

 1. Bieńkowska Mirosława, „Na początku ojczyzna jest blisko na wyciągnięcie ręki…”-2016, nr 4 (80), s. 31-36.O powstaniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chałupek. Zdjęcia.
 2. Bieńkowska Mirosława, Warto wiedzieć więcej-2017, nr 3 (83), s. 15-23.O projekcie „Warto wiedzieć więcej” realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chałupek. Zdjęcia.
 3. Bieńkowska Mirosława, Z troską o małą ojczyznę.-2017, nr 4 (84), s. 17-18. O akcji sprzątania lasu przez mieszkańców Chałupek. Zdjęcie.
 4. Carpenter Anna, Niezwykłe święto Centrum Wikliniarstwa. -2017, nr 2 (82), s.21-33. Jubileusz 10. lecia Centrum Wikliniarstwa. Folder wystawy.
 5. Chmiel Janusz, Październikowe spotkania na rudnickich plantach.-2016, nr 4 (80), s. 50- 55. Obchody rocznicy Bitwy Rudnickiej. Zdjęcia.
 6. Chowaniec Joanna, Profesor Marian Cholewa odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.-2015, nr 4 (76), s. 5-8. Sylwetka i działalność naukowa profesora Mariana Cholewy. Zdjęcia.
 7. Czwal Sławomir, W Brukseli promowali rudnicką wiklinę.- 2009, nr 1 (47), s. 66- 70. Promocja Centrum Wikliniarstwa w Brukseli. Zdjęcia.
 8. DK, EP, Niezwykły orszak w niedzielę palmową.-2013, nr 2 (65), s. 24-26. O uroczystości Niedzieli Palmowej w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 9. Drabik Iwona, Biel- Tromska Sylwia, Łączy nas śpiew.- 2015, nr 4 (76), s. 9-13. O 5. Festiwalu piosenki patriotycznej szkól specjalnych w Rudniku nad Sanem.
 10. Gazda Stanisław, Dożywianie uczniów w naszych szkołach.- 2010, nr 1 (51), s. 12- 13. Dożywianie uczniów w rudnickich szkołach.
 11. Gazda Stanisław, Medale prezydenckie dla rudnickich jubilatów.-2015, nr 4 (76), s. 27-32. O jubileuszu 50. lecia małżeństwa par rudnickich. Zdjęcia.
 12. Gazda Stanisław, Moje spotkanie z Polonią w Mołdawii. Reportaż z podróży.-2009, nr 4 (50), s. 33-35. O podróży autora do Mołdawii. Zdjęcie.
 13. Gazda Stanisław, Poetyckie słowa o Chopinie.- 2010, nr 1 (51), s. 14. O Roku Chopina. Wiersz Genowefy Szast.
 14. Gazda Stanisław, Uroczyste spotkanie w Tarnobrzegu na Zamku Tarnowskich.-2017, nr 4 (84), s. 6-11. O wystawie poświęconej Stanisławowi Tarnowskiemu w Tarnobrzegu. Zdjęcia.
 15. Gość z Krakowa.-2012, nr 4 (63), s. 81-82. O koncercie Konrada Mastyły. Zdjęcia.
 16. Kania Wojciech, Zmiana warty w Rudniku nad Sanem.- 2010, nr 1 (51), s.2. O podziękowaniu księdzu Edwardowi Franuszkiewiczowi za lata posługi duszpasterskiej i powitaniu księdza Waldemara Fariona. Zdjęcie.
 17. Kondysar Dorota, Betlejemska szopka Jana Macieja Łyki.- 2009, nr 4 (50), s. 22-24. O figurkach szopki wyrzeźbionych przez rudnickiego artystę. Zdjęcia.
 18. Kondysar Dorota, Biesiada Leaderowska 2011 Zarzecze.- 2011, nr 3 (57), s. 13-14. O Pikniku Leaderowskim powiatu niżańskiego. Zdjęcia.
 19. Kondysar Dorota, Ciekawostki wakacyjne.-2011, nr 3 (57), s.27. O wędrowcach z Norwegii w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 20. Kondysar Dorota, Diecezjalny Dzień Chorego w Rudniku nad Sanem.- 2011, nr 1 (55), s.15-16. O obchodach Dnia Chorego w naszym mieście. Zdjęcia.
 21. Kondysar Dorota, Dzień Pamięci (Remembrance Day).- 2011, nr 5 (59), s.28-30. O świętowaniu rocznicy zakończenia I wojny światowej w Anglii.
 22. Kondysar Dorota, Dziś święto Leśnej ulicy…-2008, nr 4 (46), s.21-22. Relacja z pikniku na ulicy Leśnej.
 23. Kondysar Dorota, Hej kolęda, kolęda 2011/2012.-2012, nr 1 (60), s.12-16. O kolędowaniu różnych grup społecznych w Rudniku nad Sanem.
 24. Kondysar Dorota, Koncert orkiestry wojskowej z Rzeszowa. -2017, nr 1 (81), s. 32-36. O koncercie orkiestry wojskowej w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 25. Kondysar Dorota, Niech się święci 3 Maja.-2013, nr 2 (65), s. 22-23. O obchodach Święta 3 Maja w Rudniku nad Sanem.
 26. Kondysar Dorota, Niedziela Palmowa w Rudniku nad Sanem.-2016, nr 1 (77), s. 55-56. O „Wjeździe Jezusa do Jerozolimy”. Zdjęcie.
 27. Kondysar Dorota, Obchody Narodowego Święta Niepodległości.-2010, nr 4 (54), s. 26-30. Obchody Święta Niepodległości w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 28. Kondysar Dorota, Od maja do września.- 2010, nr 3 (53), s. 14 - 18. Opis imprezy Wiklina 2010, wyjazd seniorów na festiwal do Boguchwały, lekcji teatralnej Małgorzaty Konior, mszy prymicyjnej Wojciecha Kani i lipcowym ślubie. Zdjęcia.
 29. Kondysar Dorota, Pamięć o naszych zmarłych.-2012,nr 4 (63), s. 17-18. Uczczenie zmarłych członków TMZR. Zdjęcia.
 30. Kondysar Dorota, Pędlowski Eugeniusz - pasjonat natury. -2009, nr 1 (47), s 61-62. O pasji fotograficznej Eugeniusz Pędlowskiego i wystawie w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.
 31. Kondysar Dorota, Pielgrzymka rudniczan z czytelnikami rzeszowskiej „Niedzieli”.-2013, nr 2 (65), s. 18-22. O pielgrzymce do Rzymu. Zdjęcia.
 32. Kondysar Dorota, Poezja „Witryny”. Rozmowy wierszami w SDK w Stalowej Woli.-2017, nr 4 (84), s. 45-48. O wieczorze poetyckim w Stalowej Woli. Zdjęcia.
 33. Kondysar Dorota, Pożegnaliśmy Stanisławę Ptak.-2017, nr 2 (82), s. 76-77. Pożegnanie Stanisławy Ptak.
 34. Kondysar Dorota, Prezentacja folkloru. Podając dłoń tradycji.- 2011, nr 1 (55), s.17-18. O wernisażu wystawy gminy Bieliny z województwa świętokrzyskiego w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 35. Kondysar Dorota, Przegląd wydarzeń.- 2013, nr 4 (67), s. 5-7. Kalendarium wydarzeń społecznych w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 36. Kondysar Dorota, Renowacja kapliczki w Czarnym Lesie w Rudniku nad Sanem.-2016, nr 2 (78), s. 10-16. O kapliczce w lesie. Zdjęcia.
 37. Kondysar Dorota, Rudnickie Ołtarze na Boże Ciało.- 2009, nr 2 (48), s, 40- 44. Historia rudnickich ołtarzy na Boże Ciało. Zdjęcia.
 38. Kondysar Dorota, Siłownie w Rudniku nad Sanem.-2017, nr 3 (83), s. 36-37. O siłowniach na świeżym powietrzu w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 39. Kondysar Dorota, Smutna wiadomość.-2010, nr 4 (54), s. 20-21. Ostatnie pożegnanie Doroty Tarnowskiej. Zdjęcia.
 40. Kondysar Dorota, Spotkanie noworoczne TMZR w dniu 22 stycznia 2017 r. -2017, nr 1 (81), s. 28-31. Noworoczne kolędowanie członków TMZR. Zdjęcia.
 41. Kondysar Dorota, Srebrny jubileusz Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej (1988-2013).-2013, nr 4 (67), s. 8-12. Opis jubileuszu TMZR.
 42. Kondysar Dorota, Starosta i starościna dożynek Rudnik 2014.-2014, nr 3 (71), s. 23-26. O dożynkach powiatowych w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 43. Kondysar Dorota, Święto 11 Listopada w Rudniku nad Sanem.-2012, nr 4 (63), s. 20-23. Obchody Święta Niepodległości w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 44. Kondysar Dorota, W dożynkowych namiotach.-2014, nr 3 (71), s. 27-28. O stoiskach na dożynkach powiatowych w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 45. Kondysar Dorota, W kwietniu ruszyły remonty.- 2010, nr 2 ( 52), s.24-26. O remontach dróg i chodników w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 46. Kondysar Dorota, W rudniku zapachniało książkami.-2014, nr 3 (71), s. 28-29. O promocji książki „Bitwa Rudnicka 2014” na dożynkach powiatowych w Rudniku nad Sanem.
 47. Kondysar Dorota, Wiklina 2009.- 2009, nr 3 (49), s. 8-17. Przebieg imprezy Wiklina 2009 r. Zdjęcia.
 48. Kondysar Dorota, Wydarzenia.-2014, nr 1 (69), s. 5-11. Kalendarium wydarzeń społecznych w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 49. Kondysar Dorota, Wydarzenia.-2014, nr 4 (72), s. 6-9. Kalendarium wydarzeń społecznych w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 50. Kondysar Dorota, Zaduszki „Witryny”, czyli wieczór wspomnień twórców literatury z naszego regionu.-2017, nr 4 (84), s. 49-52. O wieczorze poetyckim. Zdjęcia.
 51. Kondysar Dorota, Zawsze gotowi, zawsze wierni.- 2011, nr 1 (55), s.8- 12. O działalności rudnickich strażaków – ochotników. Zdjęcia.
 52. Kondysar Dorota, Sekulski Edward, Uroczystość 20-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.-2008, nr 4 (46), s.15-17. Obchody jubileuszu 20 - lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
 53. Kondysar Dorota, Sieprawska Maria, IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury.-2010, nr 4 (54), s. 11-13. O spotkaniu w Kielcach regionalistów z Polski i Polonijnych. Zdjęcie.
 54. Kopacz Agnieszka, Artyści uczyli się wikliny.- 2009, nr 2(48), s. 11-12. O plenerach wikliniarskich w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 55. Kopacz Agnieszka, Kondysar Dorota, Od marca do maja.- 2009,  nr 2 (48), s. 6-10. Rudnickie wydarzenia. Zdjęcia.
 56. Kopacz Agnieszka, Od grudnia do marca.-2009, nr 1 (47), s.3-11.Rudnickie wiadomości, zdjęcia.
 57. Kopacz Agnieszka, Od września do listopada. -2008, nr 4 (46), s.4-13.Rudnickie wiadomości, zdęcia.
 58. Kopacz Agnieszka, Prezydent Słowacji też ma koszyk z Rudnika.- 2009, nr 4 (50), s. 9- 11. O wizycie władz naszego miasta w Gelnicy. Zdjęcie.
 59. Kopacz Agnieszka, Wydarzenia społeczno –kulturalne..-2011, nr 3 (57), s.17-25. Wykaz wydarzeń z życia emerytów. Wizyta aktora Michała Pieli w Rudniku nad Sanem. Wystawa szkła artystycznego w Centrum Wikliniarskim. Kiermasz ozdób świątecznych. Zdjęcia.
 60. Kopacz Agnieszka, Wydarzenia społeczno –kulturalne..-2012, nr 4 (63), s.6-11. Certyfikat jakości ISO dla Zespołu Szkół. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Jubileusz 50 lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Leśne bieganie .Zdjęcia.
 61. Kopacz Agnieszka, Wydarzenia.-2011, nr 2 (56), s.14-23. Analiza budżetu miasta, opis wystaw w Centrum Wikliniarstwa, o rehabilitacji w przychodni, o projekcie Antygona w liceum.
 62. Kopacz Agnieszka, Wydarzenia.-2012, nr 2 (61), s.4-10. Wiklina oczami artystów. Zaklęta w płótnie. Stary Rudnik w fotografii. Trąba powietrzna nad miastem. Reżyser Marcin Koszałka w Rudniku. Zdjęcia.
 63. Kopacz Agnieszka, Wydarzenia.-2012, nr 3 (62), s.4-15. Wyremontują most na Rudnej. Kopciuszek dla dzieci historia z dramatem w tle. Kult błogosławionego. Szachowa nadzieja Orła. Wiklina podbija Europę. Zapachniało chlebem. Niepełnosprawni pokazali ducha walki. Zdjęcia
 64. Kopyto Ewa, 50 lat minęło.-2015, nr 3 (75), s. 29-32. O spotkaniu po 50 latach absolwentów Jedynki. Zdjęcia.
 65. Kotuła Gabriela, Dymowska Dominika, XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. -2009, nr 1 (47), s. 54-56.Podsumowanie akcji w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 66. Kowalewski Lechosław, Pożegnanie kolegi.-2016, nr 3 (79), s. 144-147. Pożegnanie Józefa Sztaby. Zdjęcia.
 67. Kucharska Monika, Powrót taty i Pani Twardowska.-2012, nr 3 (62), s. 57-59. O spektaklu w wykonaniu rudnickich licealistów.
 68. Lachowicz Maria, Gloria Artis. -2016, nr 1 (77), s. 15-16. O odznaczeniu Konrada Mastyło Brązowym Medalem Gloria Artis. Zdjęcia.
 69. Lachowicz Maria, Ptak Stanisława, Szukałem was- wy teraz przyszliście do mnie. -2010, nr 1 (51), s. 60- 69. O pielgrzymowaniu rudniczan do Rzymu. Zdjęcia.
 70. Lachowicz Maria, Spotkania z kulturą.-2017, nr 4 (84), s. 32-38. Opis wydarzeń kulturalnych w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 71. Lachowicz Maria, Wspomnienie Marka Piecucha.-2016, nr 1 (77), s. 31-33. Pożegnanie Marka Piecucha. Zdjęcia.
 72. Martyna, Kolęda górali z Chochołowa. -2016, nr 1 (77), s. 49-51. O koncercie górali w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 73. Nowakowska Anna, Wiara, nadzieja, miłość-wiersze takie jak podanie ręki przyjacielowi.-2016, nr 2 (78), s. 111-112. O wieczorze poetyckim Józefa Sztaby w Stalowej Woli.
 74. Od Redakcji, Stoisko Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej podczas „Wikliny 2017”.-2017, nr 2 (82), s. 40. Udział członków TMZR w Wiklinie. Zdjęcie.
 75. Olko Anna, Wspomnienia z Jaroslavic.- 2009, nr 4 (50), s. 28- 32. O wyprawie miłośników historii i harcerzy do Jaroslavic. Zdjęcia.
 76. Pędlowska – Janiec Ewelina, Niebieskie serduszka i granie z pompą w Rudniku nad Sanem.- 2010, nr 3 (53), s. 31- 32. Przebieg jednodniowej zbiórki WOŚP Stop Powodziom.
 77. Pędlowski Eugeniusz, Warto raz w życiu być na targach końskich w Skaryszewie!-2009, nr 2 (48), s. 13-15. O targach końskich w Skaryszewie. Zdjęcia.
 78. Pędlowski Marian, Rudnicki Orszak Trzech Króli.-2015, nr 4 (76), s. 102-106. Opis uroczystości. Zdjęcia.
 79. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych- Piotr Jan Tutka z Rudnika.- 2010, nr 1 (51), s.3. O nominacji Piotra Jana Tutki na stopień profesora. Zdjęcie.
 80. Pyrz Sylwester, Rudnicka przyroda poniosła straty.- 2009, nr 4 (50), s. 25-27.O stratach w drzewostanie po zimie. Zdjęcia.
 81. Redakcja, Wieczór poetycki Wiktorii Serafin –Jesienne zamyślenie.-2015, nr 4 (76), s. 55-59. O wieczorze poetyckim w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 82. Rok wielkiego jubileuszu.-2013, nr 5 (68), s. 1021. Obchody 80.lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 83. Rudnickie pary obchodzące 50- lecie pożycia małżeńskiego.- 2010, nr 3 (53), s. 23. O uroczystości 50 - lecia małżeństw 22 par rudniczan. Zdjęcia.
 84. Sekulski Edward, Jubileuszowy 50 -ty nr „Przeglądu Rudnickiego”.- 2009, nr 4 (50), s. 2-3. Podsumowanie 20 lat działalności wydawniczej Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
 85. Sekulski Edward, Kolejna odsłona 25-cio lecia działalności TMZR.-2013, nr 4 (67), s. 14-16. Podsumowanie działalności.
 86. Sekulski Edward, Kolejne złote gody w gminie Rudnik and Sanem.-2012, nr 1(60), s. 9-10. O obchodach 50 lecia małżeństwa rudniczan.
 87. Serafin Wiktoria, Cudze chwalicie swego nie znacie.-2017, nr 1 (81), s. 36-48. O konkursie fotograficznym w Nisku. Zdjęcia.
 88. Serafin Wiktoria, Kapliczka.-2015, nr 2 (74), s. 23-24. O prywatnej kapliczce. Zdjęcia.
 89. Serafin Wiktoria, Kondysar Dorota, Ptak Stanisława, Uroczystości z okazji uczczenia 70 rocznicy II wojny światowej-2009.09.06.-2009, nr 3 (49), s. 41-50. Opis uroczystości zorganizowanej w Rudniku nad Sanem dla uczczenia 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zdjęcia.
 90. Serafin Wiktoria, Kondysar Dorota, Wystawy w niebieskich namiotach.-2014, nr 2 (70), s. 37-39. O wystawach podczas Wikliny  2014. Zdjęcia.
 91. Serafin Wiktoria, Światowy Dzień Poezji w Rzeszowie.-2017, nr 1 (81), s. 49-55. O obchodach Światowego Dnia Poezji  w Rzeszowie. Zdjęcia.
 92. Serafin Wiktoria, Wielka Gala „Naszego Czasu”.-2016, nr 3 (79), s. 34-38. O X Gali nadsańskiego magazynu „ Nasz Czas”. Zdjęcia.
 93. Sieprawska Maria, „Noc Bibliotek” w Rudniku nad Sanem.-2017, nr 2 (82), s. 41-45. O uroczystości. Zdjęcia.
 94. Sieprawska Maria, Jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich w Rudniku nad Sanem we wrześniu 2014 r. -2014, nr 3 (71), s. 32-34. O uroczystości jubileuszu 50 lecia małżeństwa. Zdjęcia.
 95. Sieprawska Maria, Jubileusz X  lecia Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.- 2017, nr 2 (82), s. 34-39. O uroczystości jubileuszu X lecia Centrum Wilkiniarstwa. Zdjęcia.
 96. Sieprawska Maria, Udział TMZR w „Wiklinie 2016”.-2016, nr 2 (78), s. 31- 34. Zaangażowanie TMZR podczas Wikliny. Zdjęcia.
 97. Sieprawska Maria, Wydarzenia 17 września na rudnickiej targowicy.-2016, nr 3 (79), s. 14-15. Uroczystości patriotyczne w Rudniku nad Sanem.
 98. Sieprawska Maria, Wydarzenia patriotyczne.-2016, nr 3 (79), s. 11-13. Rocznica 1 sierpnia. Zdjęcia.
 99. Sieprawska Maria, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem.-2017, nr 3 (83), s. 24-26. O otwarciu w Rudniku nad Sanem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Rysunek.
 100. Siostra Katarzyna, Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.- 2009, nr 2 (48), s. 2-3. O nawiedzeniu cudownego obrazu w Rudniku nad Sanem w 2009 roku. Zdjęcie.
 101. Socha Kazimierz, 30-lecie Spółdzielczego Osiedla Mieszkaniowego w Rudniku nad Sanem. -2017, nr 2 (82), s. 52-56. O jubileuszu. Zdjęcia.
 102. Socha Kazimierz, Świętowali swój jubileusz.-2017, nr 4 (84), s. 19-21. O obchodach Dnia Nauczyciela przez emerytów.
 103. Socha Tomasz, Literatura pod chmurką.-2017, nr 3 (83), s. 63-65. O imprezie czytelniczej w Nisku. Zdjęcia.
 104. Socha Tomasz, Promocja almanachu literackiego „Spojrzenia 6”.-2017, nr 4 (84), s. 94.O wieczorze promocyjnym. Zdjęcie.
 105. Socha Tomasz, Wieczór poetycki Tomasz Socha i przyjaciele.-2017, nr 3 (83), s. 59-62. O wieczorze poetyckim. Zdjęcia
 106. Straub Anna, Narodowe Czytanie w Bibliotece Publicznej w Rudniku nad Sanem.-2017, nr 3 (83), s. 5-10. Opis uroczystości. Zdjęcia.
 107. Trela Małgorzata, „Bądźmy uczniami Chrystusa…”- Żyjmy po to, aby dzielić się miłością z innymi.- 2010, nr 2 (52), s. 21-24.  O otwarciu i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 108. Tutka Barbara, Rudnickie ziołolecznictwo.- 2010, nr 1 (51), s. 22- 23. O roślinach leczniczych stosowanych przez dawnych rudniczan.
 109. Wala Czesław ks., Wmurowanie kamienia węgielnego pod Ogólnopolski Dom dla Osób Głuchoniemych, Samotnych oraz Niepełnosprawnych im. ks. Czesława Wali.-2017, nr 2 (82), s. 5-9. O uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. Zdjęcia.
 110. Węglarz Paulina, XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.- 201, nr 1 (51), s. 42- 44. O organizacji WOŚP w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 111. Wójcik Krystyna, Wizyta ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak- Kamysza w Nisku.-2014, nr 2 (70), s. 55-57. O wizycie ministra.
 112. Żurecki Ryszard, Mieszkańcy naszego miasta pamiętają!-2017, nr 4 (84), s. 69-73. Obchody rocznicy Bitwy Rudnickiej. Zdjęcia.
 113. Żurecki Ryszard, Oficerowie z Theresianische Militarakademie w Wiener Neustadt w Rudniku nad Sanem.-2015, nr 3 (75), s. 4-26. Opis uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej majora Egona von Waldstatten i wizyty gości z Austrii. Zdjęcia.

