KARTA EWIDENCYJNA
członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

Imię i nazwisko........................................................................................................................

Adres zamieszkania..................................................................................................................

Numer telefonu........................................................................................................................

D E K L A R A C J A CZ Ł O N K O W S K A

Deklaruję niniejszym wstąpienie do Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. Oświadczam, iż zapoznał(am) (em) się z treścią Statutu i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień, a także uchwał władz Towarzystwa oraz regularnie uiszczać składki członkowskie.

.............................................

.............................................

data

własnoręczny podpis

Uchwała Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu w dniu .......................................... postanowił przyjąć - nie przyjąć (*) kandydata w poczet członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej.
Legitymację członkowską nr ................. wydano dnia ...................................... .

 

Podpisy członków Zarządu:

......................................

......................................

......................................

......................................

 

(*) - niepotrzebne skreślić