 

ADMINISTRACJA

 

 1. Budżet Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2014 r.-2014, nr 1 (69), s. 32-34. Budżet gminy i zadania inwestycyjne na 2014 r.
 2. Dochody i wydatki Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2009 r.-2010, nr 1 (51), s.4, 6. Plan i wykonanie dochodów Rudnika nad Sanem. Niekompletny. Brak pozycji 11 i 12.
 3. Gazda Stanisław, Nasza władza w Rudniku nad Sanem.-2013, nr 2 (65), s. 26-31. O samorządzie terytorialnym.
 4. Gazda Stanisław, Podatki uchwala Rada Miasta.-2016, nr 2 (78), s. 35-36.O podatkach.
 5. Gazda Stanisław, Świadczenia rodzinne. Od listopada 2009 r. wyższe zasiłki rodzinne.-2009, nr 3 (49), s. 18-20. O rodzajach świadczeń rodzinnych i zasadach ich przyznawania.
 6. Gazda Stanisław, Zasługują na odznaczenia.-2013, nr 2 (65), s. 31. Apel o ustanowienie odznaki honorowej w Rudniku nad Sanem.
 7. Grochowski Waldemar, Osiągnięcia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w czasie kadencji 2010-2014.- 2014, nr 4 (72), s. 10-12. Inwestycje zrealizowane w Rudniku nad Sanem.
 8. Grochowski Waldemar, Plany inwestycyjne w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem na 2017 rok. -2017, nr 1 (81), s. 24-27. Wykaz zaplanowanych inwestycji.
 9. Kondysar Dorota, Wybory rad osiedli, przewodniczących rad i sołtysów.-2011, nr 2 (56), s.29-32. Wyniki wyborów do rad osiedli i sołtysów. Zdjęcie.
 10. Kondysar Dorota, Wyniki wyborów samorządowych w Rudniku nad Sanem.- 2010, nr 4 (54), s. 6- 7. Wyniki wyborów samorządowych  21.11. 2010 r. w naszym mieście. Skład Rady Miejskiej i wyniki wyborów na burmistrza. Zdjęcia.
 11. Kopacz Agnieszka, Przedwyborczy wyścig, czy troska mieszkańców. Radni pokłócili się o pieniądze.- 2009, nr 4 (50), s.7-8. O dyskusji nad budżetem gminy.
 12. Kopacz Agnieszka, Rudnik nad Sanem wyda 21 milonów.-2012, nr 1 (60), s.11. O budżecie gminy Rudnik nad Sanem.
 13. Niżański Portal Informacyjny, Rudniccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2010.- 2010, nr 1 (51), s. 6-7. O uchwaleniu budżetu powiatu niżańskiego. Zdjęcie.
 14. Ruchaj Halina, Sudoł Ewa, Gmina Rudnik nad Sanem w liczbach.-2014, nr 1 (69), s. 30-32, Dane statystyczne.
 15. Sekulski Edward, Budżet Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem na rok 2016 i nie tylko.-2016, nr 1 (77), s. 5-8. Budżet Rudnika nad Sanem.
 16. Wnioski w sprawie pozyskiwania środków finansowych z UE.- 2009, nr 4 (50), s. 16-17. O wniosku Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w celu pozyskania funduszy europejskich.
 17. Wrońska Stanisława inż., Inwestycje Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2008 roku -2008, nr 4 (46), s.13 -14.Omówienie inwestycji zaplanowanych w budżecie Rudnika nad Sanem w 2008 r.

 

DZIAŁALNOŚĆ SENIORÓW

 

 1. Bury Anna Maria, Pielgrzymka Klubu Seniora do Sanktuarium w Kałkowie- Godowie.- 2-10, nr 1 (51), s. 52 -53. O pielgrzymce seniorów do Kałkowa. Zdjęcie.
 2. Bury Maria, Wycieczka do Lublina, Kozłówki i Zamościa.-2014, nr 4 (72), s. 67-68. Opis wycieczek rudnickich seniorów.
 3. Caritas dla seniorów.-2015, nr 4 (76), s. 140-147. O programie „Zdobywając mądrość Serca, osiągamy Mądrość Życia”. Zdjęcia.
 4. Górska -Zięba Stanisława, Wycieczki rowerowe. -2008, nr 4 (46), s. 55-56.  O wycieczkach rowerowych seniorów z Rudnika nad Sanem, zdjęcie.
 5. Górski Tadeusz, Wspomnienie o ś. p. Kazimierzu Naklickim wygłoszone na uroczystości pogrzebowej 27.12.2015 r.
 6. Kalendarium Klubu Seniora.- 2010, nr 1 (51), s. 45-51. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 7. Kalendarium Klubu Seniora.- 2012, nr 2 (61), s. 86-88. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 8. Kalendarium Klubu Seniora.- 2015, nr 3 (75), s. 82-88. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 9. Kalendarium Klubu Seniora.- 2015, nr 4 (76), s. 130-136. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 10. Kalendarium Klubu Seniora.- 2016, nr 1 (77), s. 57-63. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 11. Kalendarium Klubu Seniora.- 2016, nr 2 (78), s. 114-120. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 12. Kalendarium Klubu Seniora.- 2016, nr 3 (79), s. 150-154. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 13. Kalendarium Klubu Seniora.- 2016, nr 4 (80), s. 105-117. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 14. Kalendarium Klubu Seniora.- 2017, nr 1 (81), s. 150-154. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcie.
 15. Kalendarium Klubu Seniora.- 2017, nr 2 (82), s. 155-161. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 16. Kalendarium Klubu Seniora.- 2017, nr 3 (83), s. 111-115. Podsumowanie działalności Klubu Seniora.
 17. Kalendarium Klubu Seniora.- 2017, nr 4 (84), s. 142-145. Podsumowanie działalności Klubu Seniora.
 18. Kalendarium Klubu Seniora. Wydarzenia- 2015, nr 1 (73), s. 76-78. Podsumowanie działalności Klubu Seniora.
 19. Kondysar Dorota, Opłatek Klubu Seniora.-2012, nr 1 (60), s. 88-89. Spotkaniu opłatkowe seniorów. Zdjęcie.
 20. Kondysar Dorota, Spotkanie burmistrza z seniorami z okazji Światowego Dnia Seniora w dniu 23 września w restauracji „Orle Gniazdo”.-2010, nr 4 (54), s. 14-16. Obchody Dnia Seniora w Rudniku nad Sanem. Wykaz inwestycji zrealizowanych w mieście w ciągu ostatniego roku. Zdjęcia.
 21. Kondysar Dorota, Spotkanie z cyklu: Łączymy pokolenia.-2012, nr 4(63), s. 18-20. Patriotyczna wieczornica w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 22. Kondysar Dorota, Sekulski Stanisław, Seniorzy powodzianom.- 2010, nr 3 (53), s.18-19. O zbiórce na rzecz powodzian z Sandomierza.
 23. Kondysar Dorota, W grudniu pożegnaliśmy Kazimierza Naklickiego.-2016, nr 1 (77), s. 27-29. Pożegnanie Kazimierza Naklickiego . Zdjęcie.
 24. Kondysar Dorota, Wyjazd seniorów do Budapesztu.-2016, nr 4 (80), s. 97-102. O wycieczce seniorów na Węgry. Zdjęcia.
 25. Lachowicz Maria, Dzień Seniora.-2017, nr 3 (83), s. 38-42. Opis uroczystości. Zdjęcia.
 26. Malmon Emilia, Z życia seniorów. -2009, nr 1 (47), s. 58-60. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 27. Mroczka Czesław, Filmowanie w Klubie Seniora.- 2009, nr 3 (49), s. 65-67. O nagrywaniu spotkań seniorów. Zdjęcie.
 28. Pożegnanie p. Stanisława Sekulskiego, wygłoszone podczas żałobnej mszy świętej.-2016, nr 1 (77), s. 25-26. Zdjęcie.
 29. Sekulski Edward, Projekt: „Pora na aktywnego seniora”.-2017, nr 2(82), s.73-75. Opis projektu.
 30. Sieprawska Maria, Jubileusz X-lecia Klubu Seniora.-2017, nr 3 (83), s. 33-34. Opis uroczystości.
 31. Sieprawska Maria, Kalendarium.-2011, nr 5 (59), s.85-88. Opis wydarzeń w Klubie Seniora.
 32. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2009, nr 4 (50), s. 65- 70. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 33. Sieprawska Maria, Kalendarium.-2010, nr 3 (53), s. 57- 60. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 34. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2010, nr 2 (52), s. 45- 47. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 35. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2011, nr 1 (55), s. 86-87.  Opis wydarzeń w Klubie Seniora.
 36. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2011, nr 2 (56), s. 80. Opis wydarzeń w Klubie Seniora.
 37. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2011, nr 3 (57), s. 95-101. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 38. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2012, nr 1 (60), s. 84-86. Opis wydarzeń w Klubie Seniora.
 39. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora 2012.- 2012, nr 3 (62), s. 87-94. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 40. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora 2012.- 2012, nr 4 (63), s. 71-74. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 41. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem.- 2013, nr 1 (64), s. 74-77. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 42. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2013, nr 3 (66), s.72-76. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 43. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2013, nr 4 (67), s.75-78. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 44. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2014, nr 1 (69), s. 91-95. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 45. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2014, nr 2 (70), s. 97-101. Opis wydarzeń w Klubie Seniora.
 46. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2014, nr 3 (71), s. 71-77. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 47. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2014, nr 4 (72), s. 70-74. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcie.
 48. Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.- 2015, nr 2 (74), s. 73-76. Opis wydarzeń w Klubie Seniora. Zdjęcia.
 49. Sieprawska Maria, Kolejny etap współpracy z Niżańskim Centrum Rozwoju rudnickich seniorów pt.: „Pora na seniora”.-2014, nr 2 (70), s. 102-103. O projekcie dla rudnickich seniorów.
 50. Sieprawska Maria, Ognisko Klubu Seniora „Pod dębem”.- 2009, nr 3 (49), s. 58- 59. O ognisku seniorów. Zdjęcie.
 51. Sieprawska Maria, Partnerstwo seniorów z Niżańskim Centrum Rozwoju.-2014, nr 1 (69), s. 88-91.O projekcie NCR dla seniorów. Zdjęcia.
 52. Sieprawska Maria, Rudniccy seniorzy podkręcają tempo.-2013, nr 2 (65), s. 88-90.O działalności Klubu Seniora.
 53. Sieprawska Maria, Rudniccy seniorzy wciąż się uczą. Projekt „Na naukę nigdy nie jest za późno”.-2013, nr 3(66), s. 76 .O projekcie dla seniorów.
 54. Sieprawska Maria, Warsztaty poetyckie.-2013, nr 3 (66), s. 77 .O warsztatach poetyckich dla seniorów.
 55. Sieprawska Maria, Wieczór z humorem.- 2009, nr 3 (49), s. 59-62. Opis jednego ze spotkań seniorów. Zdjęcie.
 56. Sieprawska Maria, Wieczór z poezję w Klubie Seniora.- 2012, nr 4 (63), s. 75-76. Opis poetyckiego wieczoru. Zdjęcia.
 57. Sieprawska Maria, Wiosenna wyprawa na bazie.- 2010, nr 1 (51), s.51-52. Wiosenny spacer seniorek nad San.
 58. Sieprawska Maria, Z życia kulturalnego seniorów.- 2011, nr 2 (56), s. 78-79. Podsumowanie działalności kulturalnej Klubu Seniora. Zdjęcia.
 59. Sieprawska Maria, Z życia seniorów.- 2009, nr 2 (48), s. 58- 62. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 60. Socha Kazimiera, Sieprawska Maria, Kalendarium Klubu Seniora.-2-13, nr 2 (65), s. 86-87. Podsumowanie działalności Klubu Seniora. Zdjęcia.
 61. Socha Kazimierz, Z życia i działalności Klubu Seniora.- 2009, nr 3 (49), s. 56-58. Kalendarium Klubu Seniora. Zdjęcie.
 62. Zastawna Aniela, Opowieść.- 2009, nr 3 (49), s. 68. O wystawie kwiatów z bibuły autorki w Klubie Seniora. Zdjęcie.
 63. Zygmunt Jan, Seniorzy z Rudnika na szlaku Jana Pawła II.-2014, nr 4 (72), s. 68-69. O wycieczce do Krakowa, Wadowic. Zdjęcie.
 64. Zygmunt Jan, Zwiedzamy Bieszczady.-2014, nr 4 (72),s. 70. O wycieczce w Bieszczady.

 

SPORT I SZACHY

 

 1. Grochowska Ewa, I miejsce uczniów gimnazjum w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Szachach.-2012, nr 4 (63), s. 79-80. O sukcesach rudnickich szachistów. Zdjęcia.
 2. Kasprzyk Danuta, Międzynarodowy XXVI Memoriał Jana Gietki. -2016, nr 3 (79), s. 39-44. O turnieju szachowym. Wyniki. Zdjęcia.
 3. Kasprzyk Danuta, Rozmaitości szachowe. -2009, nr 2 (48), s.19. O XVIII Memoriale Szachowym Jana Gietki.
 4. Kondysar Dorota, Aktywni i skromni: Pomagają szachistom.- 2009, nr 2 (48), s. 6-19. Osoby pomagające w organizacji turniejów szachowych w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 5. Kondysar Dorota, Na marginesie XXIV Kolonijno- Wypoczynkowego Turnieju Szachowego.-2013, nr 3 (66), s. 16-18.Osiągnięcia rudnickich szachistów: Anny Trybowskiej Barbary Trybowskiej. Zdjęcie.
 6. Kondysar Dorota, XXIV Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. Jana Gietki.-2014, nr 3 (73), s. 20-23. O memoriale. Wyniki.  Zdjęcia.
 7. Kopacz Agnieszka, Królewska gra w wiklinowym grodzie.- 2009, nr 4 (50), s. 6-7. O Ogólnopolskim Memoriale Szachowym im. Jana Gietki. Zdjęcie.
 8. Kopacz Agnieszka, Niżańscy strażacy walczyli o prym w powiecie.- 2009, nr 4 (50), s. 10- 11. O zawodach sportowo -pożarniczych w Rudniku na Sanem. Zdjęcie.
 9. Piecuch Marek, Awans juniorów MKS Orzeł Rudnik nad Sanem do II Ligi.-2012, nr 1 (60), s.34. O awansie młodych szachistów do II Ligi.
 10. Piecuch Marek, Lipcowy turniej.-2012, nr 3 (62), s. 49-51. O rudnickim turnieju szachowym. Zdjęcie.
 11. Piecuch Marek, XXI Memoriał Szachowy im. Jana Gietki.-2012, nr 1 (60), s.32-34. O memoriale szachowym. Zdjęcie.
 12. Piecuch Marek, XXIII Memoriał Szachowy im. Jana Gietki.-2013, nr 4 (67), s. 16-18. O memoriale szachowym.
 13. Piecuch Marek, Moje refleksje z turniejów szachowych -sędziowie. -2010, nr 1 (51), s. 24-26. Sylwetki sędziów szachowych. Zdjęcie.
 14. Piecuch Marek, Nasi młodzi szachiści znowu górą.-2013, nr 3 (66), s. 12-13. O sukcesach szachowych młodych rudniczan. Zdjęcie.
 15. Piecuch Marek, XX Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. Jana Gietki.- 2010, nr 4 (54), s. 32- 33. O memoriale szachowym. Zdjęcia.
 16. Piecuch Marek, XX lat Ogólnopolski Kolonijno- Wypoczynkowy Turniej Szachowy Rudnik nad Sanem.-2009, nr 3 (49), s. 17-18. O rudnickim turnieju szachowym.
 17. Piecuch Marek, XXI Ogólnopolski Kolonijno- Wypoczynkowy Turniej Szachowy Rudnik nad Sanem.-2010, nr 3 (53), s. 27-28. O rudnickim turnieju szachowym.
 18. Piecuch Marek, XXII Ogólnopolski Kolonijno- Wypoczynkowy Turniej Szachowy Rudnik nad Sanem 2011.-2011, nr 3 (57), s. 32-35. O rudnickim turnieju szachowym. Zdjęcie.
 19. Piecuch Marek, XXIV Ogólnopolski Kolonijno- Wypoczynkowy Turniej Szachowy.-2013, nr 3 (66), s. 14-15. O rudnickim turnieju szachowym. Z życia sekcji szachowej.
 20. Piecuch Marek, Refleksje na XX lecie Ogólnopolskiego Kolonijno- Wypoczynkowy Turnieju Szachowego w  Rudniku nad Sanem część 2-2009, nr 4 (50), s. 24-25. O rudnickim turnieju szachowym.
 21. Piecuch Marek, Rudnickie szachistki na fali wznoszącej. -2014, nr 1 (69), s.38-40. O sukcesach szachowych rudnickich szachistów. Zdjęcie.
 22. Piecuch Marek, Sukcesy szachistów na turniejach 2010, cz.I.-2011, nr 1 (55), s. 23-25. O największych sukcesach rudnickich szachistów.
 23. Piecuch Marek, Turniej pełen niespodzianek.-2013, nr 1 (64), s. 39-40. O XXII Memoriale Szachowym im. Jana Gietki. Zdjęcie.
 24. Piecuch Marek, Z życia rudnickiej sekcji szachowej.- 2010, nr 4 (54), s. 33- 34. Sukcesy rudnickich szachistów.
 25. Podziękowanie dla Joanny Burdzy.-2017, nr 3 (83), s. 32. Podziękowanie zarządu UKS Orlik dla Joanny Burdzy.
 26. Ruchaj Tadeusz, Dawni piłkarze K. S. „Orzeł” Rudnik nad Sanem. -2009, nr 2 (48), s. 35-40. Fotografie drużyny Orła z podpisami ze zbiorów autora.
 27. Sieprawska Maria, Zakończenie kariery.-2015, nr 2 (74), s. 25. O zakończeniu kariery szachowej Marka Piecucha.
 28. Sukces młodej szachistki Joanny Burdzy.- 2010, nr 1 (51), s. 2. Zwycięstwo Joanny Burdzy na festiwalu szachowym w Krakowie.
 29. Sztaba Małgorzata, Nagroda Ministra Sportu i Turystyki za szachy.- 2011, nr 5 (59), s. 26-27. O nagrodzie dla organizatorów turniejów szachowych.
 30. Sztaba Małgorzata, Szachowy Turniej Mikołajkowy w Rudniku nad Sanem.-2011, nr 1 (55), s.25-27. Opis turnieju szachowego dla najmłodszych. Zdjęcie.
 31. Sztaba Małgorzata, Turniej Mikołajkowy.-2012, nr 4 (63), s. 77-78. Opis zawodów szachowych dla dzieci i młodzieży. Zdjęcia.
 32. Sztaba- Cholewa Małgorzata, Mikołajkowy Turniej Szachowy.-2016, nr 4 (80), s. 44-49. Wyniki turnieju dla najmłodszych. Zdjęcia.
 33. Sztaba- Cholewa Małgorzata, Turniej Mikołajkowy w Rudniku nad Sanem.-2017, nr 4 (84), s. 65-68. O turnieju szachowym. Zdjęcia
 34. Sztaba- Cholewa Małgorzata, Turniej szachowy w Rudniku nad Sanem 2016.-2016, nr 3 (79), s. 5-10. O wakacyjnym turnieju szachowym. Zdjęcia.
 35. Tarnowska Barbara, Szachy- moja pasja.-2014, nr 1 (69), s. 80-81. O zawodach szachowych.
 36. Ziółkowskie Bolesław, Czym są właściwie szachy?-2014, nr 4 (72), s. 14-15. O grze w szachy.
 37. Ziółkowski Bolesław, Dobre wyniki „Orlików” w Stalowej Woli.-2016, nr 4 (80), s. 42-43. O turnieju szachowym w Stalowej Woli. Rysunek.
 38. Ziółkowski Bolesław, Mikołaj Złotek pierwszy w Grand Prix Lubelszczyzny.-2013, nr 1 (64), s. 40. O sukcesie szachowym Mikołaja Złotka.
 39. Ziółkowski Bolesław, 25 lat turnieju szachowego.-2014, nr 3 (71), s. 16-19. O wakacyjnych turniejach szachowych rozgrywanych w Rudniku nad Sanem. Wycinki prasowe.
 40. Ziółkowski Bolesław, XXIII Ogólnopolski Kolonijno- Wypoczynkowy Turniej Szachowy Rudnik nad Sanem 01.07-09.07.2012.-2012, nr 3 (62), s.48-49. O turnieju szachowym w Rudniku nad Sanem.
 41. Ziółkowski Bolesław, Spod znaku Caissy.-2015, nr 3 (75), s. 27-29.O XXVI Ogólnopolskim Kolonijno- Wypoczynkowym Turnieju Szachowym.
 42. Ziółkowski Bolesław, Szachowy Mikołaj.-2016, nr 1 (77), s. 22-24. O imprezach szachowych w grudniu 2015 r. Zdjęcia.
 43. 447. Ziółkowski Bolesław, Wspaniały sukces Barbary Trybowskiej. XXVIII Ogólnopolski Kolonijno- Wypoczynkowy Turniej Szachowy „Rudnik 2017”.- 2017, nr 3 (83), s.27-32. O sukcesach Barbary Trybowskiej i o turnieju szachowym w Rudniku nad Sanem.

 

HARCERSTWO

 

 1. Baran Agnieszka, Czuwaj! Bóg jest blisko….- 2009, nr 1 (47), s.23-24. O harcerskim spotkaniu opłatkowym.
 2. Baran Agnieszka, Wczoraj i dziś- Rudnik harcerstwem kwitnie. -2008, nr 4 (46), s. 54. O jubileuszowym zlocie harcerzy w Rudniku nad Sanem.
 3. Baran Agnieszka, Zimowe ferie.- 2009, nr 1 (47), s.22-23. O feriach zimowych rudnickich harcerzy.
 4. Baran (Ptak) Stanisława, Moje harcerskie wspomnienia.- 2008, Wydanie specjalne, s. 39-41. Wspomnienia harcerki.
 5. Cebula Sławomir, Bieszczady.- 2008, Wydanie specjalne, s. 68. Wspomnienia z harcerskiego obozu wędrownego.
 6. Chmiel Zofia pwd, Po wyzwoleniu. Drużyny żeńskie.-2008, Wydanie specjalne, s. 33-35. Działalność żeńskich drużyn harcerskich w Rudniku nad Sanem po II wojnie światowej.
 7. Chmiel Zofia i Zdzisław, Po wyzwoleniu. Rozwój harcerstwa.-2008, Wydanie specjalne, s. 32-33.Organizacja drużyn harcerskich w Rudniku nad Sanem po II wojnie światowej.
 8. Chmiel Zofia i Zdzisław, Po wyzwoleniu. Tragiczny koniec.-2008, Wydanie specjalne, s. 41-42. Likwidacja harcerstwa w Rudniku nad Sanem po wykryciu Orląt.
 9. Chmiel Zdzisław hm, Po wyzwoleniu. Historia Rudnikusa.-2008, Wydanie specjalne, s. 33.Dzieje specjalnego ogniska harcerskiego z obozu w 1946 r.
 10. Chylińska Lucyna hm, Moje wspomnienia.-2008, Wydanie specjalne, s. 50. Wspomnienia harcerskie.
 11. Cmela Bronisław hm, Narodziny harcerstwa w Rudniku nad Sanem.-2008, Wydanie specjalne, s. 5-21. Powstanie i działalność drużyny harcerskiej w Rudniku nad Sanem przed II wojną światową. Portret Zbigniewa Pilawskiego.
 12. Cmela Bronisław hm, Wojna i okupacja.-2008, Wydanie specjalne, s.21-25. Działalność drużyny harcerskiej w Rudniku nad Sanem w czasie II wojny światowej.
 13. Dmyterko Agata pwd, Eurofolk.-2008, Wydanie specjalne, s. 71-72.Opis zlotu skautów z 1993r.
 14. Dmyterko Agata, Poligon Przygód.-2012, nr 2 (61), s. 52-55. O harcerskim projekcie Poligon Przygód. Rysunki.
 15. Dmyterko Agata pwd, Wzór czy pośmiewisko.-2008, Wydanie specjalne, s. 84-85.Refleksje na temat odbioru harcerzy przez inne środowiska.
 16. Dmyterko Agata, Korasiewicz Anna, Harcerski quest o Rudniku „Poligon Przygód”.-2012, nr 3 (62), s. 94-101. Harcerski quest o Rudniku. Mapa. Obrazki.
 17. Dmyterko Marcin „Harnaś”, Święto Watry.-2008, Wydanie specjalne, s. 74-75. Wspomnienie rajdu harcerskiego z 1994 r.
 18. Dmyterko Sylwia ho, Drużyna. Biuro matrymonialne.- 2008, Wydanie specjalne, s.86. O przyjaźniach i małżeństwach harcerskich.
 19. Dmyterko Sylwia, Wydarzenia harcerskie w 2011 roku.-2012, nr 1 (60), s. 73-77. Opis życia harcerskiego.
 20. Echa biwaku patriotycznego w Krakowie.-2015, nr 1 (73), s. 67-75.Wspomnienia harcerzy z pobytu w Krakowie. Zdjęcia.
 21. Echo rajdowe X Rajd Porytowe Wzgórze. Dziewczyny z wikliny.-2008, Wydanie specjalne, s. 100. Tekst piosenki „Dziewczyny z wikliny”.
 22. Echo rajdowe XII Rajd Porytowe Wzgórze.-2008, Wydanie specjalne, s. 101. Piosenka.
 23. Grela Krystyna, Sudoł Izabela dh, Nasz najwspanialszy obóz Italia I.-2008, Wydanie specjalne, s. 68-69.Wspomniena z obozu harcerskiego we Włoszech. Trasa obozu.
 24. Grzebieniak Adrian „Grab”, Dzień talentów.- 2015, nr 3 (75), s. 68-69.Wspomnienia z kolonii harcerskiej.
 25. Humory, karykatury i lewo harcerskie. -2008, Wydanie specjalne, s. 101-104. Humor harcerski, karykatury.
 26. Hymn I DH im Leopolda Lisa -Kuli w Rudniku.-2008, Wydanie specjalne, s. 99.
 27. Igras Sylwia „Enigma”, Dzień w Zakopanem.- 2015, nr 3 (75), s. 70-71.Wspomnienia z kolonii harcerskiej. Zdjęcie.
 28. Iskra Ryszard pwd, Zlot 10 -lecia 52 DH.-2008, Wydanie specjalne, s. 77-78. Opis zlotu 25 Drużyny Harcerskiej.
 29. Janczura Franciszek hm RP, List do drużyny.-2008, Wydanie specjalne, s.63-64. List Franciszka Janczury do 52 Drużyny Harcerskiej w Rudniku nad Sanem z 1987 r.
 30. Kalendarium wydarzeń harcerskich w Rudniku n. S. w okresie: sierpień-01.11.2013 r. -2013, nr 4 (67), s. 61-65. Wykaz wydarzeń.
 31. Konior Magda, Marcin „Diabeł”, Biwak nr II. -2008, Wydanie specjalne, s. 70-71. Opis biwaku harcerskiego w Stróży.
 32. Kondysar Dorota, Na spotkaniu z harcerzami.-2011, nr 5 (59), s. 88-91. O spotkaniach harcerzy z seniorami.
 33. Kondysar Dorota, II Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej, Harcerskiej Placówek Kształcenia Specjalnego „Na ojczystym szlaku” Rudnik nad Sanem 2012.- 2012, nr 4 (63), s.23-25. Opis festiwalu. Zdjęcie.
 34. Koordynator Roku Regionów w Szczepie „Puszcza”, Kolędnicy.-2012, nr 1 (60), s. 71-73. O harcerskim kolędowaniu. Zdjęcia.
 35. Korasiewicz Anna. Bitwa.-2014, nr 3 (71), s. 65-67. O projekcie harcerskim Bitwa.
 36. Korasiewicz Anna hm, Czy było warto? Instruktorzy 52 DH.-2008, Wydanie specjalne, s. 85-86. Refleksje na temat działalności harcerskiej. Zdjęcia.
 37. Korasiewicz Anna hm, Druh Wiesiek.-2008, Wydanie specjalne, s. 80-82. Wspomnienie druha Wiesława Olki. Zdjęcia. List Wiesława Olki z wojska.
 38. Korasiewicz Anna, Echo obozu wędrownego w Zwolakach.-2011, nr 3 (57), s. 39-40. Opis harcerskiego obozu. Zdjęcie
 39. Korasiewicz Anna hm, Gdzie są polscy skauci.-2008, Wydanie specjalne, s. 78-80. O działalności skautingu na świecie.
 40. Korasiewicz Anna hm, Harcerska służba.-2010, nr 4 (54), s. 43-44. Działalność rudnickich harcerzy. Zdjęcia.
 41. Korasiewicz Anna, Harcerska Wiklina.-2016, nr 2 (78), s. 104-105. Harcerze podczas Wikliny. Zdjęcie.
 42. Korasiewicz Anna hm, Harcerze, którzy odeszli na wieczną wartę-walcząc o wolną Polskę.-2008, Wydanie specjalne, s. 25-26. Sylwetki rudnickich harcerzy: Eugeniusza Mandeckiego i Franciszka Schonborna.
 43. Korasiewicz Anna, Kalendarium harcerskie.-2017, nr 2 (82), s. 126-145. Opis harcerskich wydarzeń. Zdjęcia.
 44. Korasiewicz Anna, Kalendarium wydarzeń harcerskich.-2017, nr 1 (81), s. 131-142. Opis harcerskich wydarzeń.
 45. Korasiewicz Anna, Kalendarium wydarzeń harcerskich.-2017, nr 3 (83), s. 75-94. Opis harcerskich wydarzeń. Zdjęcia.
 46. Korasiewicz Anna, Kalendarium wydarzeń harcerskich.-2017, nr 4 (84), s. 120-132. Opis harcerskich wydarzeń. Zdjęcia.
 47. Korasiewicz Anna hm, Kalendarium wydarzeń harcerskich: listopad, grudzień, styczeń.-2014, nr 1 (69), s. 81-87. Opis harcerskich wydarzeń. Zdjęcie.
 48. Korasiewicz Anna hm, Lata szedziesiąte.-2008, Wydanie specjalne, s. 48 - 50. Życie harcerskie w latach sześćdziesiątych. Zdjęcia.
 49. Korasiewicz Anna, Nadmorskie wijaże.-2013, nr 3 (66), s. 30-33. O obozie harcerskim nad morzem. Zdjęcie.
 50. Korasiewicz Anna, Nasze projekty.-2016, nr 4 (80), s. 83-91. O projektach harcerskich „Bitwa II-mój patriotyzm” i „Patriotyczne śpiewanie”.
 51. Korasiewicz Anna hm, Obchody kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem w dn. 26 IV 2014 r.-2014, nr 2 (70), s.25-27. Opis obchodów w Rudniku nad Sanem.
 52. Korasiewicz Anna, Ostatni list do kochanej druhny honorowej Walerii.-2015, nr 1 (73), s. 20-22. Wspomnienie Walerii Młyniec. Zdjęcie.
 53. Korasiewicz Anna hm, Po wyzwoleniu. Działacze.-2008, Wydanie specjalne, s. 26-32. Sylwetki rudnickich harcerzy: Czesława i Mieczysława Pisarskich, Stanisława Mandeckiego, Zdzisława Chmiela, Władysława Gazdy, Leszka Popowicza, Zofii Chmiel, Stanisławy Mandeckiej.  Zdjęcia.
 54. Korasiewicz Anna hm, Po wyzwoleniu. Obozy po wyzwoleniu.-2008, Wydanie specjalne, s. 35 -. Życie na obozach harcerskich po wojnie.  Zdjęcia.
 55. Korasiewicz Anna hm, Praca dyplomowa.-2008, Wydanie specjalne, s. 87-92. O pracy dyplomowej autorki opisującej 52 DH.
 56. Korasiewicz Anna hm, Śpieszmy się kochać ludzi tak prędko odchodzą.-2008, Wydanie specjalne, s. 61. Ostatnie pożegnanie Genowefy Szast.
 57. Korasiewicz Anna hm, Tworzymy nową tradycję.-2014, nr 2 (70), s. 24-25. O śpiewaniu pieśni patriotycznych na rynku pod pomnikiem. Zdjęcia.
 58. Korasiewicz Anna, Wakacje ze Skautfortem.-2011, nr 3 (57), s. 35-38. Opis harcerskich wakacji. Zdjęcie.
 59. Korasiewicz Anna, Wspominki zlotowe.- 2010, nr 3 (53), s. 28-29.  O jubileuszowym Zlocie harcerzy w Krakowie. Zdjęcia.
 60. Korasiewicz Anna hm, Wywiad z druhną hm Anną Bury.-2008, Wydanie specjalne, s.51-52. O działalności harcerskiej Anny Bury. Zdjęcia.
 61. Korasiewicz Anna hm, XXI wiek. Ksiądz –instruktor,.-2008, Wydanie specjalne, s. 92 -94. Wywiad z księdzem Sławomirem Brzeskim o jego działalności w harcerstwie.
 62. Korasiewicz Anna hm, XXI wiek. Katecheta-instruktor.-2008, Wydanie specjalne, s.95. Sylwetka Dariusza Wasyla.
 63. Korasiewicz Anna hm, XXI.  Meldunek ze stanu harcerstwa na dzień dzisiejszy.-2008, Wydanie specjalne, s. 98-99. O działalności harcerzy w Rudniku nad Sanem.
 64. Korasiewicz Anna hm, XXI wiek. Współpraca z ośrodkiem profilaktyki młodzieży,.-2008, Wydanie specjalne, s.95. O współpracy instruktorów harcerskich z OPM.
 65. Korasiewicz Anna hm, XXI wiek. Skautfort,.-2008, Wydanie specjalne, s. 95-96. O Skautforcie w Rudniku nad Sanem.
 66. Korasiewicz Anna hm, XXI wiek. Światowy Zlot w Anglii 2007.-2008, Wydanie specjalne, s. 97-98. O zlocie skautów w Anglii.
 67. Krzyżówka harcerska. -2008, Wydanie specjalne, s.104. Krzyżówka.
 68. Martyna, Przygoda z końmi.-2015, nr 4 (76), s. 119-123. Opowieść harcerska. Zdjęcia.
 69. Mazur Arkadiusz „Wampirek”, Korespondencja zastępu „Landgers” do drużynowej przebywającej czasowo w Paryżu. Biwak nr I.-2008, Wydanie specjalne, s.69-70. List Wampirka do drużynowej z 1993 r. Opis nocnego biwaku w Stróży.
 70. Mazur Arkadiusz „Wampirek”, Święto młodych. -2008, Wydanie specjalne, s.77. Program imprezy harcerskiej.
 71. Młyniec Waleria dh, Harcerska Msza Święta. -2008, Wydanie specjalne, s. 62-67. Wspomnienia Walerii Młyniec związane z uroczystościami harcerskimi z 1 maja 1987 r.
 72. Młyniec Waleria dh, Moja do „Rudnikusa” korespondencja (fragmenty). -2008, Wydanie specjalne, s. 62. Fragment listu Walerii Młyniec do redaktorów pisma harcerskiego Rudnikus.
 73. Młyniec Waleria, Moje kolejne najmilsze spotkania w Rudniku nad Sanem.-2013, nr 3 (66), s. 19-21. Wydarzenia harcerskie 2013 roku.
 74. Młyniec Waleria dh hon., Podpułkownik Walerian Młyniec w historii rudnickiego harcerstwa. -2008, Wydanie specjalne, s. 58-60. Wspomnienia o związkach Waleriana Młyńca z miastem i rudnickimi harcerzami.
 75. Ogłoszenia. -2008, Wydanie specjalne, s.104-105. Ogłoszenia harcerskie.
 76. Olko Wiesław phm, Hymn 52 DH.-2008, Wydanie specjalne, s. 99
 77. Pałka Julia „Merida”, Taniec góralski.-2015, nr 3 (75), s. 67.Wspomnienia z kolonii harcerskiej.
 78. Pilawska Halina dc dr hab., List do Skautfortu. .-2008, Wydanie specjalne, s.97. List do Anny Korasiewicz z 2004 r.
 79. Pomykała Arkadiusz, Wywiad z dh Janem Zygmuntem.-2008, Wydanie specjalne, s. 44 -47. O działalności druha Jana Zygmunta w harcerstwie. Zdjęcia.
 80. Potocka Natalia „ Potok”, Na wędrówkę.- 2015, nr 3 (75), s. 69-70.Wspomnienia z kolonii harcerskiej.
 81. Ptak Stanisława, Z harcerską piosenką.-2011, nr 5 (59), s.91-93. O spotkaniu seniorów z harcerzami.
 82. Rynkiewicz Remigiusz „Billy’, Zimowisko w Starym narcie. Biwaki konne.-2008, Wydanie specjalne, s. 74. Wspomnienie z zimowiska i biwaku konnego z 1994 r.
 83. Sawicka Sylwia och., 24 Festiwal w Jarocinie.-2008, Wydanie specjalne, s.83-84. O udziale harcerskiego zespołu muzycznego 52 DH w Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Jarocinie.
 84. Sawicki Sławomir, Bis Kasia, Wywiad „Ksywy” i Kasi. ”.-2008, Wydanie specjalne, s. 55- 58. Wywiad z dh hm Genowefą Szast.
 85. Sieprawska Maria, Wielkanoc w rudnickiej harcówce.- 2010, nr 2 ( 52), s.9. Obchody Świąt Wielkanocnych przez harcerzy. Zdjęcie.
 86. Sobota Potocka Kornelia dh, Rudnickie zuchy.-2016, nr 2 (78), s. 100-108. O najmłodszych harcerzach. Zdjęcie.
 87. Sudoł Izabela, Wspomnijmy to raz jeszcze.-2008, Wydanie specjalne, s. 72-74.Wspomnienia z obozu harcerskiego Słowacja -Austria 1993 r.
 88. Szast Genowefa hm, Poezja zjazdowa.-2008, Wydanie specjalne, s. 100.
 89. Szyszka Bernadetta, Lato 2014 okiem „Panasi”.-2014, nr 3 (71), s. 68-70. O obozie harcerskim w Łańcucie. Zdjęcia.
 90. Tarnawski Dariusz wyw., Akcja pod Arsenałem.-2008, Wydanie specjalne, s. 78. O inscenizacji akcji harcerskiej wzorowanej na akcji pod Arsenałem.
 91. Wojtaś Marek „Łoś”, Harcerze o swojej drużynie Mazur Arkadiusz „Wampirek”, Korespondencja zastępu „Landgers” do drużynowej przebywającej czasowo w Paryżu. Biwak nr I.-2008, Wydanie specjalne, s.69-70. List Wampirka do drużynowej z 1993 r. Opis nocnego biwaku w Stróży. O działalności 52 Drużyny Harcerskiej.
 92. Wojtaś Marek „Łoś”, Biwak w Zwolakach. Obóz wędrowny Zakopane.-2008, Wydanie specjalne, s. 75-76. Wspomnienie biwaku i obozu harcerskiego z 1994 r.
 93. Wojtaś Marek „Łoś”, Po odrodzeniu (1956-1960). Wywiad.-2008, Wydanie specjalne, s. 42 -44. O odrodzeniu się harcerstwa w Rudniku nad Sanem w 1956 r. Zdjęcia.
 94. Wojtaś Marek „Łoś”, Wywiad „Łosia”.-2008, Wydanie specjalne, s. 55. Wywiad z dh hm Genowefą Szast. Zdjęcia.
 95. Zagaja Paweł „Młody”, PZHS w Małeczu.-2008, Wydanie specjalne, s. 76-77.Wspomnienie biwaku w Małeczu.
 96. Zygmunt Jan, Harcerska gawęda. -2009, nr 2 (48), s. 62-66. Wspomnienie harcerskiej młodości autora. Zdjęcia.
 97. Zygmunt Jan hm, Odgrzebane wspomnienia. -2008, Wydanie specjalne, s. 47 -48, 52-54. Instruktorzy harcerscy z Rudnika nad Sanem.

 

KOMUNIKATY

 

 1. Cynk Stanisław, List Stanisława Cynka z Rudnika nad Sanem. Z lat bliskich i z lat dalekich.-2013, nr 1 (64), s. 81-84. List do redakcji.
 2. Ludzie listy piszą…-2010, nr 3 (53), s. 38-39. List do TMZR w sprawie ratowania nagrobków na cmentarzu parafialnym oraz stanowisko Zarządu Towarzystwa.
 3. Ludzie listy piszą…-2011, nr 5 (59), s. 83-85. Fragmenty listów nadesłanych do redakcji Przeglądu Rudnickiego.
 4. Ludzie listy piszą…-2012, nr 1 (60), s. 91-94. Fragmenty listów Elżbiety Rogińskiej i Władysława Piersiaka nadesłanych do redakcji Przeglądu Rudnickiego.
 5. Na Alleluja.-2013, nr1(64), s.4. Życzenia Zarządu TMZR z okazji Świąt Wielkanocnych. Rysunek.
 6. Obchody 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem.-2014, nr 2 (70), s. 111-113. Program.
 7. Odezwa- apel TMZR, Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.-2012, nr 3 (62), s. 102-104. Prośba o przekazywanie materiałów historycznych na temat koszykarstwa w Rudniku nad Sanem.
 8. Pismo do sponsorów imprezy „Wiklina 2009 Rudnik nad Sanem”.-2009, nr 1 (47), s.2. Zaproszenie do współorganizacji przedsięwzięcia Wiklina 2009.
 9. Pizun Lucyna, Wstęp.- 2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 5-6. Informacje o uroczystości 50- lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem.
 10. Podziękowanie.-2012, nr 1 (60), s.95. Podziękowanie dla Krystyny Wójcik.
 11. Podziękowanie.-2012, nr 4 (63), s.5. Podziękowanie Zarządu TMZR za przekazanie 1% podatku oraz za kolportaż pisma w Rudniku nad Sanem.
 12. Podziękowania.-2013, nr 5 (68), s. 130-135. Podziękowania dla osób związanych z organizacją 80. lecia MOK w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia dyplomów.
 13. Podziękowania.-2014, nr 2 (70), s. 110. Podziękowania dla osób związanych z organizacją Wikliny 2014.
 14. Podziękowanie.-2014, nr 4 (72), s.79. Podziękowanie Zarządu TMZR za przekazanie 1% podatku oraz za kolportaż pisma w Rudniku nad Sanem.
 15. Protokół walnego zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w dniu 07 lutego 2014 roku. -2014, nr 1 (69), s. 42-45. Protokół.
 16. Prośba TMZR.-2017, nr 4 (84), s. 160. Prośba o przekazanie 1 % podatku na rzecz TMZR.
 17. Redakcja, Kultura lokalna w biuletynie niżańskim.-2013, nr 2 (65), s. 10.O lokalnej publikacji.
 18. Redakcja, Przepadliśmy w konkurencji z Rosjanami.- 2009, nr 3 (49), s. 55. O międzynarodowych badaniach czytelniczych.
 19. Rogińska Elżbieta, List Elżbiety Rogińskiej (z USA).-2013, nr 1 (64), s. 78-80. .List do redakcji.
 20. Rogińska Elżbieta, Pierwsze doświadczenia.-2012, nr 4 (63), s. 69-70.List do redakcji.
 21. Sekulski Edward, Jubileusz naszego towarzystwa.-2013, nr 2 (65), s. 8-10. O 25.leciu działalności TMZR.
 22. Sekulski Edward, Podziękowanie - 2008, nr 4 (46), s.3. Podziękowanie sympatykom i darczyńcom Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
 23. Sekulski Edward, Podziękowanie darczyńcom.-2009, nr 3 (49), s. 2-3. Podziękowanie i lista osób, które przekazały 1 % podatku na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
 24. Sekulski Edward, Podziękowanie darczyńcom.-2010, nr 3 (53), s. 4-5. Podziękowanie i lista osób, które przekazały 1 % podatku na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
 25. Sekulski Edward, Protokół z walnego zgromadzenia sprawozdawczo- wyborczego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem w dniu 10 marca 2017 r. -2017, nr 1 (81), s. 7-13. Protokół. Zdjęcia.
 26. Sieprawska Maria, Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.- 2010, nr 2 (52), s.8. Informacja o przebiegu zebrania TMZR dnia 14 maja 2010 r.
 27. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej za okres 2008 do 2010.- 2011, nr 1 (55), s. 2-6. Sprawozdanie z pracy, wybór nowego Zarządu TMZR. Zdjęcie.
 28. Sprostowanie do artykułu „Śladami przeszłości” Joanny Maczugi z nr 3(45) /2008 Przeglądu Rudnickiego- 2008, nr 4 (46), s.42-43. Rysunek planu targowicy wraz z objaśnieniami.
 29. Sprostowanie do artykułu „Ulica Rzeszowska z lat 1939-1945”, cz. II - 2013, nr 24 (65), s.72. Dokładne losy rodziny Jasnoszów.
 30. Sztaba Małgorzata, Podziekowanie.-2014, nr 4 (72), s. 52-53. Podziękowanie za organizację 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej.
 31. Sztaba Małgorzata, Podziękowanie darczyńcom.-2011, nr 5 (59), s. 4. Podziękowanie za przekazanie 1 % swojego podatku na rzecz TMZR.
 32. Sztaba Małgorzata, Podziękowanie.-2015, nr 4 (76), s. 156. Podziękowanie za przekazanie 1 % swojego podatku na rzecz TMZR i kolportaż pisma.
 33. Sztaba Małgorzata, Protokół z posiedzenia Zarządu i zespołu redakcyjnego Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.-2010,nr 3 (53), s.12-13. Protokół roboczego spotkania TMZR. Zdjęcie.
 34. Sztaba Małgorzata, Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w 2016 r.-2017, nr 1 (81), s.14-23. Sprawozdanie z działalności TMZR. Zdjęcia.
 35. Sztaba Małgorzata, Sprawozdanie z działalności TMZR.-2013,nr2 (65), s.4-8. Sprawozdanie z działalności TMZR.
 36. Sztaba Małgorzata, Sprawozdanie z działalności Zarządu TMZR w 2014 r.-2015, nr 2 (74), s.5-9. Sprawozdanie z działalności TMZR.
 37. Sztaba- Cholewa Małgorzata, Z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.-2016, nr 2 ( 78), s. 5-9. Sprawozdanie.
 38. Wiklina 2011 Rudnik nad Sanem.-2011, nr 2 (56), s. 3-5. Program imprezy.
 39. Wójcik Krystyna, Słowo wstępne.-2013, nr 5(68), s. 3-4. Wstęp o Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem.
 40. Zespół redakcyjny, Drodzy czytelnicy.-2010, nr 4 (54), s.4. Zaproszenie czytelników do współpracy.
 41. Zespół redakcyjny, Życzenia świąteczne.-2010, nr 4 (54), s.77. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 42. Żurecki Ryszard, Sprawozdanie z działalności Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej.-2014, nr 4 (72), s. 37-48. Opis działań. Zdjęcia.
 43. Życzenia i wiersze na Boże Narodzenie.-2011, nr 5 (59), s. 3-4. Życzenia i wiersze świąteczne.
 44. Zyczenia.-2012, nr 1 (60), s.4. Życzenia Zarządu TMZR z okazji Świąt Wielkanocnych. Rysunek.
 45. Zyczenia.-2012, nr 4 (63), s.4. Życzenia Zarządu TMZR z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zdjęcie.
 46. Zyczenia.-2013, nr 4 (67), s.4. Życzenia Zarządu TMZR z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Rysunek.
 47. Zyczenia.-2014, nr 1 (69), s.4. Życzenia Zarządu TMZR z okazji Świąt Wielkanocnych. Rysunek.
 48. Zyczenia.-2014, nr 4 (72), s.5. Życzenia Redakcji i Zarządu TMZR z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Rysunek.
 49. Zyczenia.-2014, nr 4 (72), s.5. Życzenia Redakcji i Zarządu TMZR z okazji Świąt Wielkanocnych.
 50. Zyczenia.-2015, nr 4 (76), s.4. Życzenia Zarządu TMZR i Redakcji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 51. Zyczenia.-2016, nr 4 (80), s.3. Życzenia Zarządu TMZR i Redakcji PR z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Rysunek.
 52. Zyczenia.-2017, nr 1 (81), s.5-6. Życzenia Zarządu i Zespołu Redakcyjnego TMZR z okazji Świąt Wielkanocnych. Zdjęcie.
 53. Zyczenia.-2017, nr 4 (84), s.3. Życzenia Zarządu TMZR i Redakcji Przeglądu Rudnickiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zdjęcie.

 

III. ŻYCIE KULTURALNE

FELIETONY

 

 1. Bałutowska Urszula, Podróże dalekie i bliskie -Meksyk, cz.I.-2011, nr 5 (59), s. 43-55. O wycieczce do Meksyku.
 2. Bałutowska Urszula, Podróż do Meksyku cz.II.-2012, nr 2 (61), s. 40-51. O wycieczce do Meksyku. Maska Azteków.,
 3. Bałutowska Urszula, Podróże do Meksyku, cz.III.-2013, nr 2 (65), s. 63-71. O wycieczce do Meksyku.
 4. Bałutowska Urszula, Podróże do Meksyku, cz.IV.-2013, nr 4 (67), s. 26-39. O wycieczce do Meksyku.
 5. Bałutowska Urszula, Podróż do Republiki Południowej Afryki.-2012, nr 1 (60), s. 26-32. O wycieczce do RPA. Zdjęcie.
 6. Bałutowska Urszula, Rudnicka wiklina w arabskim raju.- 2013, nr 1 (64), s. 5-12. O wiklinowej elewacji budynku w Abu Dhabi. Zdjęcia.
 7. Błądek Magdalena, Moje wyobrażenie o pracy w Centrum Wikliniarstwa.-2015, nr 2 (74), s. 61-62. Opowieść o pracy stażystki w Centrum Wikliniarstwa.
 8. Bochnia Anna, Rudnik nad Sanem moje miasteczko.- 2009, nr 2 (48), s. 51-52. Rozważania o zaletach i wadach mieszkania w Rudniku nad Sanem.
 9. Brandt Ewa Siostra, Dom Dziecka.-2015, nr 1 (73), s. 14-16. Historia Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 10. Bury Maria, Żyć pełnią życia.-2015, nr 2 (74), s. 77-78. O osobach na emeryturze.
 11. Bury Maria Anna, Burzliwe lato 2010.-2010, nr 3 (53), s.20. Rozważania o kataklizmach przyrodniczych w Polsce.
 12. Cholewa Marian, Zbudujmy elektrownię atomową na Chałupkach.-2014, nr 1 (69), s. 24-30. O energetyce jądrowej i elektrowniach atomowych na świecie.
 13. EP, Mowa kwiatów(cd.).-2012, nr 1 (60), s.80-81. Symbolika kwiatów.
 14. Gazda Stanisław, Chodził ksiądz po kolędzie.-2012, nr 1 (60), s.17-20. O wizycie duszpasterskiej w Rudniku nad Sanem obecnie i dawniej.
 15. Gazda Stanisław, Gadu, Gadu, Gadu z przymrużeniem oka.-2017, nr 4 (84), s. 139-141. O zaletach małych miasteczek. Rysunek.
 16. Gazda Stanisław, Herbatka z ogródka.-2016, nr 2 (78), s. 37-38. O ziołach z ogródków przydomowych.
 17. Gazda Stanisław, Maszyna do pisania była podstawowym sprzętem urzędnika.-2016, nr 4 (80), s. 56-58. O maszynach do pisania w rudnickim urzędzie. Zdjęcie.
 18. Gazda Stanisław, Leczenie odwykowe.-2011, nr 3 (57), s.24-26. O leczeniu uzależnień od alkoholu.
 19. Gazda Stanisław, Najpiękniejsze święta.-2017, nr 4 (84), s. 60-64. O świętach Bożego Narodzenia i kolędowaniu. Zdjęcia.
 20. Gazda Stanisław, Nasze bociany.-2009, nr 1 (47), s. 19-20. Postrzeganie bocianów dawniej i dziś.
 21. Gazda Stanisław, Nasze świąteczne choinki.-2015, nr 4 (76), s. 60-63. O choinkach. Rysunek.
 22. Gazda Stanisław, Niektóre zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem na ziemi rudnickiej.- 2014, nr 4 (72), s. 26-29. Rudnickie zwyczaje bożonarodzeniowe.
 23. Gazda Stanisław, Opłatek z miodem.-2011, nr 5 (59), s. 55-56. O zwyczajach Bożonarodzeniowych.
 24. Gazda Stanisław, Orzeł czuwa przy wjeździe do miasta.-2016, nr 4 (80), s. 38-41. O rzeźbie orła w Rudniku nad Sanem. Historia godła polskiego. Zdjęcie.
 25. Gazda Stanisław, Piękno rudnickich lasów.- 2009, nr 3 (49), s. 21-26. O darach rudnickich lasów. Zdjęcia.
 26. Gazda Stanisław, Rudna-nasza rzeka.-2016, nr 3 (79), s. 88-107. O znaczeniu rzeki dla mieszkańców. Zdjęcia.
 27. Gazda Stanisław, Rudnickie akcenty w Ulanowie.-2015, nr 3 (75), s. 43-48. Historia i tradycje Ulanowa.
 28. Gazda Stanisław, Rudnickie bractwo motocyklowe.-2017, nr 1 (81), s. 58-64. O rudnickich motocyklistach. Zdjęcia.
 29. Gazda Stanisław, Rudnickie publikacje i czasopisma.-2012, nr 2 (61), s.35-39. O publikacjach na temat Rudnika nad Sanem.
 30. Gazda Stanisław, Święta Wielkanocne w Rudniku nad Sanem.-2009, nr 1 (47), s.15-19. O niedzieli palmowej, Wielkim Tygodniu, rezurekcji i lanym poniedziałku.
 31. Gazda Stanisław, Wieczerza wigilijna.-2012, nr 4 (63), s. 31-33. O wieczerzy wigilijnej dawniej i dziś.
 32. Gazda Stanisław, Wyjazdy z Rudnika nad Sanem.- 2010, nr 2 (52), s.28-29. Refleksje autora na temat emigracji mieszkańców Rudnika nad Sanem.
 33. Gazda Stanisław, Wyznania bezrobotnego.-2013, nr 1 (64), s. 37-38. O bezrobociu.
 34. Grębski Andrzej, Moja pasja-gołębie.-2012, nr 1 (60), s. 24-26. O przygodzie autora z gołębiami. Zdjęcie.
 35. Jamróz Andrzej, Refleksje.-2015, nr 1 (73), s. 41-49. Felieton historyczny.
 36. Kondysar Dorota, Artyści i wiklina.-2016, nr 1 (77), s. 17-22. O związkach wikliny ze sztuką na przykładzie Rudnika nad Sanem. Zdjęcia.
 37. Kondysar Dorota, Ferie 2012 na sportowo.-2012, nr 1 (60), s.20-22. O zajęciach dla dzieci podczas zimowych ferii w Rudniku nad Sanem. Zdjęcie.
 38. Kondysar Dorota, Ku pamięci. -2008, nr 4 (46), s. 56-58. Refleksje na temat Wszystkich Świętych. Zdjęcia.
 39. Kondysar Dorota, Międzypokoleniowa Wielkanoc pachnąca tradycją.-2012, nr 2 (61), s. 26-29. O tradycjach wielkanocnych regionu. Zdjęcia..
 40. Kondysar Dorota, Patrząc na fotografię. -2014, nr 1 (69), s. 40-42. Wigilia w rodzinie autorki.  Zdjęcie.
 41. Kondysar Dorota, Polska Solidarność.-2011, nr 3 (57), s. 73-74. – Refleksje na temat polskiej Solidarności.
 42. Kondysar Dorota, Ratowanie bociana.-2009, nr1 (47), s.20-21. Ratowanie młodego bociana, który wypadł z gniazda. Zdjęcia.
 43. Kondysar Dorota, Reklama i co potem.-2016, nr 3 (79), s. 56-59. O reklamach w ogóle i w Rudniku nad Sanem.
 44. Koszałka Władysław, Kondysar Dorota, Ziemniaki.-2012, nr 2 (61), s. 29-34. O ziemniakach i tradycji ich upraw w Rudniku nad Sanem.
 45. Krawecki Andrzej, Okiem przybysza.-2012, nr 3 (62), s. 40-42. O wizytach autora w Rudniku nad Sanem.
 46. Kwiecień Olga, Nie warto… -2009, nr 1 (47), s. 57. Rozważania o sensie życia. Refleksje na temat życia i twórczości Ryszarda Riedla.
 47. Lachowicz Maria, Przy grobach zmarłych członków Towarzystwa.-2016, nr 4 (80), s. 13-17. Odwiedzenie grobów członków TMZR przed uroczystością Wszystkich Świętych. Zdjęcia.
 48. Łuka Edward, Sekulski Edward, Postęp techniczny-droga do dobrobytu.-2014, nr 2 (70), s. 52-54. O patentach Edwarda Łuki.
 49. Łyko Jan Maciej, Wspomnienia z Betlejem.-2011, nr 5 (59), s. 57-58. Wspomnienia autora z Ziemi Świętej. Zdjęcie.
 50. Maczuga Elżbieta, Kopeckie przysmaki.-2014, nr 3 (71), s. 31-32. O Kole Gospodyń w Kopkach.
 51. Mierzwa Marek, Rudniczanie ratują zabytkowe groby.-2014, nr 4 (72), s. 54-55. O kweście na cmentarzu parafialnym.
 52. Mierzwa Monika, Kleszcz, czyli niebezpieczny „pasażer na gapę”.-2014, nr 2 (70), s. 88-89. O kleszczach.
 53. Młyniec Waleria, Rok ważnych dla Polski, dla Rudnika nad Sanem i … dla mnie rocznic historycznych.-2014, nr 3 (71), s. 35.-39. O wydarzeniach rocznicowych.
 54. Naklicka Alina, Targ w Rudniku nad Sanem okiem warszawskiej rudniczanki.- 2011, nr 5 (59), s. 31-37. O czwartkowych targach w Rudniku nad Sanem.
 55. Naklicki Kazimierz, Od autora.- 2010, nr 1 (51), s. 27- 28. Podsumowanie dziennikarskiej pracy autora.
 56. Naklicki Kazimierz, Rudnickie kasztany.-2010, nr 4 (54), s. 17-19. Rozważania autora o kasztanowcach na rudnickich ulicach.
 57. Pędlowski Eugeniusz, Bojowe zajęcze serce.-2013, nr 3 (66), s. 27-29. O zającach.
 58. Pędlowski Eugeniusz, Las to ojciec nasz…-2010, nr 4 (54), s. 39 -42. Refleksje o lesie. Zdjęcie.
 59. Pędlowski Eugeniusz, Mowa kwiatów.-2011, nr 3 (57), s.88-89. Symbolika kwiatów.
 60. Pędlowski Eugeniusz, Nasze bociany.-2012, nr 3 (62), s. 80-81. O bocianach z naszej gminy.
 61. Pędlowski Eugeniusz, Pomóżmy przyjaciołom!.-2013, nr 1 (64), s. 21.O ptakach.
 62. Pędlowski Eugeniusz, Ptak szczęścia.-2013, nr 2 (65), s. 23-35. O bocianach. Rysunek.
 63. Pędlowski Eugeniusz, Przyszłość wikliny w trumnie.-2011, nr 3 (57), s.91-95. O rudnickich wyrobach wiklinowych, w tym trumnach.
 64. Pędlowski Eugeniusz, Regionalizm z wikliną w tle.-2014, nr 3 (71), s. 4-16. O historii i współczesności wikliniarstwa w Rudniku.
 65. Pędlowski Eugeniusz, Rowerem przez świat.-2013, nr 1 (64), s. 22- 30. Dalsze i bliższe wycieczki rowerowe autora.
 66. Pędlowskia Eugeniusz, Samotna wyprawa.-2011, nr 5 (59), s.39-42. O wędrówkach po lesie.
 67. Pędlowski Eugeniusz, Warzywnik młynarza.-2013, nr 3 (66), s.29 -30. O ogródku młynarza.
 68. Pędlowski Eugeniusz, W wierzbie magia i moc.-2011, nr 1 (55), s. 82-85. O znaczeniu wikliny dla mieszkańców Rudnika nad Sanem. Zdjęcia.
 69. Pizun Aleksandra, Czy moje miasteczko jest miejscem, w którym warto mieszkać…?- 2009, nr 2 (48), s. 52-54. Rozważania o zaletach i wadach mieszkania w Rudniku nad Sanem.
 70. Powęska Aleksandra, Gloria in exelsis Deo.- 2009, nr 4 (50), s. 60-61. O rodzinnym świętowaniu. Zdjęcie.
 71. Sekulski Edward, Młyn –kaszarnia przykład dobrze zarządzanej firmy i co dalej?- 2014, nr 1 (69), s. 21-24. Historia i dzień dzisiejszy rudnickiego młyna –kaszarni.
 72. Sekulski Stanisław, Wydarzenie.-2015, nr 2 (74), s. 79-80. Wspomnienia z 1935 r. dotyczące śmierci Józefa Piłsudskiego. Zdjęcie.
 73. Serafin Wiktoria, Krótka chwila w przypałacowym parku.2016, nr 3 (79), s. 47-55. Jesienny spacer po dworskim parku. Zdjęcia.
 74. Serafin Wiktoria, Kondysar Dorota, Poetycko i muzycznie nad Sanem.-2016, nr 3 (79), s. 136-137. O grillu i poezji nad Sanem.
 75. Sieprawska Maria, Blaski i cienie życia seniora.-2012, nr 1 (60), s. 86-87. Rozważania o podejściu do ludzi starszych.
 76. Sieprawska Maria, Bożonarodzeniowe zwyczaje kolędnicze w naszym mieście.-2014, nr 4 (72), s. 29-31. O kolędowaniu w Rudniku nad Sanem. Rysunki.
 77. Sieprawska Maria, Dokąd zmierzasz ojczyzno?- 2010, nr 2 (52), s.17-18. Refleksje po katastrofie smoleńskiej. Zdjęcie.
 78. Sieprawska Maria, Gawęda o dębie.-2011, nr 3 (57), s.89-91.Opis imprez „Pod dębem” na Chałupkach.
 79. Sieprawska Maria, Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane…-2011, nr 1 (55), s. 78-79. Refleksje o zabawach autorki w czasach licealnych.
 80. Sieprawska Maria, Godny jubileusz.-2012, nr 4 (63), s. 25-27. O 50. leciu pracy w zawodzie młynarza Leszka Tutki. Zdjęcie.
 81. Sieprawska Maria, I ty możesz zostać regionalistą.-2012, nr 1 (60), s. 22-23. Apel autorki, aby czytelnicy zostali regionalistami.
 82. Sieprawska Maria, Kulturowe znaczenie zachowania tradycji.-2015, nr 1 (73), s. 6-7. O zwyczajach wielkanocnych. Zdjęcie.
 83. Sieprawska Maria, Moja mała ojczyzna.-2015, nr 2 (74), s. 10 - 12. Opowieść o zmianach, jakie zaszły w Rudniku nad Sanem na przestrzeni lat.
 84. Sieprawska Maria, Moje spojrzenie na regionalizm.-2013, 1 (64), s.13-20. O regionalizmie. Zdjęcia.
 85. Sieprawska Maria, Mój dziki ogród w czterech porach roku.-2012, nr 3 (62), s. 83-84. O kolorach w ogrodzie.
 86. Sieprawska Maria, Nasze wigilje.-2017, nr 4 (84), s. 57-59. O świętach Bożego Narodzenia. Rysunek.
 87. Sieprawska Maria, Niepowtarzalny urok wikliny.-2014, nr 1 (69), s. 35. O wiklinowych pomnikach w Rudniku nad Sanem.
 88. Sieprawska Maria, Obrzędy i zwyczaje późnej wiosny i wczesnego lata.-2016, nr 2 (78), s. 70-71. O Zielonych Świątkach.
 89. Sieprawska Maria, Obchody świętojańskie.-2016, nr 2 (78), s. 72-75. O Sobótce.
 90. Sieprawska Maria, O małej ojczyźnie do młodych.-2011, nr 5 (59), s.37-38. Rozważania o miłości do swojego miejsca zamieszkania.
 91. Sieprawska Maria, O sobie i swoim pisaniu.-2017, nr 1 (81), s. 113-116.Refleksje autorki. Zdjęcia.
 92. Sieprawska Maria, Patriotyzm (jak go rozumiem).-2013, nr 3 (66), s. 10-11. O patriotyzmie.
 93. Sieprawska Maria, Patriotyzm -regionalizm.-2017, nr 1 (81), s. 56-57. O patriotyzmie
 94. Sieprawska Maria, Pozaduszkowe refleksje.-2015, nr 4 (76), s. 54-55. Rozważania o Święcie Zmarłych.
 95. Sieprawska Maria, Przedświąteczne refleksje regionalistki.-2013, nr 4 (67), s. 18-20.O przygotowaniach przedświątecznych dawniej.
 96. Sieprawska Maria, Regionalne obrzędy powitania wiosny.-2015, nr 1 (73), s. 7-8. O Marzannie i innych zwyczajach.
 97. Sieprawska Maria, Regionalizm praktyczny.-2012, nr 3 (62), s. 27-29. O pracy autorki w Przeglądzie Rudnickim. Zdjęcie.
 98. Sieprawska Maria, Regionalizm w teorii i praktyce.-2011, nr 2 (56), s.27-29. Rozważania na temat regionalizmu. Zdjęcie.
 99. Sieprawska Maria, Senior aktywny.-2015, nr 3 (75), s. 80-81. O aktywności ludzi starszych.
 100. Sieprawska Maria, Senior aktywny cd. cyklu.-2015, nr 4 (76), s. 137-138. O aktywności ludzi starszych.
 101. Sieprawska Maria, Wspomnienia świąteczne rodziny z międzywojennej emigracji do Ameryki.-2016, nr 4 (80), s. 59. O świętach w USA.
 102. Sieprawska Maria, Zwyczaje i obrzędy wielkopostne.-2016, nr 1 (77), s. 47-48. O Tridum Paschalnym.
 103. Sieprawska Maria, Zwyczaje regionalne późnego lata.-2016, nr 3 (79), s. 148-149. O święcie Matki Boskiej Zielnej. Zdjęcie.
 104. Sudoł Tomasz, Skąd czerpać wiedzę o historii?-2012, nr 2 (61), s. 77-80. Rozważania o odkrywaniu historii w najbliższej okolicy.
 105. W Rudniku nad Sanem widać, że „Polska piękieje”.-2010, nr 3 (53), s. 10. Anonimowy list o Centrum Wikliniarstwa.
 106. Zygmunt Maria, Czas na czytanie. Książka wzbogaca. -2008, nr 4 (46), s. 22-23. Przedstawienie akcji „Czas na czytanie. Książka wzbogaca”, w której uczestniczyła Biblioteka Publiczna. Zdjęcia.

 

 

WYWIADY

 

 1. Chowaniec Joanna, Anime- moja pasja.- 2009, nr 4 (50), s. 55-56. Rozmowa a Justyną Paruch. Rysunek Justyny Paruch i Marleny Oryszczak.
 2. Dołęga Michał, Z potrzeby serca.- 2011, nr 1 (55), s. 70- 73. Wywiad z Ewą Grochowską o pomocy powodzianom. Zdjęcia.
 3. Gazda Stanisław, Radni służą mieszkańcom.-2014, nr 2 (70), s. 3136. Wywiad z Edwardem Wołoszynem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
 4. Grębska Aleksandra, Kotuła Gabriela, Wywiad z nauczycielem Agnieszką Dudzik. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 146-147. Wywiad uczennic z nauczycielką Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 5. Grębska Aleksandra, Kotuła Gabriela, Wywiad z nauczycielem języka polskiego. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 145-146. Wywiad uczennic z nauczycielką Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 6. Kondysar Dorota, Autostopem przez dwa kontynenty- wywiad z Sebastianem Wójcikiem.-2015, nr 3 (75), s. 33-42. Wywiad z podróżnikiem Sebastianem Wójcikiem. Zdjęcia.
 7. Kondysar Dorota, 15 lat na pielgrzymim szlaku. Wywiad z p. Ewą Mączką.-2014, nr 2 (70), s. 43-47. Wywiad z Ewą Mączką. Zdjęcie.
 8. Kondysar Dorota, Rozmowa z Bolesławem Ziółkowskim.-2011, nr 3 (57), s. 28-32. Wywiad z trenerem szachowym Bolesławem Ziółkowskim. Zdjęcia.
 9. Kondysar Dorota, Rozmowa ze Stanisławem Sekulskim, gospodarzem Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem.-2014, nr 1 (69), s. 96-99. Wywiad z Stanisławem Sekulskim. Zdjęcie.
 10. Kondysar Dorota, Sklep pełen chleba, wywiad z p. Janiną Skiba- Wala.- 2009, nr 2 (48), s. 20-22. Wywiad z właścicielką piekarni Graham. Zdjęcia.
 11. Kondysar Dorota, Wywiad Doroty Kondysar z Kazimierzem Naklickim odznaczonym dla Miasta i Gminy Nisko. -2009, nr 1 (47), s.47-52. Przyznanie Kazimierzowi Naklickiemu Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko”. Zdjęcia.
 12. Kondysar Dorota, Wywiad z Markiem Mierzwą, laureatem ogólnopolskiej olimpiady historycznej.-2014, nr 2 (70), s. 90-94. Wywiad. Zdjęcie.
 13. Kondysar Dorota, Wywiad z Martą Szczepańską, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.-2013, nr 4 (67), s. 23-25. Wywiad z Martą Szczepańską. Zdjęcie.
 14. Kondysar Dorota, Zwykli, niezwykli rudniczanie… Wywiad z pszczelarzem Janem Froncem.-2012, nr1 (60), s. 35-37. Wywiad z pszczelarzem. Zdjęcie.
 15. Krawiec Anna, Koluch Gabriela, Wywiad z Panią Krystyną Wójcik- Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem.-2011, nr 2 (56), s. 75-77. Życie i działalność Krystyny Wójcik.
 16. Lachowicz Maria, Śpiewać każdy może. Rozmowa z Eugeniuszem Pędlowskim.-2017, nr 4 (84), s. 12-16. Wywiad.
 17. Lachowicz Maria, Wywiad z Barbarą i Piotrem Tutka-założycielami Fundacji „Ocalić od zapomnienia” im. Stanisławy Tutka.-2017, nr 2 (82), s. 46-51. Wywiad. Zdjęcia.
 18. Lachowicz Maria, Kondysar Dorota, Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Edwarda Franuszkiewicza, 30 lat pracy w parafii w Rudniku nad Sanem.- 2009, nr 4 (50), s. 11-15. Wywiad z ks. Edwardem Franuszkiewiczem. Zdjęcia.
 19. Pęcak Edyta, Kida Justyna, Kida Dominik, Zygmunt Sylwester, Potrzeba teatru jest ogromna-Rozmowa z Beatą Wojciechowską i Lidią Bogaczówną.-2012, nr 3 (62), s. 54-57. Wywiad z krakowskimi aktorkami.
 20. Pędlowski Eugeniusz, Swoje życie poświęcił innym.-2012, nr 4 (63), s. 27-31. Wywiad z profesorem Józefem Kowalskim. Zdjęcie.
 21. 724. Sztaba Małgorzata, Czy fotowoltaika pomoże w Rudniku nad Sanem.-2013, nr 3 (66), s. 4-8. Wywiad z profesorem Marianem Cholewą.

 

SZKOLNICTWO

 

 1. Anielska Joanna, Od odkrywania talentów do samorealizacji- Rudnickie liceum stawia na teatr!-2010, nr 3 ( 53), s. 29-30. O współpracy rudnickiego liceum z teatrem w Rzeszowie.
 2. Anielska Joanna, Refleksje po wizycie biskupa w Rudnickim liceum-2014, nr 1 (69), s. 18-19. O wizycie biskupa Edwarda Frankowskiego w rudnickim liceum.
 3. Binkowska Agnieszka, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Maematyczny”.-2010, nr 4 (54), s. 35- 39. Zasady, cel konkursu, przykłady zadań konkursowych.
 4. Błaż Andrzej, Minęło 10 lat…- 2009, nr 4 (50), s.53. Refleksje dyrektora PG im. Orląt.
 5. Chowaniec Joanna (nauczyciel LO w Rudniku nad Sanem), Rzecz o aktywności pozalekcyjnej licealistów z Rudnika.  -2008, nr 4 (46), s. 48-50. Charakterystyka działalności pozalekcyjnej rudnickich licealistów. Zdjęcia.
 6. Chowaniec Joanna, Rudnicki licealista laureatem olimpiady.-2013, nr 3 (66), s. 61- 63. O sukcesie Marka Mierzwy w olimpiadzie historycznej.
 7. Chowaniec Joanna, Szelmostwa Lisa Witalisa – owoc wspólnej pracy.-2013, nr 3 (66), s. 59-61. O premierze spektaklu opartego na bakach Jana Brzechwy w wykonaniu rudnickich licealistów. Zdjęcie.
 8. Dechnik Joanna, Echa Gminnego Konkursu Ortograficznego.-2014, nr 2 (70), s. 40-42. Opis i wyniki konkursu ortograficznego. Zdjęcie.
 9. Dechnik Joanna, Uczniowskie spotkania z Sienkiewiczem.-2017, nr 1 (81), s. 74-80. O obchodach Roku Sienkiewiczowskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad sanem. Zdjęcia.
 10. Długosiewicz Klaudia, Moralność pani Dulskiej.-2015, nr 2 (74), s. 67. O premierze spektaklu przygotowanego przez rudnickich licealistów.
 11. Dołęga Tomasz, Niezapomniana wycieczka.- 2009, nr 4 (50), s. 59- 60. O wycieczce gimnazjalistów do Lwowa.
 12. Dudzińska Katarzyna, Szewczyk Magdalena, Tradycja olimpijska naszego liceum.-2015, nr 2 (74), s. 63-66. Sukcesy rudnickich licealistów. Zdjęcie.
 13. Freyer Grażyna, Dzień Patrona Szkoły.-2017, nr 2 (82), s. 100-108. Opis uroczystości w PG im. Orląt. Zdjęcia.
 14. Freyer Grażyna, V Spotkanie Szkół imienia Orląt w Rudniku nad Sanem.-2015, nr 4 (76), s.19-26. O patriotycznym spotkaniu szkól w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 15. Freyer Grażyna, Rudnik nad Sanem-Moja mała ojczyzna.-2016, nr 4 (80), s. 22-30.O projekcie „Moja mała ojczyzna” realizowanym w rudnickim gimnazjum. Zdjęcia.
 16. Gazda Stanisław, Jubileuszowy zjazd maturzystów LO w Rudniku nad Sanem.-2012, nr 3 (62), s. 29-36. Opis spotkania absolwentów rudnickiego liceum. Zdjęcia.
 17. Gazda Stanisław, Monografia 100-letniej szkoły w Rudniku nad Sanem.- 2010, nr 2 (52), s. 27-28. O monografii Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem.
 18. Gazda Stanisław, Nowy rok szkolny – Litania Nauczających.-2016, nr 3 (79), s. 108-110. Przedwojenna Litania Nauczających.
 19. Grębski Andrzej, Lachowicz Maria, Sukcesy szachistów.-2016, nr 2 (78), s. 38-40.Sukcesy szachowe uczniów Jedynki. Zdjęcie.
 20. Grzecznik Tomasz, Spotkajmy się przy złotych przebojach.-2016, nr 2 (78), s. 30-31. O Święcie Dwójki.
 21. Grzybowski Szymon, Trojanowski Michał, Wachowski Piotr, Kabareciarze w Liceum Ogólnokształcącym.- 2011, nr 1 (55), s.76-77. O działalności kabaretowej rudnickich licealistów. Zdjęcie.
 22. Gut Kinga, Okruchy wspomnień.-2015, nr 2 (74), s. 68-72. Wspomnienia z czasów licealnych. Zdjęcie.
 23. Kida Justyna, Mieleszko Angela, Rębacz Magdalena, Z ławy szkolnej do… chóru antycznego.-2011, nr 3 (57), s.77-80. O pracy młodzieży nad spektaklem Antygona. Wywiad z aktorką Lidią Bogacz.
 24. Kondysar Dorota, Kartki z „Dwójki” dziełem sztuki.-2016, nr 1 (77), s. 34-35. O kartkach świątecznych wykonanych w Dwójce. Zdjęcia.
 25. Kondysar Dorota, 50 lat szkoły „Dwójki” w Rudniku nad Sanem 1967-2017.-2017, nr 4 (84), s. 22-31. O uroczystości 50 lecia PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 26. Kondysar Dorota, Pisk białego orła Akademia patriotyczna w PSP nr 1 w dniu 10 listopada.-2015, nr 4 (76), s. 13-18. O akademii w PSP nr 1. Zdjęcia.
 27. Kondysar Dorota, Profesor Nowakowski w LO.-2013, nr 1 (64), s. 31-33. Spotkanie rudnickich licealistów z Andrzejem Nowakowskim. Zdjęcie.
 28. Kondysar Dorota, Wycieczka z Rudnika szlakiem pierwszych Piastów.-2016, nr 2 (78), s. 21-23.O wycieczce nauczycieli i emerytów. Zdjęcie.
 29. Kucharska Monika, Mika Aleksandra, „Mąż i żona” w wykonaniu rudnickich licealistów.-2013, nr 2 (65), s. 78-80. O premierze spektaklu „Mąż i żona”.
 30. Lachowicz Maria, Barwy mojej ojczyzny.-2013, nr 4 (67), s. 21-23. O wychowaniu patriotycznym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 31. Lachowicz Maria, Blask nad Judeą.-2014, nr (69), s. 36-38. O jasełkach przygotowanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 32. Lachowicz Maria, Konkurs „Bitwa Rudnicka”.-2014, nr 1 (69), s. 11- 13.Wyniki konkursu z okazji 100 lecia Bitwy Rudnickiej. Rysunek.
 33. Lachowicz Maria, Łącząc tradycję ze współczesnością.-2015, nr 1 (73), s. 9-11. Wielkanocne spotkanie członków TMZR z uczniami Jedynki. Zdjęcie.
 34. Lachowicz Maria, Na cmentarnej alei.-2017, nr 4 (84), s. 53-56. Uczniowie Jedynki odwiedzają cmentarz parafialny. Zdjęcia.
 35. Lachowicz Maria, Ocalmy od zapomnienia.-2015, nr 3 (75), s. 48-50. Wychowanie i uroczystości patriotyczne w PSP nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 36. Lachowicz Maria, Polska w żałobie.- 2010, nr 2 (52), s. 14-17. Refleksje autorki po katastrofie smoleńskiej. Opis akademii w PSP nr 1. Zdjęcia.
 37. Lachowicz Maria, Pozytywnie zakręceni.-2015, nr 1 (73), s. 12-13. Spotkanie uczniów Jedynki z kolekcjonerami numizmatów. Zdjęcie.
 38. Lachowicz Maria, Sukces rudnickich uczniów.-2012, nr 2 (61), s. 55-57. O sukcesach uczniów rudnickiego technikum.
 39. Lachowicz Maria, Ty prowadzisz nas, dalej nas prowadzisz… -2014, nr 2 (70), s. 28-30. O programie artystycznym z okazji kanonizacji Jana Pawła II w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 40. Lachowicz Maria, Uczymy historii poznając wydarzenia z życia przodków.-2013, nr 2 (65), s. 13-18.O konkursie historycznym zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Prace uczniów: Laury Koń, Julii Pałki, Justyny Sadej. Zdjęcia.
 41. Lachowicz Maria, Uwięziony ptak nie śpiewa… -2012, nr 4 (63), s. 12-16. O wychowaniu patriotycznym w Jedynce. Zdjęcia.
 42. Lachowicz Maria, Współpraca trwa.-2017, nr 2 (82), s. 62-68. O wycieczce na Roztocze uczniów Jedynki. Zdjęcia.
 43. Lachowicz Maria, Zachować w pamięci.-2013, nr 3 (66), s. 9-10. Obchody 17. Września w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 44. Lachowicz Maria, Zachować w pamięci.-2016, nr 4 (80), s. 6-12. Poznanie historii pomników na cmentarzu parafialnym przez uczniów Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 45. Lachowicz Maria, Żyć tak, by widzieć potrzeby innych.-2016, nr 2 (78), s. 17-20. O Pikniku Rodzinnym w Jedynce. Zdjęcia.
 46. Lachowicz Maria, Pizun Lucyna, Porcja Pozytywnej Energii.-2015, nr 2 (74), s. 13-18. O programie „Porcja Pozytywnej Energii” w Jedynce. Zdjęcia.
 47. Maczuga Joanna, Gdy słowa dojrzewają…-2013, 2 (65), s. 73-74.O sukcesach Darii Daczyńskiej w konkursie literackim w Jeżowem.
 48. Maczuga Joanna, Koncert charytatywny.-2017, nr 1 (81), s. 81-89. O koncercie charytatywnym w Caritasie. Zdjęcia.
 49. Maczuga Joanna, Portret edukacyjny o Fryderyku Chopinie.- 2011, nr 2 (56), s. 68-73. Opis projektu edukacyjnego w gimnazjum. Zdjęcia.
 50. Maczuga Joanna, Spotkanie uczniów gimnazjum z twórcami.-2014, nr 3 (71), s. 81-82. O spotkaniu z twórcami lokalnymi w gimnazjum. Zdjęcie.
 51. Maczuga Joanna, Michalska Katarzyna, Sukcesy sportowców z Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem.-2016, nr 4 (80), s. 81-82. O uczniowskich sukcesach w sporcie. Zdjęcie.
 52. Maczuga Joanna, Zygmunt Iwona, Święto Patrona Szkoły i Jubileusz10 -lecia Publicznego Gimnazjum imienia Orląt w Rudniku nad Sanem.- 2009, nr 4 (50), s. 44 – 53. Opis Święta Patrona Szkoły. Historia i osiągnięcia szkoły. Zdjęcia.
 53. Mierzwa Marek, Lasy Janowskie na sportowo.-2011, nr 5 (59), s. 76-77. o wycieczce gimnazjalistów do Janowa Lubelskiego. Zdjęcia.
 54. Mierzwa Marek, Projekty naukowe młodych gimnazjalistów.-2012, nr 1 (60), s. 68-70. O projekcie Feniks realizowanym w rudnickim gimnazjum. Zdjęcia.
 55. Młynarska Teresa, Mamy patrona.-2014, nr 4 (72), s. 32-36.O nadaniu imienia ks. Jerzego Popiełuszki Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach.
 56. Mścisz Ryszard, Happy end w świecie królewskim, krasno ludzkim i ptasim.-2014, nr 2 (70), s. 48-51. O premierze spektaklu „Królewna Śnieżka, krasnoludki inni…” w wykonaniu rudnickich licealistów.
 57. Mścisz Ryszard, Liceum w Rudniku nad Sanem w kręgu przyjaciól.-2014, nr 1 (69), s. 16-18. O spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem.
 58. Mucha Dorota, Kalendarium wycieczek szkolnych PSP w Przędzelu w latach 2006-2009.- 2009, nr 4 (50), s. 53-54. O wycieczkach szkolnych dzieci z Przędzela. Zdjęcie
 59. Nicałek Natalia, Wilka Katarzyna, Z perspektywy dwóch kółek. -2008, nr 4 (46), s. 53. O wycieczce rowerowej uczniów LO w Rudnik nad Sanem.
 60. Niepokonany.-2011, nr 5 (59), s.78-81. Wspomnienia kolegów z klasy o zmarłym Dawidzie Augustynowiczu.
 61. Palembas Magdalena, Wytrzęś Joanna, Fotograficzne czary-mary.- 2009, nr 2 (48), s. 50 -51. O warsztatach fotograficznych w rudnickim liceum.
 62. Paśnik Aldona, Rozwój wszechstronnych pasji uczniowskich w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem.-2015, nr 2 (74), s. 19-22. O kursach, warsztatach i szkoleniach w LO Rudnik nad Sanem. Zdjęcia.
 63. Pędlowski Eugeniusz, Fizyk jądrowy w spódniczce palmowej.-2013, nr 1 (64), s. 34-36. O spotkaniu rudnickich licealistów z Jędrzejem Gręboszem.
 64. Pędlowski Eugeniusz, Pycha.-2011, nr 3 (57), s. 41-42. Recenzja spektaklu „Antygona” wystawionego przez rudnicką młodzież. Zdjęcie.
 65. Piędel -Sudoł Helena, Drogie Koleżanki i Drodzy koledzy!. -2009, nr 1 (47), s.31- 32. Podziękowanie za organizację zjazdu absolwentów LO. Zdjęcia.
 66. Pizun Lucyna. „Bezpieczna+” w rudnickiej Jedynce.-2015, nr 4 (76), s.63-66. O programie „Bezpieczna +”.
 67. Pizun Lucyna, Drogowskazy Jana Pawła II.-2011, nr 2 (56), s. 5- 9. Działania szkoły związane z Patronem- Janem Pawłem II. Zdjęcia.
 68. Pizun Lucyna, Kulisy jubileuszu. -2011, nr 5 (59), s. 5-13. O 50. leciu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 69. Pizun Lucyna, Lachowicz Maria, „Przechodniu, powiedz ojczyźnie…” -2014, nr 3 (71), s. 58-62. O obchodach rocznicy 17 Września. Zdjęcie.
 70. Pizun Lucyna, Lachowicz Maria, Sos, czyli jak rudnicka Jedynka ruszyła na ratunek przyszłości.-2016, nr 1 (77), s. 12-14. O programie „Przyszłość na talerzu”. Zdjęcie.
 71. Potocka Zofia, Pięćdziesięciolecie zjazdu absolwentów w rudnickim LO. -2009, nr 1 (47), s.29-31.Opis zjazdu absolwentów LO.
 72. Rudnicka licealistka trzecia w Polsce.-2013, nr 2 (65), s. 11-12. O sukcesach Moniki Mierzwy. Zdjęcia.
 73. Samorząd Uczniowski LO w Rudniku nad Sanem, Nasze liceum- nasz dom.-2013, nr 2 (65), s. 80-84.Suksecy szkoły. Rysunki uczennic.
 74. Sądej Longina, „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”.-2014, nr 4 (72), s. 12-13. O obchodach Święta Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 75. Sekulski Edward, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. -2014, nr 1 (69), s. 14-16. Powstanie, cel i skład Stowarzyszenia. Zdjęcie.
 76. Siara Dorota, Antygona w Rudniku.-2011, nr 3 (57), s.76-77. O premierze Antygony przygotowanej przez młodzież licealną w Rudniku nad Sanem.
 77. Skowrońska Iwona, Liceum w Rudniku uczestniczy w projekcie „nasza młodzież- nasza przyszłość”.- 2011, nr 1 (55), s. 73-75. O projekcie do którego przystąpiło rudnickie liceum.
 78. Sudoł Tomasz, Międzyszkolny Klub Historyczno- Archeologiczny.- 2011, nr 1 (55), s.18-22. Powstanie i działalność Międzyszkolnego Klubu Historycznego w Rudniku nad Sanem. Zdjęcia.
 79. Uldynowicz Marek, Patriotyzm w szkole.-2013, nr 4 (67), s. 51-56. O wychowaniu patriotycznym rudnickich gimnazjalistów. Zdjęcia.
 80. Uldynowicz Marek, Uroczystość w Publicznym Gimnazjum im. Orląt Katyń – Golgota Wszchodu.-2010, nr 2 (52), s. 19-20. Opis wieczornicy zorganizowanej w gimnazjum po katastrofie smoleńskiej. Zdjęcie.
 81. Wspomnienia i refleksje absolwentów o gimnazjum- 2009, nr 4 (50), s. 57-59. Wspomnienia Beaty Kidy, Eweliny Tofilskiej, Magdaleny Błądek, Magdaleny Siembidy i Iwony Skowrońskiej.
 82. Zygmunt Ewa, Echo rudnickiej „Jedynki”, czyli garść wydarzeń z naszej szkoły.-2017, nr 1 (81), s. 65-73. O programach, w których brała udział rudnika Jedynka. Zdjęcia.
 83. Zygmunt Ewa, I tylko pamięć została…-2017, nr 3 (83), s. 11-14.Opis rocznicy 17 Września w Jedynce. Zdjęcia.
 84. Zygmunt Ewa, Nie mamy czasu na nudę.-2016, nr 1 (77), s. 8-11. O zajęciach pozalekcyjnych w Jedynce.
 85. Zygmunt Ewa. O ojczyźnie inaczej.-2016, nr 2 (78), s. 24-27.O widowiskach historycznych w Jedynce. Zdjęcia.
 86. Zygmunt Ewa, O wydarzeniach w rudnickiej „Jedynce” przez wielkie „W”.-2017, nr 2 (82), s. 68-72. Opis najważniejszych wydarzeń szkolnych.
 87. Zygmunt Ewa, Polubić czytanie. -2016, nr 4 (80), s. 18-21. O czytelnictwie uczniów Jedynki.
 88. Zygmunt Ewa, Światłość w ciemności świeci- O jasełkach garść wspomnień niewielka.-2015, nr 1 (73), s. 19-20. O jasełkach wystawianych przez uczniów Jedynki.
 89. Zygmunt Ewa, Wychowywać do wartości- patriotyczne spotkanie pod pomnikiem w PSP nr 1 im. Jana Pawła II.-2016, nr 3 (79), s. 15-20.O uroczystości patriotycznej pod krzyżem. Zdjęcia.
 90. Zygmunt Ewa, Mówię o tobie dobrze…-2017, nr 4 (84), s. 39-44. O obchodach Święta Niepodległości w Jedynce. Zdjęcia.
 91. Żurecka Lucyna, Pasterska wizytacja.- 2014, nr 1 (69), s. 20. O wizycie biskupa Edwarda Frankowskiego w szkole w Stróży.

 

POEZJA I PROZA

 

 1. BEANKA, Przyjacielu!-2015, nr 4 (76), s. 126. Proza.
 2. Błądek Anna, Słoneczna wiklina. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 14150.. Wiersz.
 3. Brak Tadeusz, Don*.-2013, nr 3 (66), s.82. Wiersz.
 4. Brak Tadeusz, Moje małe ojczyzny Rudnik nad Sanem, Groble.-2017, nr 1 (81), s. 149.Wiersz.
 5. Brak Tadeusz, Seniorem być.-2016, nr 3 (79), s. 155. Wiersz.
 6. Chomicki Janusz, Podróżny uśmiech.-2016, nr 3 (79), s. 139. Piosenka. Zdjęcie.
 7. Daczyńska Daria, 378,432,000.-2013, nr 2 (65), s.75-78. Opowiadanie.
 8. Daczyńska Daria, Bajki z dawnych lat.-2012, nr 2 (61), s. 58. Wiersz.
 9. Daczyńska Daria, Dla ukrytych.-2013, nr 2 (65), s.74. Wiersz.
 10. Daczyńska Daria, Głupiec rycerzem.-2012, nr 4 (63), s.61. Wiersz.
 11. Daczyńska Daria, Nazywam cię ultimatum.-2013, nr 2 (65), s.75. Wiersz.
 12. Daczyńska Daria, Ogród twych słów.-2012, nr 2 (61), s. 58-59. Wiersz.
 13. Daczyńska Daria, Słowa mieczem moim.-2012, nr 2 (61), s.. 59-60Wiersz. Zdjęcie.
 14. Daczyńska Daria, Zagadka.-2012, nr 4 (63), s. 60- 61. Wiersz.
 15. Drzymała Stanisława, Matka.-2016, nr 2 (78), s. 121-122. Wiersz.
 16. Drzymała Stanisława, Wiosna III.-2016, nr 2 (78), s. 122. Wiersz.
 17. EP, Anioły milczą.-2011, nr 5 (59), s.82. Wiersz.
 18. EP, Dąb.- 2010, nr 3 ( 53), s. 60. Wiersz. Zdjęcia.
 19. EP, Inna wiosna.-2012, nr 1 (60), s.79. Wiersz.
 20. EP, Inne lato.-2012, nr 2 (61), s.89. Wiersz.
 21. EP, Leśna muzyka.-2013, nr 1 (64), s. 88-89. Wiersz.
 22. EP, Mój lot.- 2010, nr 4 (54), s. 67. Wiersz.
 23. EP, Pokaz. -2009, nr 4 (50), s. 64. Wiersz.
 24. EP, Tomkowi S.-2009, nr 4 (50), s. 62. Wiersz.
 25. EP, Wiersz.-2012, nr 1 (60), s. 81. Wiersz bez tytułu.
 26. Freyer Danuta, Wspomnienie z lat dziecięcych.-2013, nr  3 (66), s. 78. Wiersz.
 27. Grab Józef, Cześć bohaterom.-2014, nr 4 (72), s. 63. Wiersz.
 28. Grab Józef, Danina.-2015, nr 4 (76), s. 126. Fraszka.
 29. Grab Józef, Idzie Polska- Pierwsza kadrowa.-2014, nr 4 (72), s. 64. Wiersz.
 30. Grab Józef, Modlitwa chłopska.-2016, nr 2 (78), s. 108. Wiersz.
 31. Grab Józef, Niepedagogiczne.-2015, nr 4 (76), s. 126. Fraszka.
 32. Grab Józef, Pierwsze wnioski.-2015, nr 1 (73), s. 63. Wiersz.
 33. Grab Józef, Pozory.-2015, nr 4 (76), s. 126. Fraszka.
 34. Grab Józef, Przeprosiny.-2015, nr 1 (73), s. 62. Opowiadanie.
 35. Grab Józef, Rodzaje.-2015, nr 4 (76), s. 126. Fraszka.
 36. Grębski Maksymilian, Wiersz.-2016, nr 2 (78), s. 96. Wiersz bez tytułu.
 37. Gruba Anna, Wiersz.- 2009, nr 1 (47), s .53. Wiersz bez tytułu.
 38. Gruba Anna, Wiersz.- 2010, nr 2 ( 52), s. 44. Wiersz bez tytułu.
 39. Gumieniak Krystian, Liryczne impresje Krystiana Gumieniaka: Moja miłość, Portret ukochanej, Wędrówka. -2008, nr 4 (46), s. 51. Wiersze.
 40. Gumieniak Krystian, Ostatni hołd.- 2010, nr 2 (52), s.43. Wiersz.
 41. Gumieniak Krystian, Poczekalnia miłości.- 2009, nr 2 (48), s. 56. Wiersz.
 42. Gumieniak Krystian, Powódź.-2011, nr 3 (57), s.81. Wiersz.
 43. Gumieniak Krystian, Słabości.- 2009, nr 2 (48), s. 56. Wiersz.
 44. Gumieniak Krystian, Sowiecka kuźnia.- 2010, nr 3 (53), s. 56. Wiersz.
 45. Gumieniak Krystian, Ścieżki życia.- 2012, nr 1 (60), s. 67. Wiersz.
 46. Gumieniak Krystian, Wakacyjna miłość.-2011, nr 3 (57), s.81. Wiersz.
 47. Gumieniak Krystian, Z cyklu opowiadań… Aeroplane love story.- 2009, nr 2 (48), s. 48- 50. Opowiadanie ucznia rudnickiego LO.
 48. Gumieniak Krystian, Życiorys Pecha.-2011, nr 3 (57), s.81. Wiersz.
 49. Handziak Zuzanna, Boże Narodzenie.-2014, nr 4 (72), s. 56-57. Wiersz.
 50. Handziak Zuzanna, Wielkanoc.-2015, nr 1 (73), s. 66. Wiersz.
 51. Hawrylak Marian, Z tomiku „Wierzę”.-2013, nr 1 (64), s. 87. Wiersz.
 52. Jednacz Wiktoria, „Pamiętnik znaleziony na strychu… - epicka wizja losów mieszkańców Rudnika podczas Bitwy Rudnickiej jesienią 1914 roku”.-2014, nr 1 (69), s. 74-75. Opowiadanie.
 53. Kapuściński Jakub, Burze minionych dni.-2016, nr 2 (78), s. 81-90. Opowiadanie.
 54. Kapuściński Jakub, Dwa brzegi Sanu.-2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 150. Wiersz.
 55. Kapuściński Jakub, Lato w pełni.-2013, nr 2 (65), s. 85. Wiersz.
 56. Kapuściński Jakub, Marcowy poranek.-2013, nr 1 (64), s.73. Wiersz.
 57. Kapuściński Jakub, O Sylwestrze.-2012, nr 4 (63), s.62. Wiersz.
 58. Kapuściński Jakub, Odyseusz.-2015, nr 3 (75), s. 65. Wiersz.
 59. Kapuściński Jakub, Okruchy nadziei.-2016, nr 2 (78), s. 93. Wiersz.
 60. Kapuściński Jakub, Parada.-2014, nr 1 (69), s.77. Wiersz.
 61. Kapuściński Jakub, Pieskie życie.-2015, nr 3 (75), s. 65-66. Wiersz.
 62. Kapuściński Jakub, Przebudzenie.-2016, nr 2 (78), s. 92-93. Wiersz.
 63. Kapuściński Jakub, Prześcieradło.-2016, nr 2 (78), s. 91-92. Wiersz.
 64. Kapuściński Jakub, Przodkowie chwili.-2015, nr 1 (73), s. 64. Wiersz.
 65. Kapuściński Jakub, Rudnicka rzeka.-2014, nr 1 (69), s.78.Wiersz.
 66. Kapuściński Jakub, Wynalazki Europy.-2012, nr 3 (62), s. 59. Wiersz.
 67. Kiszko Elżbieta, Miłość do sportu. -2009, nr 2 (48), s. 23. Wiersz.
 68. Kiszko Elżbieta, Powitanie Ojca Świętego.-2011, nr 1 (55), s. 88. Wiersz.
 69. Kiszko Elżbieta, Wciąż zakochana. -2009, nr 2 (48), s. 23. Wiersz.
 70. Kiszko Elżbieta, Wspomnienia szkolne. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 149. Wiersz.
 71. Kobylarz Oliwia, Wiersz.-2016, nr 2 (78),s. 94. Wiersz bez tytułu.
 72. Kolasa Oskar, Wiersz.-2016, nr 2 (78), .s.95. Wiersz bez tytułu.
 73. Kondysar Dorota, Kawa.-2016, nr 3 (79), s. 137. Wiersz. Zdjęcie.
 74. Kondysar Dorota, Listopad.-2015, nr 4 (76), s. 43. Wiersz.
 75. Kondysar Dorota, Ogród dzieciństwa.-2013, nr 3 (66), s. 79-80. Wiersz.
 76. Kondysar Dorota, Plecy.-2013, nr 3 (66), s. 79. Wiersz.
 77. Kondysar Dorota, Płacz alei.-2017, nr 1 (81), s. 148. Wiersz.
 78. Kondysar Dorota, W parku.-2016, nr 2 (79), s. 143. Wiersz. Zdjęcie.
 79. Konior Oliwia, „Harcerska Wielkanoc”.-2015, nr 1 (73), s. 66. Wiersz.
 80. Korasiewicz Anna, Chłopczyk z Betlejem.-2012, nr 1 (60), s.78. Wiersz.
 81. Kornasiewicz Stanisław, Wiklinowy smok.-2015, nr 2 (74), s. 84-86. Wiersz.
 82. Kotuła Gabriela, Szukając siebie.-2013, nr 4 (67), s. 59-60. Opowiadanie.
 83. Kruk Julia, List.-2017, nr 2 (82), s. 123-124. List.
 84. Kurczewska Marta, Wiersz.- 2009, nr 1 (47), s .53. Wiersz bez tytułu.
 85. Lesiczka Piotr, Wiosna.-2014, nr 1 (69), s. 78. Wiersz.
 86. Madej Małgorzata, Oddana wolność.-2017, nr 2 (82), s. 125. Wiersz.
 87. Malmon Karolina, Wiersz.-2015, nr 1 (73), s. 76. Wiersz bez tytułu.
 88. Malmon Karolina, Zabawka.-2014, nr 4 (72), s. 55-56. Wiersz.
 89. MDS EP, Nieraz. – 2010, nr 3 (53), s. 61. Wiersz.
 90. MDS EP, Nigdy. – 2010, nr 3 (53), s. 61. Wiersz
 91. MDS EP, Rezygnacja.- 2010, nr 2 (52), s.51. Wiersz.
 92. MDS EP, Wybory.- 2010, nr 2 (52), s.49. Wiersz.
 93. Miazga Kazimiera, Kiedyś.-2013, nr 3 (66), s. 80. Wiersz.
 94. Miazga Kazimiera, Nad rzeczką.-2013, nr 3 (66), s. 81. Wiersz
 95. Mierczyńska Joanna, Wiersz pachnący wikliną. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 151. Wiersz.
 96. Młynarska Paulina, Ludziska.- 2009, nr 1 (47), s.53. Wiersz.
 97. Młynarz Damian, Dwa słowa.-2011, nr 2 (56), s.85. Wiersz.
 98. Młynarz Damian, Muzyka natchnieniem duszy.- 2010, nr 4 (54), s. 65. Wiersz.
 99. Młynarz Damian, Nicość.- 2010, nr 4 (54), s. 66. Wiersz.
 100. Młynarz Damian, Ranek.- 2010, nr 4 (54), s. 65. Wiersz.
 101. Młynarz Damian, Wiosenne dni.-2011, nr 2 (56), s.86. Wiersz.
 102. Mścisz Ryszard, Ocalenie dobra.-2015, nr 3 (75), s. 78-79. Wiersz.
 103. Mścisz Ryszard, Z kropel deszczu.-2015, nr 3 (75), s.79. Wiersz.
 104. Naklicki Kazimierz, Istnieję!- 2009, nr 4 (50), s. 63. Wiersz.
 105. Naklicki Kazimierz, Losy Pomnika.- 2009, nr 1 ( 47), s. 63-64. Wiersz. Zdjęcia.
 106. Naklicki Kazimierz, Moje miasteczko.- 2010, nr 2 (52), 50. Wiersz.
 107. Nowakowska (Jach) Anna, Czynić dobroć- O Edmundzie Bojanowskim.-2014, nr 4 (72), s. 62. Wiersz.
 108. Nowakowska (Jach ) Anna, Ziemia opuszczana.-2014, nr 4 (72), s. 63. Wiersz.
 109. Nowakowska Anna ( Jach), Bezdomni emigranci.-2015, nr 2 (74), s. 81. Wiersz.
 110. Nowakowska Anna ( Jach), Zachód.-2015, nr 2 (74), s. 81.Wiersz.
 111. Nowakowska Anna (Jach), Dożynki.-2015, nr 3 (75), s. 76-77. Wiersz. Zdjęcie.
 112. Nowakowska Anna (Jach), Już jesień.-2015, nr 3 (75), s. 77-78. Wiersz.
 113. Nowakowska Anna, Betlejemskie światło.-2016, nr 4 (80), s. 96. Wiersz.
 114. Nowakowska Anna, Boże Narodzenie.-2016, nr 4 (80), s. 95. Wiersz
 115. Nowakowska Anna, Diamentowe wspomnienia.-2016, nr 4 (80), s. 95. Wiersz.
 116. Nowakowska Anna, Do Pana Józefa Sztaby.-2016, nr 2 (78), s.113. Wiersz.
 117. Nowakowska Anna, Dom.-2013, nr 3 (66), s. 81-82. Wiersz.
 118. Nowakowska Anna, Dzieckiem być.-2013, nr 2 (65), s. 95. Wiersz.
 119. Nowakowska Anna, Jesienna miłość.-2017, nr 3 (83), s. 110. Wiersz.
 120. Nowakowska Anna, Jesień.-2017, nr 3 (83), s. 109. Wiersz.
 121. Nowakowska Anna, Lato.-2017, nr 2 (82), s. 153. Wiersz
 122. Nowakowska Anna, Na rok wiary.-2013, nr 1 (64), s. 85. Wiersz.
 123. Nowakowska Anna, Na Wielkanoc.-2017, nr 1 (81), s. 145. Wiersz.
 124. Nowakowska Anna, Nad Rudną.-2017, nr 1 (81), s. 147. Wiersz.
 125. Nowakowska Anna, Niespełniona nadzieja.-2015, nr 4 (76), s. 125. Wiersz.
 126. Nowakowska Anna, O ojcu.-2013, nr 3 (66), s. 70- 71. Wiersz.
 127. Nowakowska Anna, O rudnickim smoku.-2017, nr 2 (82), s. 152-153. Wiersz.
 128. Nowakowska Anna, Radość wielkanocnego stołu.-2016, 1 (77), s. 52. Wiersz
 129. Nowakowska Anna, Świąteczny koszyk życzeń.-2016, nr 1 (77), s. 4. Wiersz. Zdjęcia.
 130. Nowakowska Anna, Święto Bożego Ciała.-2013, nr 2 (65), s. 95-96. Wiersz.
 131. Nowakowska Anna, Tańczące Eurydyki.-2017, nr 3 (83), s. 108. Wiersz.
 132. Nowakowska Anna, Uśmiechnij się.-2016, 1 (77), s. 53. Wiersz.
 133. Nowakowska Anna, W 100 rocznicę Bitwy Rudnickiej.-2014, nr 3 (71), s. 79-80. Wiersz.
 134. Nowakowska Anna, W dolinie Sanu.-2017, nr 2 (82), s. 154. Wiersz.
 135. Nowakowska Anna, Wiklinowe anielskie trio.-2013, nr 4 (67), s. 68-69. Wiersz. Fotografia Ewa Grochowska.
 136. Nowakowska Anna, Wiosna w Rudniuk.-2017, nr 1 (81), s. 146. Wiersz.
 137. Nowakowska Anna, Wiosna.-2013, nr 1 (64), s. 86. Wiersz.
 138. Nowakowska Anna, Wiosno.-2016, 1 (77), s. 52. Wiersz.
 139. Nowakowska Anna, Z kropli rosy.-2016, 1 (77), s. 53. Wiersz.
 140. Nowakowska Anna, Zimą.-2015, nr 4 (76), s. 125. Wiersz.
 141. Nowakowska Anna, Zimowy pejzaż.-2016, nr 4 (80), s. 96. Wiersz.
 142. Pająk Natalia, Katyń 70 lat temu.- 2010, nr 2 (52), s. 44. Wiersz
 143. Pająk Natalia, Katyń Dzisiaj.- 2010, nr 2 (52), s. 44. Wiersz
 144. Pająk Natalia, Matko Boska Jasnogórska Modlitwa.- 2009, nr 3 (49), s. 52 -53. Wiersz. Zdjęcie.
 145. Pająk Natalia, Szkoło ma.- 2009, nr 4 (50), s.57. Wiersz. Rysunek.
 146. Pająk Natalia, Twierdzenie Pitagorasa.- 2009, nr 3 (49), s. 54. Wiersz.
 147. Pasierb Jagoda, Jesień.-2013, nr 3 (66), s. 58. Wiersz.
 148. Pasierb Jagoda, Spotkanie ze smutkiem.-2013, nr 1 (64), s.71-72. Opowiadanie.
 149. Pędlowski Eugeniusz, Czarnowidz.-2014, nr 1 (69), s. 70. Wiersz.
 150. Pędlowski Eugeniusz, Inna jesień.-2012, nr 3 (62), s. 82. Wiersz.
 151. Pędlowski Eugeniusz, Inna zima.-2012, nr 4 (63), s. 63-64. Wiersz.
 152. Pędlowski Eugeniusz, Jesienią.-2013, nr 3 (66), s. 68-69. Wiersz.
 153. Pędlowski Eugeniusz, Klawiatura życia.-2013, nr 4 (67), s. 71-72. Wiersz.
 154. Pędlowski Eugeniusz, Malwa.- 2011, nr 3 (57), s.87. Wiersz.
 155. Pędlowski Eugeniusz, Na pozór.- 2010, nr 2 (52), s.51. Wiersz.
 156. Pędlowski Eugeniusz, Nadzieja.-2013, nr 4 (67), s. 74. Wiersz. Zdjęcie.
 157. Pędlowski Eugeniusz, Piosenka panienka.-2011, nr 1 (55), s.87.Tekst piosenki i zapis nutowy.
 158. Pędlowski Eugeniusz, Pytanie.-2015, nr 1 (73), s. 60. Wiersz.
 159. Pędlowski Eugeniusz, Rower zielony.-2014, nr 3 (71), s. 80. Wiersz.
 160. Pędlowski Eugeniusz, Rudnickie planty.-2013, nr 2 (65), s. 93. Wiersz.
 161. Pędlowski Eugeniusz, Samo życie.-2013, nr 4 (67), s. 72-73. Fraszki.
 162. Pędlowski Eugeniusz, Senior.- 2009, nr 3 (49), s. 63. Wiersz.
 163. Pędlowski Eugeniusz, Seniorzy na Parnas.-2014, nr 4 (72), s. 65-66. Wiersz.
 164. Pędlowski Eugeniusz, Spotkanie.-2012, nr 4 (63), s. 64-65. Wiersz.
 165. Pędlowski Eugeniusz, Wiersz.- 2010, nr 2 ( 52), s.49. Wiersz bez tytułu.
 166. Pędlowski Eugeniusz, Wikliny.-2013, nr 3 (66), s. 69. Wiersz.
 167. Pędlowski Eugeniusz, Wiosno.-2014, nr 1 (69), s.69-70. Wiersz.
 168. Pędlowski Eugeniusz, Wrzesień.-2013, nr 3 (66), s.69. Wiersz.
 169. Pędlowski Eugeniusz, Z plecakiem przez Syberię.-2015, nr 1 (73), s. 58-59. Wiersz.
 170. Pędlowski Eugeniusz, Zatrzymaj czas.-2012, nr 4 (63), s. 65. Wiersz.
 171. Pędlowski Eugeniusz, Zegarem kroczy.-2013, nr 4 (67), s. 70. Wiersz. Rysunek.
 172. Pizun Aleksandra, Rudnicki wiatr. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 150. Wiersz.
 173. Potocka -Mathiasz Halina, Polskie zimy. -2008, nr 4 (46), s.59. Wiersz i zdjęcie.
 174. Potocka -Mathiasz Halina, Rodzice. -2009, nr 2 (48), s. 67. Wiersz.
 175. Potocka -Mathiasz Halina, Wędrówka w przeszłość.- 2009, nr 3 (49), s. 69. Wiersz.
 176. Potocka Zofia, Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.- 2009, nr 1 (47), s.65. Wiersz.
 177. PS, Dlaczego.- 2011, nr 3 (57), s.86. Wiersz.
 178. Ptak Weronika, Ta historia mogła zdarzyć się naprawdę… -2013, nr 4 (67), s. 57-58. Opowiadanie.
 179. Ramocka Wiktoria, Boże Narodzenie.-2014, nr 4 (72), s. 56. Wiersz.
 180. Ramocki Hubert, Mama.-2016, nr 2 (78), s. 94. Wiersz.
 181. Rozlazły Jadwiga, Tęsknota za małą ojczyzną.-2015, nr 4 (76), s. 139-140. Wiersz.
 182. Ruchaj Radosława, Nasz papież.-2011, nr 2 (56), s.85. Wiersz.
 183. Rydzik Natalia, Dzień Mamy.-2016, nr 2 (78), s. 96. Wiersz.
 184. Samel Michał, Pachla Dominika, Stach Filip, Karaś Aleksandra, Gruba Anna, Pisarska Patrycja, Szostecka Diana, Parafrazy.- 2010, nr 1 (51), s. 37- 42. Przeróbki literackie rudnickich gimnazjalistów.
 185. Sądej Justyna, „Poranek wielkanocny”.-2015, nr 1 (73), s. 65. Wiersz.
 186. Sekulski Stanisław, Kochana ojczyzno.-2014, nr 2 (70), s. 96. Wiersz.
 187. Sekulski Stanisław, Na dzień Seniora.-2014, nr 1 (69), s. 72. Wiersz.
 188. Sekulski Stanisław, Smutne, ale prawdziwe.- 2010, nr 2 (52), s. 49. Wiersz.
 189. Serafin Wiktoria, A ty śpij.-2017, nr 2 (82), s. 148. Wiersz.
 190. Serafin Wiktoria, Biała cisza.- 2009, nr 4 (50), s.63. Wiersz.
 191. Serafin Wiktoria, Cena.-2015, nr 2 (74), s. 83. Wiersz. Zdjęcie.
 192. Serafin Wiktoria, Chcesz przekonać.-2017, nr 4 (84), s. 134. Wiersz.
 193. Serafin Wiktoria, Chcę uwierzyć.-2017, nr 1 (81), s. 144. Wiersz.
 194. Serafin Wiktoria, Cienie.-2016, nr 3 (79), s. 142. Wiersz.
 195. Serafin Wiktoria, Cień i przyjaciele.- 2010, nr 3 (53), s. 62. Wiersz.
 196. Serafin Wiktoria, Cisza i milczenie.-2017, nr 3 (83), s. 95. Wiersz.
 197. Serafin Wiktoria, Cisza i milczenie.-2017, nr 3 (83), s. 95. Wiersz.
 198. Serafin Wiktoria, Cisza.-2013, nr 2 (65), s. 91. Wiersz.
 199. Serafin Wiktoria, Co mi możesz dać.- 2012, nr 3 (62), s. 86. Wiersz.
 200. Serafin Wiktoria, Cóż warte.-2016, nr 4 (80), s. 92. Wiersz.
 201. Serafin Wiktoria, Czarne i białe.-2017, nr 2 (82), s. 147. Wiersz.
 202. Serafin Wiktoria, Dla zapomnianych.-2013, nr 4 (67), s.66. Wiersz.
 203. Serafin Wiktoria, Do rozdarciucha.-2015, nr 3 (75), s. 75. Fraszka.
 204. Serafin Wiktoria, Doceń.-2016, nr 4 (80), s. 93. Wiersz.
 205. Serafin Wiktoria, Gdy wciąż żądamy.-2015, nr 2 (74), s. 82. Wiersz. Rysunek.
 206. Serafin Wiktoria, Jedno marzenie.-2015, nr 2 (74), s. 83. Wiersz. Zdjęcie.
 207. Serafin Wiktoria, Jesienny taniec.-2013, nr 3(66), s. 68. Wiersz.
 208. Serafin Wiktoria, Jestem szczęśliwa.-2017, nr 2 (82), s. 146. Wiersz.
 209. Serafin Wiktoria, Kocham ciszę.-2017, nr 3 (83), s. 96. Wiersz.
 210. Serafin Wiktoria, Kocham te wierzby nad wodą.-2013, nr 4(67), s.67. Wiersz.
 211. Serafin Wiktoria, Kto nie chce.-2016, nr 2 (78), s. 106. Wiersz.
 212. Serafin Wiktoria, Ktoś nam każe.-2016, nr 4 (80), s. 93. Wiersz.
 213. Serafin Wiktoria, Lato.- 2009, nr 3 (49), s. 70. Wiersz.
 214. Serafin Wiktoria, Marzenia i muzyka.-2009, nr 2 (48), s. 67. Wiersz. Zdjęcie.
 215. Serafin Wiktoria, Między… -2014, nr 2 (70), s. 95. Wiersz.
 216. Serafin Wiktoria, Miłość.-2014, nr 1 (69), s. 68. Wiersz.
 217. Serafin Wiktoria, Moja bajka.-2015, nr 2 (74), s. 82. Wiersz.
 218. Serafin Wiktoria, Moja samotność.-2015, nr 3 (75), s. 75. Wiersz.
 219. Serafin Wiktoria, Moje pejzaże.-2013, nr 3(66), s. 67. Wiersz.
 220. Serafin Wiktoria, Na Alleluja.- 2011, nr 1 (55), s. 2. Wiersz. Rysunek poetki.
 221. Serafin Wiktoria, Na fortepianie.-2013, nr 2 (65), s. 91. Wiersz.
 222. Serafin Wiktoria, Na kruchym lodzie.-2015, nr 1 (73), s. 57. Wiersz.
 223. Serafin Wiktoria, Na pajęczynach.-2013, nr 4 (67), s.67-68. Wiersz
 224. Serafin Wiktoria, Nad wody dywanem.-2016, nr 2 (78), s. 107. Wiersz. Rysunek.
 225. Serafin Wiktoria, Nad wody głębiną.-2012, nr 1 (60), s. 78. Wiersz.
 226. Serafin Wiktoria, Nadziei iskra.-2017, nr 3 (83), s. 100. Wiersz.
 227. Serafin Wiktoria, Nasze łzy.-2016, nr 4 (80), s. 94. Wiersz. Obraz.
 228. Serafin Wiktoria, Nie baw się.-2017, nr 4 (84), s. 135. Wiersz.
 229. Serafin Wiktoria, Nie będę. -2014, nr 2 (70), s. 95. Wiersz.
 230. Serafin Wiktoria, Nie do nas.-2017, nr 3 (83), s. 97. Wiersz.
 231. Serafin Wiktoria, Nie ucz.-2017, nr 3 (83), s. 100. Wiersz.
 232. Serafin Wiktoria, Nie wierzę.-2017, nr 2 (82), s. 147. Wiersz.
 233. Serafin Wiktoria, O przyjaźni.-2016, nr 2 (78), s. 106. Wiersz.
 234. Serafin Wiktoria, Odnajdziesz ciszę.-2017, nr 3 (83), s. 95. Wiersz.
 235. Serafin Wiktoria, Opadła kropla.-2017, nr 2 (82), s. 149. Wiersz.
 236. Serafin Wiktoria, Opuszczone drzewo.-2017, nr 3 (83), s. 101. Wiersz.
 237. Serafin Wiktoria, Pruderia.-2017, nr 3 (83), s. 96. Wiersz.
 238. Serafin Wiktoria, Psycholog.-2017, nr 3 (83), s. 100. Wiersz.
 239. Serafin Wiktoria, Riposta. -2014, nr 2 (70), s. 95. Wiersz.
 240. Serafin Wiktoria, Rozmawiałam.-2017, nr 3 (83), s. 98. Wiersz.
 241. Serafin Wiktoria, Skwar.- 2010, nr 3 (53), s. 62. Wiersz.
 242. Serafin Wiktoria, Spacer nocą.-2012, nr 4 (63), s. 68. Wiersz.
 243. Serafin Wiktoria, Spotkam.-2015, nr 4 (76), s. 127. Wiersz.
 244. Serafin Wiktoria, Stalowa Wola.-2016, nr 3 (79), s. 35-36. Wiersz.
 245. Serafin Wiktoria, Szczyt.-2012, nr 1  (60), s. 78. Wiersz.
 246. Serafin Wiktoria, Świt.-2009, nr 2 (48), s. 67. Wiersz.
 247. Serafin Wiktoria, Ta lepsza.-2017, nr 2 (82), s. 150-151. Wiersz. Obrazy.
 248. Serafin Wiktoria, Ten kwiat ma serce.-2016, nr 3 (79), s. 141. Wiersz.
 249. Serafin Wiktoria, W krzywych lustrach.-2017, nr 2 (82), s. 148 -149. Wiersz.
 250. Serafin Wiktoria, W świat.-2015, nr 1 (73), s. 58. Wiersz.
 251. Serafin Wiktoria, Wciąż wędrujesz.-2017, nr 3 (83), s. 97. Wiersz.
 252. Serafin Wiktoria, Wiersz.-2011, nr 2 (56), s. 86. Wiersz bez tytułu.
 253. Serafin Wiktoria, Wiewióreczka.-2016, nr 3 (79), s. 140. Wiersz. Zdjęcie
 254. Serafin Wiktoria, Wraz z tęsknotą.-2017, nr 4 (84), s. 135. Wiersz.
 255. Serafin Wiktoria, Wschód słońca.-2009, nr 2 (48), s. 67. Wiersz.
 256. Serafin Wiktoria, Wstanie nowy dzień.-2017, nr 3 (83), s. 99. Wiersz.
 257. Serafin Wiktoria, Wydaje ci się.-2017, nr 1 (81), s. 144. Wiersz.
 258. Serafin Wiktoria, Wyjdzie znowu słońce.-2016, nr 4 (80), s. 92. Wiersz.
 259. Serafin Wiktoria, Z paletą w dłoni.-2015, nr 4 (76), s. 127. Wiersz.
 260. Serafin Wiktoria, Za światłem.-2017, nr 4 (84), s. 133. Wiersz.
 261. Serafin Wiktoria, Zachłanność.-2017, nr 3 (83), s. 102. Wiersz. Rysunek.
 262. Serafin Wiktoria, Zamilkły słowa.-2014, nr 4 (72), s. 62. Wiersz.
 263. Serafin Wiktoria, Zapłakało serce.-2017, nr 1 (81), s. 143. Wiersz.
 264. Serafin Wiktoria, Zatęsknisz.-2016, nr 3 (79), s. 142. Wiersz.
 265. Serafin Wiktoria, Zawitała już choinka.-2009, nr 4 (50), s. 63. Wiersz.
 266. Serafin Wiktoria, Został kwiat.-2017, nr 1 (81), s. 143. Wiersz.
 267. Serafin Wiktoria, Zrozumieć ciszę.-2016, nr 3 (79), s. 138. Wiersz. Zdjęcie.
 268. Serafin Wiktoria, Żal mi.-2015, nr 1 (73), s. 57. Wiersz.
 269. Serafin Wiktoria, Życie-2014, nr 1 (69), s. 69. Wiersz.
 270. Wiktoria Serafin, Eugeniusz Pędlowski, Wiersze- 2010, nr 1 ( 51), s. 53. Wiersze bez tytułu. Zdjęcie.
 271. Sieprawska Maria, Bitwa Rudnicka.-2014, nr 4 (72), s. 61. Wiersz.
 272. Sieprawska Maria, Co mi powiedzieli rudniccy anieli.-2012, nr 1 (60), s. 83. Wiersz.
 273. Sieprawska Maria, Człowieku.- 2009, nr 4 ( 50), s. 62. Wiersz
 274. Sieprawska Maria, Deszczowe rozterki.- 2013, nr 2 (65), s. 92. Wiersz.
 275. Sieprawska Maria, Eden.-2017, nr 3 (83), s. 1034. Wiersz. Zdjęcie.
 276. Sieprawska Maria, Fraszki.-2011, nr 2 (56), s.91. Fraszki.
 277. Sieprawska Maria, Hej, tam pod lasem.- 2009, nr 3 (49), s. 62. Tekst piosenki.
 278. Sieprawska Maria, Jadzi Chmielowiec i siostrom.- 2010, nr 4 (54), s. 73- 75. Wiersz. Zdjęcia.
 279. Sieprawska Maria, Jesień II.-2017, nr 3 (83), s. 103. Wiersz
 280. Sieprawska Maria, Jesień.-2017, nr 3 (83), s. 103. Wiersz.
 281. Sieprawska Maria, Na 25 lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudniciej.-2013, nr 4 (67), s. 13. Wiersz.
 282. Sieprawska Maria, Na rudnickim cmentarzu.-2013, nr 3 (66), s. 64. Wiersz.
 283. Sieprawska Maria, Na śmierć prezydenta.- 2010, nr 2 ( 52), s.48. Wiersz.
 284. Sieprawska Maria, Niedziela palmowa.-2013, nr 1 (64), s. 88. Wiersz.
 285. Sieprawska Maria, Noc świętojańska.-2011, nr 3 (57), s.86. Wiersz.
 286. Sieprawska Maria, Pora na seniora.-2017, nr 3 (83), s. 35. Wiersz.
 287. Sieprawska Maria, Powitanie jesieni.-2012, nr 3 (62), s.85. Wiersz.
 288. Sieprawska Maria, Przemijanie.-2010, nr 4 (54), s.67. Wiersz.
 289. Sieprawska Maria, Senior Genio.- 2009, nr 3 (49), s. 63. Wiersz.
 290. Sieprawska Maria, Trzy gracje.- 2009, nr 3 (49), s. 64. Wiersz.
 291. Skiba Jakub, Wiersz.-2015, nr 1 (73), s. 65. Wiersz bez tytułu.
 292. Skiba Jakub, Wiosenna radośc.-2016, nr 1 (77), s. 54. Wiersz.
 293. Słoniec Róża, Moja rodzina.-2013, nr 3 (66), s. 58. Wiersz.
 294. Słoniec Róża, Spotkanie z radością.-2013, nr 1 (64), s. 72-73. Opowiadanie.
 295. Socha Rafał, „Pamiętnik znaleziony na strychu… - epicka wizja losów mieszkańców Rudnika podczas Bitwy Rudnickiej jesienią 1914 roku”.-2014, nr 1 (69), s. 73-74. Opowiadanie.
 296. Socha Tomasz, Białaczka.- 2009, nr 2 (48), s. 55. Wiersz. Rysunek.
 297. Socha Tomasz, Czarne chmury.-2017, nr 4 (84), s. 136. Wiersz.
 298. Socha Tomasz, Dwadzieścia lat w kilka chwil.-2017, nr 1 (81), s.128-130. Opowiadanie.
 299. Socha Tomasz, Golem.-2017, nr 1 (81), s.123-125. Wiersz.
 300. Socha Tomasz, Klucz seryjny.-2016, nr 3 (79), s. 135. Wiersz.
 301. Socha Tomasz, Kropka w kropkę.-2017, nr 3 (83), s. 106. Wiersz.
 302. Socha Tomasz, Nie boję się pisać wierszy.-2016, nr 3 (79), s. 135. Wiersz.
 303. Socha Tomasz, Nie martw się.-2017, nr 3 (83), s. 106-107. Wiersz
 304. Socha Tomasz, Nie zabraniaj mi mówić o sztuce.- 2009, nr 2 (48), s. 54. Wiersz. Rysunek.
 305. Socha Tomasz, O szarości i burości.-2017, nr 1 (81), s.126-127. Opowiadanie.
 306. Socha Tomasz, Odwdzięcz się.-2017, nr 4 (84), s. 138. Wiersz.
 307. Socha Tomasz, Paciek. Draka o sałatę.-2016, nr 2 (78), s. 97-99. Opowiadanie.
 308. Socha Tomasz, Piszę dla Ciebie.-2017, nr 3 (83), s. 105. Wiersz.
 309. Socha Tomasz, Przemów.-2017, nr 4 (84), s. 136. Wiersz.
 310. Socha Tomasz, Rutyna.-2017, nr 4 (84), s. 137. Wiersz.
 311. Socha Tomasz, Skarb zimowy.-2017, nr 4 (84), s. 137.-138. Wiersz.
 312. Socha Tomasz, Sprzeczne wiatry.-2017, nr 3 (83), s. 107. Wiersz
 313. Socha Tomasz, Takie życie.-2017, nr 3 (83), s. 105. Wiersz
 314. Socha Tomasz, Taniec jako sztuka.- 2009, nr 2 (48), s. 55. Wiersz. Zdjęcie.
 315. Socha Tomasz, Wiersz.-2016, nr 4 (80), s. 80. Wiersz bez tytułu. Zdjęcie.
 316. Socha Tomasz, Wiersze Tomasza Sochy: Anioł, Rajski ogród . -2008, nr 4 (46), s.52. Wiersze Tomasza Sochy ucznia I klasy o profilu humanistyczno - językowym LO w Rudniku nad Sanem.
 317. Szostecka Diana, O Eurydyko, nimfo moja.- 2009, nr 1 (47), s.54. Wiersz uczennicy gimnazjum w Rudniku nad Sanem.
 318. Sztaba Jozef, Jesienne drzewa.-2012, nr 3 (62), s. 81. Wiersz.
 319. Sztaba Józef, Album.-2016, nr 1 977), s. 54. Wiersz.
 320. Sztaba Józef, Ballada o żołnierzu poległym we wrześniu 1939 r. w walce z hitlerowskim najeźdźcą.-2013, nr 3 (66), s. 65-67. Wiersz.
 321. Sztaba Józef, Bałwan.-2012, nr 1 (60), s. 82. Wiersz.
 322. Sztaba Józef, Bez tytułu.-2016, nr 3 (79), s. 156-157. Opowiadanie.
 323. Sztaba Józef, Boże Ciało.-2011, nr 2 ( 56), s.89. Wiersz.
 324. Sztaba Józef, Czas. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 148.Wiersz.
 325. Sztaba Józef, Daleka droga do człowieka.-2014, nr 3 (71), s. 78-79. Wiersz.
 326. Sztaba Józef, Do przyjaciela.-2015, nr 3 (75), s. 72. Wiersz.
 327. Sztaba Józef, Erotyk.-2011, nr 3 (57), s.85. Wiersz.
 328. Sztaba Józef, Fraszka.-2015, nr 3 (75), s. 74. Fraszka.
 329. Sztaba Józef, Fraszki.-2011, nr 2 ( 56), s.87. Fraszki.
 330. Sztaba Józef, Jest takie miejsce.-2015, nr 3 (75), s. 74. Wiersz.
 331. Sztaba Józef, Kolędowe prośby.-2012, nr 4 (63), s.67. Wiersz.
 332. Sztaba Józef, Miłość.-2011, nr 5 (59), s.83. Wiersz.
 333. Sztaba Józef, Mrówka.-2013, nr 2 (65), s. 94. Wiersz.
 334. Sztaba Józef, Obudź się, bracie.- 2011, nr 1 (55), s.91. Wiersz.
 335. Sztaba Józef, Ochronka w Rudniku nad Sanem.-2016, nr 2 (78), s. 109. Wiersz.
 336. Sztaba Józef, Pianista.-2013, nr 1 (64), s. 90. Wiersz.
 337. Sztaba Józef, Pomocna dłoń.-2016, nr 2 (78), s. 110. Wiersz.
 338. Sztaba Józef, Prawnuczka.-2014, nr 1 (69), s.71. Wiersz.
 339. Sztaba Józef, Róża.-2015, nr 3 (75), s. 73. Wiersz.
 340. Sztaba Józef, Rudnickie anioły.- 2011, nr 1 (55), s.89-90. Wiersz.  Zdjęcie.
 341. Sztaba Józef, San.-2011, nr 3 (57), s.85. Wiersz.
 342. Sztaba Józef, Tory życia.-2012, nr 4 (63), s. 66-67. Wiersz.
 343. Sztaba Józef, Trwanie.-2011, nr 5 (59), s.83. Wiersz.
 344. Sztaba Józef, Wędrowiec.-2015, nr 4 (76), s. 124. Wiersz.
 345. Sztaba Józef, Wiersz.- 2010, nr 4 (54), s. 68. Wiersz bez nazwy.
 346. Sztaba Józef, Wieszczom podobni.-2011, nr 2 ( 56), s.88. Wiersz.
 347. Sztaba Józef, Wiklinowe pisanki na rudnickim Rynku.-2011, nr 2 ( 56), s.90. Wiersz.
 348. Sztaba Józef, Wiosna.-2012, nr 1 (60), s. 82. Wiersz.
 349. Sztaba Józef, Wiosna.-2015, nr 1 (73), s. 61. Wiersz.
 350. Sztaba Józef, Wróżka czasu.- 2011, nr 1 (55), s. 90. Wiersz.
 351. Sztaba Józef, Ziarna nadziei.-2015, nr 4 (76), s. 124. Wiersz.
 352. Szwed Alicja, Ja- Mickiewicz.-2017, nr 2 (82), s. 117-122. Opowiadanie.
 353. Szwed Alicja, Miasto ocalonych.-2017, nr 3 (83), s. 66-74. Opowiadanie.
 354. Uczennica II klasy gimnazjum w Rudniku, Spotkanie z panią chandrą.- 2010, nr 3 ( 53), s. 55- 56. Opowiadanie.
 355. Wachałowicz Krzysztof, Każdy dzień to historia.-2012, nr 1 (60), s.68. Wiersz.
 356. Wachałowicz Krzysztof, Magiczna zima.-2012, nr 1 (60), s.68. Wiersz.
 357. Wachałowicz Krzysztof, Wiersz.-2011, nr 5 (59), s.75. Wiersz bez tytułu.
 358. Wiche Alicja, Dzień Matki.-2016, nr 2 (78), s. 96. Wiersz.
 359. Wiche Alicja, Mama.-2016, nr 2 (78), s. 96. Wiersz
 360. Wolak Anna, Mamie.-2016, nr 2 (78), s. 95. Wiersz.
 361. Zakościelna Weronika, Ze wspomnień moich dziadkó.-2014, nr 1 (69), s. 79-80. Opowiadanie.
 362. Zygmunt Emilia, Bliżej świadomości.-2016, nr 2 (78), s. 76-80. Opowiadanie.
 363. Żak Karolina, Zima.-2014, nr 4 (72), s. 57-58.Wiersz.

 

WYSTAWY I KALENDARIUM

 

 1. Bałtowska Urszula, Wystawa firmy Delta- Wiklina w architekturze.-2012, nr 3 (62), s. 37-36.O wiklinowej elewacji budynku w Abu Dhabi.
 2. Bujak Dominika, Wystawa jakich mało: COP dla przyszłości. Ludzie-Przemysł -Architektura.-2009, nr 3 (49), s. 51-52. O wystawie w Stalowej Woli poświęconej 70 rocznicy powstania COP.
 3. EP, DK, Wystawa rysunku Zdzisława Męczeńskiego w Krzeszowie.-2012, nr 1 (60), s.89-91. O wystawie prac Zdzisława Męczeńskiego.
 4. Gawryl Justyna, Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2012, nr 4 (63), s. 33-35. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 5. Gazda Stanisław, Rudnik na starej pocztówce i fotofrafii.-2010, nr 2 (52), s.30. O wystawie starych pocztówek z kolekcji Andrzeja Olaka w Centrum Wikliniarstwa.
 6. II Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem 2010.- 2010, nr 2 (52), s.2-4. Uczestnicy sympozjum i ich dzieła, czyli rzeźby wiklinowe. Zdjęcia.
 7. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem czerwiec- sierpień 2015 r.-2015, nr 3 (75), s.89-93. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 8. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem grudzień 2009- luty 2010.-2010, nr 1 (51), s. 7-10. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 9. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem listopad 2008-styczeń 2009.-2009, nr 1 (47), s.12-14. Wykaz wydarzeń MOK, w tym przebieg wizyty w Parlamencie Europejskim.
 10. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem listopad, grudzień  2010.-2011, nr 1 (55), s. 27-30. Wykaz wydarzeń MOK.
 11. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem luty, marzec, kwiecień 2011.-2011, nr 2 (56), s. 35-39. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 12. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem maj - lipiec 2010.-2010, nr 3 (53), s. 5-9. Wykaz wydarzeń MOK.
 13. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem maj -sierpień 2009.-2009, nr 3 (49), s. 4-7. Wykaz wydarzeń MOK.
 14. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem maj, lipiec 2011.-2011, nr 3 (57), s. 3-7. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcie.
 15. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem marzec- kwiecień 2010.-2010, nr 2 (52), s. 5-8. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcie.
 16. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem marzec- maj 2016 r.-2016, nr 2 (78), s.123-153. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 17. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem marzec-maj 2017 r. Flesz wydarzeń.-2017, nr 2 (82), s.162-177. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 18. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem październik-grudzień 2017 r. Flesz wydarzeń.-2017, nr 4 (84), s.146-157. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 19. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem sierpień-październik 2010.-2010, nr 4 (54), s. 7-11. Wykaz wydarzeń MOK.
 20. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem sierpień, wrzesień, październik 2011.-2011, nr 5 (59), s. 13-17.  Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 21. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem wrzesień -listopad 2009.-2009, nr 4 (50), s. 18-22. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 22. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem wrzesień- listopad 2015 r.-2015, nr 4 (76), s.148-155.  Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 23. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem wrzesień- listopad 2016 r. Flesz wydarzeń.-2016, nr 4 (80), s.118-126. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 24. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Czerwiec-sierpień 2016r. Flesz wydarzeń.-2016, nr 3 (79), s.158-172. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia. Podziękowanie.
 25. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2012, nr 1 (60), s. 5-8. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 26. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2012, nr 2 (61), s. 11-16. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 27. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2012, nr 3 (62), s. 16-19. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 28. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2013, nr 1 (64), s. 41-46. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 29. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2013, nr 2 (65), s. 36-46. Wykaz wydarzeń MOK. Program Wikliny 2013.  Zdjęcia.
 30. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2013, nr 3 (66), s. 34-40. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 31. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2013, nr 4 (67), s. 40-47. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 32. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2014, nr 1 (69), s. 45-51. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 33. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2014, nr 2 (70), s. 104-109. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 34. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2014, nr 3 (71), s. 83-91. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 35. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2014, nr 4 (72), s.75-78.  Wykaz wydarzeń MOK.
 36. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2017, nr 1 (80), s.155-166. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 37. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Flesz wydarzeń.-2017, nr 3 (83), s.116-152. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 38. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Wydarzenia.-2015, nr 1 (73), s.79-83. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 39. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Wydarzenia.-2015, nr 2 (74), s.87-102. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 40. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem..-2015, nr 2 (74), s.87-102. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 41. Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem..-2016, nr 1 (77), s.64-68. Wykaz wydarzeń MOK. Zdjęcia.
 42. Kondysar Dorota, Finisaż wystawy fotografii Jerzego Kowalskiego.-2014, nr 3 (71), s. 30-31. O wystawie fotograficznej Jerzego Kowalskiego. Zdjęcie.
 43. Kondysar Dorota, Kobieta o kobiecie. Malarstwo Małgorzaty Rynarzewskiej.- 2011, nr 1 (55), s.7. O wernisażu Małgorzaty Rynarzewskiej.
 44. Kondysar Dorota, Wystawa Katyń.- 2009, nr 1 (47), s.24-27. O wystawie „Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana w Miejskim Ośrodku Kultury. Mapa i zdjęcie.
 45. Kondysar Dorota, Serafin Wiktoria, Chwile z muzyką Dominika Dudzika.-2015, nr 1 (73), s. 17-18. O koncertach Dominika Dudzika. Zdjęcie.
 46. Kopacz Agnieszka, Chmielowa wystawa w rudnickim Centrum.- 2009, nr 4 (50), s. 4-6. O wystawie przedmiotów związanych z podkarpackimi browarami w Centrum Wikliniarstwa. Zdjęcia.
 47. Kopacz Agnieszka, Lalki z duszą.- 2009, nr 3 (49), s. 26-28. O wystawie ręcznie wykonanych lalek. Zdjęcia.
 48. Kopacz Agnieszka, Porzucił diabły dla świętych.- 2010, nr 1 ( 51), s. 11-12. O twórczości Zdzisława Pękalskiego i wystawie jego prac w Centrum Wikliniarstwa. Zdjęcie.
 49. Krawiec Justyna, Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, sierpień- październik 2008 r. -2008, nr 4 (46), s.17 -20. Wykaz wydarzeń MOK.
 50. Krawiec Justyna, Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, luty -kwiecień 2009 r. -2009, nr 2 (48), s.24-26. Wykaz wydarzeń MOK.
 51. MOK, Podziękowanie.-2010, nr 4 (54), s. 31. Podziękowanie Państwu Ewie i Jerzemu Bigosom.
 52. Sieprawska Maria, Fascynujący świat w malarstwie Elżbiety i Witolda Pozerów.-2016, nr 4 (80), s. 37. O wystawie malarskiej w Centrum Wikliniarstwa.

 

IV. FOTOGALERIA I RYSUNKI

 

 1. Fotofeportaż.10 lat rudnickiego gimnazjum.- 2009, nr 4 (50), s. 72- 77. Zdjęcia.
 2. Fotogaleria. -2011, 4 (58). Wydanie specjalne, s. 152-168.  Zdjęcia archiwalne z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 3. Fotogaleria. Jubileusz szkoły.-2011, nr 5 (59), s. 94-98. Zdjęcia z obchodów 50. lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.
 4. Fotografie Eugeniusza Pędlowskiego z Rudnika nad Sanem: Słońcem malowane Poręby, Tańczące choinki- Borowina, Zaklęty podpalacz Rudnika, Bliźniaczki, jak różne, …Potomstwa nie będzie….- 2010, nr 4 (54), s.78-81. Zdjęcia.
 5. Fotorelacja z XVI Mikołajkowego Turnieju Szachowego w Publicznym Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem.-2015, nr 4 (76), s. 67-70. Zdjęcia.
 6. Fotorelacja.-2015, nr 1 (73), s. 23-27. Zdjęcia z różnych wydarzeń.
 7. Fotoreportaż lato. Rudnik pięknieje, Ostatni rok to czas remontów chodników. Żniwa 2009 w Rudniku. Kulturalny Rudnik.- 200, nr 3 (49), s. 70-78. Zdjęcia.
 8. Fotoreportaż. -2008, nr 4 (46), s.60 -62. Zdjęcia z różnych wydarzeń.
 9. Fotoreportaż.- 2010, nr 1 (51), s. 60. Zdjęcie z Mszy Świętej w intencji zmarłego Jana Pawła II.
 10. Fotoreportaż. II Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem 2010.- 2010, nr 2 ( 52), s.53-58. Zdjęcia.
 11. Fotoreportaż. Zmienia się wygląd terenu wokół „Jedynki”: remonty i przebudowy lata 2010.- 2010, nr 3 (53), s. 21-22. Zdjęcia z prac remontowych w Rudniku nad Sanem.
 12. Fotoreportaż.5-lecie Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 22 maja 2012 r.-2012, nr 2 (61), s. 90-95. Zdjęcia.
 13. Galeria Młodych. Rysunki Justyny Paruch i Diany Wań.- 2009, nr 3 (49), s. 54- 55.
 14. Galeria Młodych. Rysunki Justyny Paruch, Piotra Młynarskiego, Marleny Oryszczak.- 2009, nr 2 (48), s. 57- 58.
 15. Gmina w rysunku, rys. Eugeniusz Pędlowski, Dom sprzed 150 lat – Kopki.- 2010, nr 3 (53), s. 62. Rysunek.
 16. I Międzynarodowe Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie Rudnik nad Sanem- Maj 2009 r. -2009, nr 2 (48), s. 68- 73. Zdjęcia.
 17. III Nagroda dla Pani Wiktorii Serafin.-2015, nr 4 (76), s. 128. Zdjęcie dyplomu.
 18. Kalendarium harcerskie.-2011, nr 1 (55), s. 92-100. Zdjęcia harcerskie.
 19. Kondysar Dorota, Pamięć o zmarłych.-2010, nr 4 (54), s.21-26. Zdjęcia z cmentarza parafialnego.
 20. Kondysar Dorota, Pokaz wiklinowej mody.-2010, nr 4 (54), s.77. Zdjęcie.
 21. Kondysar Dorota, To było w maju…-2010, nr 3 (53), s. 11. Zdjęcia z pracy nad wiklinowymi rzeźbami.
 22. Migawki zlotowe. -2008, nr 4 (46), s.63-66. Zdjęcia z jubileuszowego zlotu harcerzy w Rudniku nad Sanem
 23. Młynarski Piotr, Rysunki Piotra Młynarskiego ucznia LO.- 2008, nr 4 (46), s. 54. Dwa rysunki Piotra Młynarskiego.
 24. Olak Andrzej, Rudnik na starej fotografii.-2016, nr 4 (80), s. 60-79. Zdjęcia.
 25. Olak Andrzej, Rudnik na starej fotografii.-2017, nr 1 (81), s. 117-122. Zdjęcia.
 26. Olak Andrzej, Rudnik na starej fotografii.-2017, nr 2 (82), s. 94-99. Zdjęcia.
 27. Olak Andrzej, Rudnik w starej fotografii.-2017, nr 3 (83), s. 53-58. Zdjęcia.
 28. Olak Andrzej, Rudnik w starej fotografii.-2017, nr 4 (84), s. 89-93. Zdjęcia
 29. Potocka Zofia, Absolwenci roku 1958, Abiturienci Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem w r. 198. -2009, nr 1 (47), s.27-28. Dwa zdjęcia z podpisem.
 30. Prace plastyczne uczniów PSP nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem, 2013, 2014 r.- 2014, nr 4 (72), s. 58-60. Rysunki.
 31. Rudnickie koszyczki wielkanocne.-2014, nr 1 (69), s. 100. Zdjęcie.
 32. Rudnik w obiektywie.-2017, nr 4 (84), s. 156-139. Zdjęcia.
 33. Serafin W. (Wiktoria) Roztańczone dzieci podczas Pikniku Rodzinnego pod Kasztanami.-2011, nr 3 (57), s.75. Zdjęcie.
 34. Serafin Wiktoria, Jedno z konkursowych zdjęć. -2015, nr 4 (76), s. 129. Zdjęcie.
 35. Serafin Wiktoria, Ołtarze Bożego Ciała w Rudniku nad Sanem, 2013 R. -2013, nr 2 (65), s. 97 -100. Zdjęcia.
 36. Serafin Wiktoria, Sympozjum historyczne z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wykletych.-2014, nr 1 (69), s. 52. Zdjęcie.
 37. Serafin W. (Wiktoria), Stanisław Kornasiewicz autor „Bajki o rudnickim smoku” prezentuje „Bajki Pana Stasia”.-2011, nr 3 (57), s.75. Zdjęcie.
 38. Sieprawska Maria, Kondysar Dorota, Zaprosili nas…-2011, nr 2 (56), s. 81 -84. Zdjęcia z Klubu Seniora.
 39. Srebrny Jubileusz TMZR.-2013, nr 4 (67), s.79-84. Zdjęcia.
 40. Stary Rudnik w rysunku, rys. EP, Drewniany domek przy ulicy Grunwaldzkiej.- 2009, nr 4 (50), s. 71. Rysunek.
 41. Stary Rudnik w rysunku, rys. Eugeniusz Pędlowski, Dom przy ulicy Daszyńskiego.- 2009, nr 3 (49), s. 67. Rysunek.
 42. Stary Rudnik w rysunku, rys. Eugeniusz Pędlowski, Dom przy ulicy Grunwaldzkiej.- 2010, nr 1 (51), s. 59. Rysunek
 43. Stary Rudnik w rysunku.- 2010, nr 2 (52), s. 52. Rysunek bez autora i tytułu.
 44. W fotograficznym skrócie.-2013, nr 5 (68), s. 119-129. Zdjęcia archiwalne MOK w Rudniku nad Sanem.
 45. W obiektywie.- 2011, nr 1 (55), s. 31-33. Zdjęcia z życia miasta.
 46. Wiklinowy powiew.Fotoreportaż.-2011, nr 3 (57), s.8-12. Zdjęcia
 47. Wolontariusze XVIII Finału WOŚP.- 2010, nr 1 (51), s. 37. Zdjęcie wolontariuszy.
 48. Wraga Agata, Kamienice na rudnickich plantach. -2013, nr 3 (66), s. 57. Obraz.
 49. Wraga Agata, Stacja PKP w Rudniku nad Sanem. -2013, nr 1 (64), s. 91. Obraz.
 50. XX Jubileuszowe Wybory „Małej Miss Lata 2010”.- 2010, nr 3 (53), s. 63. Zdjęcie.
 51. Zagaja Marta; Józef Franczak, pseudonim „Laluś”, ostatni Żołnierz Niezłomny.-2014, nr 1 (69), 53. Rysunek.

 

Wykaz skrótów

 

COP- Centralny Okręg Przemysłowy

cz.-część

dc-docent

dh- druh, druhna

dr -doktor

hab.-habilitowany

hm -harcmistrz

HO- Harcerz Orli

hon. –honorowy

inż.-inżynier

ks.-ksiądz

MOK- Miejski Ośrodek Kultury

nr-numer

och.- ochotniczka

phm- podharcmistrz, podharcmistrzyni

PG im. Orląt –Publiczne Gimnazjum im. Orląt

PKP-Polskie Koleje Państwowe

PSP nr 1-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

PSP nr 2- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

PSP nr 3 –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

PSP Przędzel –Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu

pwd.- przewodnik, przewodniczka

Redakcja PR –Redakcja Przeglądu Rudnickiego

rys. – rysunek

s. – strona

TMZR- Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej

WOŚP- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

wyw.- wywiadowca

zob.-zobacz

 

Indeks osobowy

 

Anielska Joanna 725-726

Bałutowska Urszula 598-603, 1179

Baran (Ptak) Stanisława – zob. Ptak (Baran) Stanisława

Baran Agnieszka 448-450

BEANKA 816

Beer Kobylarz Elżbieta -zob. Kobylarz Beer Elżbieta

Biel - Tromska Sylwia -219

Bieńkowska Mirosława 138, 211-213

Binkowska Agnieszka 727

Bis Kasia 531

Błaż Andrzej 728

Błądek Anna 817

Błądek Magdalena 604

Bochnia Anna 605

Brak Tadeusz 818-820

Brandt Ewa Siostra 606

Bujak Dominika 1180

Burdzy Aleksander ks.139

Bury Maria Anna 341,608

Bury Maria 97,342,607

Carpenter Anna 214

Cebula Sławomir 452

Chmiel Janusz 1-6, 140, 215

Chmiel Zdzisław 454-456

Chmiel Zofia 178-182, 453-455

Cholewa Marian 609

Cholewa Sztaba Małgorzata- zob. Sztaba Cholewa Małgorzata

Chomicki Janusz 821

Chowaniec Joanna 183, 216, 704, 729-731

Chylińska Lucyna 457

Chrzan Rychel Janina -zob. Rychel Chrzan Janina

Cmela Bolesław 458-459

Cynk Stanisław 545

Czwal Sławomir 217

Daczyńska Daria 822-829

Daczyńska Maria 141

Dechnik Joanna 142, 732-733

DK 218, 1181

Długosiewicz Klaudia 734

Dmyterko Agata 460-463

Dmyterko Marcin 464

Dmyterko Sylwia 465-466

Dołęga Michał 705

Dołęga Tomasz 735

Drabik Iwona 219

Drzymała Stanisława 830-831

Dudzińska Katarzyna 736

Dybka Janina 98

EP 218, 610, 832-840, 1181

Freyer Danuta 841

Freyer Grażyna 143, 737-739

Fusiek Rozalia 7-8, 99

Gawryl Justyna 1182

Gazda Stanisław 9-19, 100-101, 144-147, 220-224, 326-329, 611-630, 706, 740-742, 1183

Górska Zięba Stanisława 344

Górski Tadeusz 345

Grab Józef 102, 842-850

Grela Krystyna 470

Grębska Aleksandra 707-708

Grębski Andrzej 631, 743

Grębski Maksymilian 851

Grochowska Ewa 405

Grochowski Waldemar 330-331

Gruba Anna 852-853,999

Grzebieniak Adrian 471

Grzecznik Tomasz 148, 744

Grzybowski Szymon 745

Gumieniak Krystian 854-863

Gut Kinga 746

Handziak Zuzanna 864-866

Hawrylak Mariusz 866

Igras Sylwia 474

Iskra Ryszard 475

(Jach) Nowakowska Anna -zob. Nowakowska Anna

Jednacz Wiktoria 867

Jamróz Andrzej 20-22, 632

Janczura Franciszek 476

Janiec Pędlowska Ewelina -zob. Pędlowska Janiec Ewelina

Jaszczur Karol 149

Kania Wojciech 226

Kapuściński Jakub 868-881

Karaś Aleksandra 999

Kasprzyk Danuta 406-407

Katarzyna Siostra- zob. Siostra Katarzyna

Kida Dominik 722

Kida Justyna 722, 747

Kliszko Elżbieta 150, 882-885

Kobylarz Beer Elżbieta 103

Kobylarz Marek 103

Kobylarz Oliwia 886

Kolasa Oskar 887

Koluch Gabriela 718

Kondysar Dorota 24-26, 104-106, 151-158, 227-263, 332-333, 359-364, 408-410, 479-480, 633-641, 709-717, 721, 748-752, 888-893, 1220-1223, 1249-1251, 1268

Konior Magda 478

Konior Oliwia 894

Kopacz Agnieszka 27-28, 159-160, 264-273, 334-335, 411-412, 1224-1226

Kopyto Ewa 274

Korasiewicz Anna 161, 482-513, 895

Korasiewicz Marian 107

Kornasiewicz Stanisław 896

Koszałka Władysław 29,641

Kotuła Gabriela 275, 707-708, 897

Kowalewski Lechosław 276

Krawiec Anna 718

Krawiec Justyna 1227-1228

Krawecki Andrzej 642

Kruk Julia 898

Kucharska Monika 277,753

Kułacz Sławomir 30-32, 108, 162

Kumięga Tadeusz 33-36

Kurczewska Marta 899

Kwiecień Olga 163,643

Kwiecień Zyta 184-189

Kwiecińska Anna 109

Lachowicz Krystyna 164

Lachowicz Maria 37-39, 40-41, 165-189, 278-281, 365, 644, 719-721, 754-770, 793-794

Lesiczka Piotr 900

Łuka Edward 110,645

Łyko Jan Maciej 111, 646

Maczuga Elżbieta 647

Maczuga Joanna 138, 190, 771-776

Madej Małgorzata 901

Malmon Emilia 366

Malmon Karolina 901-902

Martyna 282,515

Mathiasz Potocka Halina- zob. Potocka- Mathiasz Halina

Matkiewicz Mieczysława 191

Mazur Arkadiusz 516-517

MDS EP 904-907

Miazga Kazimiera 908-909

Michalska Katarzyna 775

Mieleszko Angela 747

Mierczyńska Joanna 910

Mierzwa Adolf 112

Mierzwa Marek 48, 648, 777-778

Mierzwa Monika 649

Mika Aleksandra 753

Młynarska Paulina 911

Młynarska Teresa 779

Młynarski Piotr 1253

Młynarski Radosław 192

Młynarz Damian 912-916

Młyniec Waleria 518-521, 650

Mroczka Czesław 49, 113, 193, 367

Mścisz Ryszard 780-781, 917-918

Mucha Dorota 782

Naklicka Alina 651

Naklicka Anna 194

Naklicki Kazimierz 50-55, 114-116, 195-197,  652-653,  919-921

Nicałek Monika783

Nowakowska Anna 283, 922-956

Olak Andrzej 1254-1258

Olko Anna 285

Olko Wiesław 117, 523

Pachla Dominika 999

Pająk Natalia 957-961

Pająk Słupina Irena 118

Palembas Magdalena 785

Paluch Władysława 119,178-182

Pałka Julia 524

Pasierb Jagoda 962-963

Paśnik Aldona 786

Pęcak Edyta 722

Pędlowska Janiec Ewelina 198-199, 286

Pędlowski Marian 288

Pędlowski Eugeniusz 56, 12, 200-201, 287, 654-665, 723, 787-788, 964-986, 1085

Piecuch Marek 413-428

Piędel Sudoł Helena 789

Pilawska Halina 525

Pisarska Patrycja 999

Pizun Aleksandra 666, 987

Pizun Lucyna 40, 553, 770, 790-794

Pomykała Arkadiusz 525

Potocka- Mathiasz Halina 988-990

Potocka Sobota Kornelia- zob. Sobota Potocka Kornelia

Potocka Natalia 527

Potocka Zofia 795, 991, 1259

PS 992

Ptak (Baran) Stanisława 57-60, 121-123, 178-182,  451, 528

Ptak Weronika 993

Pyrz Sylwester 290

Ramocka Wiktoria 994

Ramocki Hubert 995

Rębacz Magdalena 747

Rogińska Elżbieta 563-564

Rozlazły Jadwiga 996

Ruchaj Halina 337

Ruchaj Radosława 997

Ruchaj Tadeusz 430

Rychel Chrzan Janina 124

Rydzik Natalia 998

Rynkiewicz Remigiusz 529

Samel Michał 999

Sawicka Sylwia 530

Sawicki Sławomir 531

Sądej Justyna 1000

Sądej Longina 125, 798

Sekulski Edward 61-63, 126, 262, 294-296, 338, 369, 565-569, 668, 799

Sekulski Stanisław 669, 1001-1003

Serafin Wiktoria 64, 297-302, 670-671, 1004-1085, 1223, 1263-1267

Siara Dorota 800

Sieprawska Maria 65-66, 127-128, 202, 263, 303-309, 370-399, 431, 532, 570, 672-700, 1086-1105, 1230, 1268

Siostra Katarzyna 310

Skiba Jakub 1106-1107

Skowrońska Iwona 801

Słoniec Róża 1108-1109, 1131

Słupina Pająk Irena-zob. Pająk Słupina Irena

Sobota Potocka Kornelia 533

Socha Kazimierz 67-68, 129-130, 311-312, 400-401

Socha Rafał 1110

Socha Tomasz 313-315, 1111

Sokalska Zofia 131

Sowa Maria 132

Sowa Teresa 69

Stach Filip 999

Straub Anna 316

Sucharski Piotr 71

Sudoł Ewa 337

Sudoł Piędel Helena-zob. Piędel Sudoł Helena

Sudoł Izabela 534

Sudoł Tomasz 72-74, 203, 701, 802

Syrowatka Jan 41, 76-79

Szast Genowefa 535

Szostecka Diana 999, 1132

Sztaba Cholewa Małgorzata 436-438, 581

Sztaba Józef 80-83, 134, 1133-1166

Sztaba Małgorzata 158, 433-434, 574-580, 742

Szwed Alicja 1167-1168

Szyszka Bernadetta 536

Tabarowski Zbigniew 84

Tarnawski Dariusz 537

Tarnowska Barbara 439

Trela Małgorzata 317

Tromska Biel Sylwia-zob. Biel Tromska Sylwia

Tutka Barbara 135-136

Tutka Piotr 135-136

Uldynowicz Marek 803-804

Wachałowicz Krzysztof 1170-1172

Wala Czesław ks.319

Wantuch Tomasz 205

Węglarz Paulina 320

Wiche Alicja 1173-1174

Wilk Katarzyna 783

Wnuk Antoni 87

Wojtaś Marek 538-541

Wolak Anna 1175

Wójcik Krystyna 88, 321, 583

Wraga Agata 1278-1279

Wrońska Stanisława inż.340

Wytrzęś Joanna 785

Zagaja Marta1281

Zagaja Paweł 542

Zakościelna Weronika 1176

Zarzycka Celina 137

Zastawna Aniela 402

Zawół Anna 89

Zięba Górska Stanisława-zob. Górska Zięba Stanisława

Ziółkowski Bolesław 440-447

Zygmunt Emilia 1177

Zygmunt Ewa 806-813

Zygmunt Iwona 776

Zygmunt Jan 206, 403-404, 543-544

Zygmunt Maria 90-91, 207, 703, 814

Zygmunt Sylwester 722

Żak Karolina 1178

Żurecka Lucyna 815

Żurecki Ryszard 92-96, 208-210, 322-323, 586

 

 

 

Indeks rzeczowy

 

Abu Dhabi 603, 1179

Aktor 159

Architektura drewniana 10, 24

Betlejem 646

Bezrobocie 630

Biblioteka 207,303,316, 562,703

Bitwa Rudnicka 1,25,66, 215,256,322

Bociany 617, 639, 657, 659

Boże Ciało 247, 1265

Boże Narodzenie 616, 618-620, 628, 637, 673, 683

Budżet 324-325,336

Burmistrz 51

Caritas 317,343, 772

Centrum Wikliniarstwa 214,217,305-308, 604, 702, 1224, 1242

Cmentarz 92, 648, 1249

Chopin Fryderyk 223,

Czasopisma lokalne 302, 561, 625

COP-1180

Depo 20, 50, 53

Dom Dziecka 606

Dom Oświatowy 52, 55, 58, 115-117, 122-123

Dożynki 252, 254

Dożywianie 220

Dwór rudnicki 4, 13, 93, 670

Dzień Chorego 230

Dzień Pamięci 231

Dzień Seniora 360,365

Egipt 111

Elektrownia atomowa 609

Emigracja 629

Ferie 634

Festiwal-219

Folklor 244

Fotograf, fotografia 146, 785, 1220

Gelnica 268

Genealogia 147, 190

Gwara 65,

Gołębie 631

Haft 158

Harcerstwo-historia, obozy, wydarzenia 448-544, 1248, 1252

Historia 48, 701

Historia Rudnika nad Sanem 9,12,16,67

Hompesch 5-6, 285

Inwestycje 330-331, 340

Jan Paweł II 28

Jarot 22,61

Jubileusz małżeństwa 221,293, 296, 304

Kalendarium Klubu Seniora 346-358, 366, 371-388, 400

Kalendarium miejskie 238, 245, 258-259, 265-267, 269-273, 280

Kalendarium MOK 1182, 1185-1219, 1227-1228

Kamień węgielny 319

Kapliczki 246, 298

Katastrofa smoleńska 674, 760

Katyń 194, 1224

Kino Rusałka 33-36, 135-136

Klub Seniora-367, 370, 392, 394-396, 398-399, 401-403

Kobyle Góry 72

Kolej, stacja, PKP 17,49, 1279

Kolędnicy 121, 233, 282

Koncert 225, 1223

Konie 287,

Konkursy 297, 727, 771, 796

Koszykarstwo 41, 69, 75-79, 87, 107, 264

Księża 54, 139,151,193, 204, 226, 611

Kuchnia 647

Kwiaty 610, 656

Lalki 1225

Las 213, 622, 655, 663

Lasowiacy 42

Leczenie 615, 649

Lekarze 140

Leśnicy 162, 209-210,

Listy do redakcji 545-548, 563-564

Listy absolwentów 38

LO Rudnik nad Sanem 15, 23, 100, 550, 725-726, 729-731, 734, 736, 745, 747, 751, 753, 780-781, 786-789, 797, 799, 802, 1259

Malarstwo 1221, 1230

Meksyk 598-601

Memoriał szachowy 406-407, 410-411, 415-416, 419

Mikołajkowy Turniej Szachowy 434-437,446, 1235

Minister 321

Młyn, młynarz 664, 668, 677

MOK 43, 70, 45-46, 88, 292, 583

Motocykl 625

Nauczyciele 104, 164-186, 196, 312

Nauka 742

Nazwiska 64, 89

Niedziela Palmowa 218, 236

Nowy Kamień 31

Obraz 310

Odznaczenia 216, 278, 329

Ognisko 390

Ogólnopolski Kolonijno- Wakacyjny Turniej Szachowy 409, 414, 420-424, 438, 443-445

Opłatek 359

Opowiadanie 816, 849, 862, 867-868, 897-898, 963, 993, 1109-1110, 1113, 1120, 1122, 1137, 1167-1168, 1176-1177

Orkiestra 57, 234

Orszak Trzech Króli 288

Ortografia 732

Orzeł 621

Pamiętnik 19

Patent 645

Patriotyzm 361, 689-690, 803

PG im. Orląt 143,192,198-199, 728, 735, 737-739, 775-778, 804, 1231

Pielgrzymki 241, 279, 341

Piknik 228

Poczta 62,84

Poeci 141, 144-145,150

Podatki 327

Podziękowania 554-558, 566-568, 574-576, 1229

Poezja 301

Pogrzeb 138,153, 155, 157,243, 249, 276, 281, 345, 363, 368

Polonia 222

Pomniki, figury 56

Popiełuszko Jerzy ks. 91, 779

Portrety rudniczan 139-210

Powodzie 362

Powstanie 1863r. 95-96

Prace rolne 11, 106, 641

Programy edukacyjne 773-774

Projekty 389,391, 393

Projekty unijne 369

Prośba 560

Protokół 559,569,577

Przędzel 90

Przyroda 195, 290, 608, 653-654, 658, 675, 682

PSP nr 1- 39-40, 44,47, 130,164-189, 553, 750, 754-759,761-770, 790-794, 794, 798, 806-815, 1232, 1260

PSP nr 2- 744, 748-749

PSP nr 3- 142, 815

PSP Przędzel 782

Refleksje o życiu 605, 607, 612, 632, 642-643, 652, 666-667, 672, 676, 687-688, 691

Regionalizm 263, 678-681, 692, 694-695

Rehabilitacja 309

Reklama 640

Remonty 255

Republika Południowej Afryki 602

Restauracja 14

Rocznice historyczne 308, 650, 669

Rower 662

Rudna 623

Rudnickie Orlęta 27,105,149

Rudnickie  rodziny 202

Rysunek 1181,1243-1245, 1253

Samorząd terytorialny 326, 332-335

San 2-3, 200, 671

Senior 696-697

Sienkiewicz Henryk 733

Solidarność 638

Spektakl 277

Sport 248, 430

Sportowcy 152, 163

Spotkania absolwentów 274, 740, 795

Spółdzielcze Osiedle Mieszkaniowe 311

Sprawozdania 571, 578-581, 586

Sprostowania 572

Statystyka 70

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chałupek 211-212

Straż, strażacy 261,412

Studnie publiczne 18,29

Syberia 160

Szachy, szachiści 148, 405, 408, 413, 417-418, 425-429, 431-433, 439-442, 447, 743

Szkolnictwo wyższe 289

Szopka 227

Świadczenia rodzinne 328

Święto 3 Maja 235

Święto Niepodległości 237, 253

Święto Zmarłych 239, 635, 644

Tablica pamiątkowa 26

Tajne nauczanie 37

Taniec 156

Targ 651

Tarnobrzeg 224

TMZR 250-251,  262,  284, 294-295, 306, 339, 551, 565, 570

Twórcy 154, 1226

Ulanów 624

Ulica Daszyńskiego 85-86

Ulica Leśna 232

Ulica Mickiewicza 59

Ulica Rzeszowska 7-8

Ulica Sandomierska 60, 80-81

Ulica Stróżańska 82-83

Urzędnik 615

Wakacje 229

Wieczory poetyckie 242, 260, 282, 291, 313-315

Wiersz 817-848, 850-861, 863-866, 869-896, 900-962, 964-992, 994-1108, 1111-1112, 1114-1119, 1121, 1123-1136, 1138-1166, 1170-1175, 1178

Wielkanoc 627, 636, 699

Wiklina 257, 300, 552, 582, 633, 660-661, 665, 684, 1184, 1246, 1250-1251, 1261, 1267, 1281

Wojsko, wojskowi 94, 203,205, 323, 1266

I wojna światowa 21, 30, 32, 73-74, 108, 208

II wojna światowa 63, 161, 299, 307

WOŚP 71, 275, 286, 320, 1277

Wspomnienia 98,102,112-113, 124,126-130,201,206, 698, 746, 784, 805

Wspomnienia nauczycieli 97,109,119,125,129,131-134,137

Wspomnienia wojenne 99,103,110,114,118,120

Wycieczki 342, 344,364, 397, 404, 752, 783

Wywiady 704-724

Zaproszenie 584

Zespół Szkół 741

Zdjęcia Rudnika, rudniczan 1234, 1236-1241, 1247, 1254-1258, 1262-1264, 1267-1275, 1278, 1280

Ziołolecznictwo 318, 613

Zwyczaje 101, 685-686, 693, 700

Życzenia 549, 585, 587-597

Żydzi 68

 


[1] Maria Jankowska, Opis bibliograficzny artykułów: (interpretacja postanowień PN-NO 1152), Warszawa 1994.

[2] PN-82/N-01152/01.

[3] PN-85/N-011158.