STATUT


TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW
ZIEMI RUDNICKIEJ

 

Naniesiono zmiany wynikające z Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Członków TMZR z dnia 24 lutego 2011 r.

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej " i zwane jest w dalszej części statutu "Towarzystwem".

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Rudnik nad Sanem. Dla realizacji celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność poza terytorium RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3

1. Towarzystwo ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz niniejszego statutu.

2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji miast i ziem oraz innych osób prawnych, o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań, wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

§ 5

Towarzystwo ma prawo tworzenia swoich struktur organizacyjnych na zasadach określonych w dalszej części statutu.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zaś do bezpośredniego prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków. Wynagrodzenie miesięczne za okres obliczeniowy nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni rok.

§ 7

Towarzystwo używa pieczęci, oznak, znaków organizacyjnych, emblematów i legitymacji, ustalonych przez Zarząd Towarzystwa.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 8

Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią, stanem i rozwojem Ziemi Rudnickiej i stanowi ich społeczną reprezentacją.

 

§ 9

Celami Towarzystwa są:

 1. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do społeczności Ziemi Rudnickiej;
 2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Rudnickiej;
 3. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - zwłaszcza wśród młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski
  o mienie wspólne;
 4. Propagowanie piękna Ziemi Rudnickiej;
 5. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym Ziemi Rudnickiej;
 6. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie, budzenie umiłowania Ziemi Rudnickiej;
 7. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami miasta i gminy Rudnika nad Sanem oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miasta i wsi, budzenie i pogłębianie przywiązania do nich;
 8. Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu Ziemi Rudnickiej oraz propagowanie ich twórczości;
 9. Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej;
 10. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności społecznej i gospodarczej.

 

§ 10

Do osiągnięcia swych celów Towarzystwo dąży poprzez:

a) Inicjowanie i inspirowanie prac badawczych nad historią i teraźniejszością Ziemi Rudnickiej;

b) Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji materialnej związanej z historią oraz dniem dzisiejszym Ziemi Rudnickiej;

c)  Opieka nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami;

d)  Organizowanie konkursów, spotkań, sympozjów, wystaw itp. poświęconych problemom Ziemi Rudnickiej oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych spotkaniach, sympozjach, wystawach itp.;

e) Prowadzenie działalności wydawniczej;

f) Utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla Towarzystwa, Rudnika nad Sanem
i regionu;

g)  Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach umożliwiających finansowanie zadań statutowych. Przychód z tej działalności odpłatnej nie może przewyższać kosztów tej działalności.

h) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany kulturalnej;

i) Występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród państwowych, regionalnych i miejskich dla członków Towarzystwa;

j)  Współdziałanie i współpraca z:

- instytucjami kultury, oświaty i nauki zajmującymi się przedmiotowo     dziedzictwem historycznym i dorobkiem kulturalnym Ziemi Rudnickiej;
- władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów statutowych;

- organizacjami polonijnymi;

- różnymi stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, organizacjami społecznymi, w celu poszerzania wiedzy o dawnej i dzisiejszej Ziemi Rudnickiej;

- innymi środowiskami przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i społecznych;

- prasą, radiem i telewizja dla prezentowania i dokumentowania dorobku Towarzystwa i Ziemi Rudnickiej;

11. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych;

12. Inne działania, sprzyjające realizacji celów Towarzystwa.Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, również nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne.

2.  Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych (krajowych),

b)  młodzieżowych,

c)  nadzwyczajnych (zagranicznych),

d)  wspierających,

e)  honorowych.

3.  Przyjęcie w poczet Towarzystwa członków zwyczajnych, młodzieżowych, nadzwyczajnych i wspierających, następuje na podstawie decyzji Zarządu, po złożeniu deklaracji członkowskiej. Członkowie młodzieżowi poniżej 16 lat muszą posiadać zgodę przedstawicieli ustawowych na przynależność do Towarzystwa.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do organów Towarzystwa;
b) korzystać z wszelkich urządzeń, imprez, usług i pomocy Towarzystwa;

c) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Towarzystwa;

d) nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa.

3. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Towarzystwa;
b) brać udział w realizacji zadań Towarzystwa;

c) opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 13

Do członków młodzieżowych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu, dotyczące członków zwyczajnych, z ograniczenia wynikającymi z przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".

§ 14

1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać pełnoletni cudzoziemiec.
2.Członek nadzwyczajny ma prawo:
a) wybierać do organów Towarzystwa;
b) być wybieranym do organów Towarzystwa, pod warunkiem posiadania stałego miejsca zamieszkania na terenie kraju;
c) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Towarzystwa;
d) korzystać z wszelkich urządzeń, imprez, usług i pomocy Towarzystwa;
e) nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa.
3. Członek nadzwyczajny jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Towarzystwa;
b) brać udział w realizacji zadań Towarzystwa;
c) opłacać regularnie składki członkowskie.


§ 15

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która deklaruje wspomaganie działalności Towarzystwa, między innymi przez wnoszenie kwot pieniężnych, składek, bądź wkładów niepieniężnych oraz usług i wartości prawnych.

2.  Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu, ale poza prawem wyborczym;
b) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa, oceniać jego działalność.

3.  Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa oraz przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

§ 16

1. Godność „Członka Honorowego” i „Zasłużonego dla TMZR”, może być nadana osobie fizycznej, jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi dla Towarzystwa, miasta lub regionu.
2. Członek honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie ma tego obowiązku.

§ 17

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

a)  rezygnacji złożonej na piśmie;

b)  skreślenia przez Zarząd w przypadku nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące;

c) wykluczenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień statutu, nie przestrzegania regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

d) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych;

e)  śmierci członka Towarzystwa;

f)  rozwiązania Towarzystwa.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały; odwołanie należy składać w Zarządzie Towarzystwa.

 

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA
I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd Towarzystwa.

2. Kadencja władz trwa trzy lata.

 

§ 19

1.  W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych organów pochodzących z wyboru.

2.  W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż połowy członków Zarządu, Zarząd w terminie 4 tygodni, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na trzy lata, przed upływem kadencji.

3. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na rok.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku.

6. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków przekazuje się członkom w sposób zwyczajowy na 7 dni przed jego terminem, z podaniem czasu i miejsca oraz porządku dziennego.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków należy:

a)  uchwalanie statutu i jego zmian;

b)  uchwalanie programów określających kierunki działalności Towarzystwa;

c)  nadawanie godności:

-  Zasłużonego dla TMZR,

- Członka Honorowego TMZR,

oraz Brązowej, Srebrnej, Złotej Odznaki TMZR;

d)  ustalanie liczby członków Zarządu oraz dokonanie ich wyboru lub odwołania;

e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f)  podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały następuje bezwzględną większością głosów. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z jego odwołaniem;

g) rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków Towarzystwa;

h)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

i)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do związku stowarzyszeń i innych organizacji;

j)  ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej uiszczania.

§ 22

1. Nowo wybrany prezes Zarządu przedstawia Walnemu Zgromadzeniu tezy programu działania, z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Walne Zgromadzenie uchwala wotum zaufania zwykłą większością głosów. W razie nie udzielenia wotum zaufania, Zarząd wybiera nowego prezesa, który składa wniosek o udzielenie wotum zaufania. W razie, gdy żaden z członków zarządu, jako jego prezes nie uzyska wotum zaufania, ich mandat wygasa i przeprowadza się nowe wybory członków Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wotum nieufności dla członka Zarządu. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków Towarzystwa. Udzielenie wotum nieufności następuje bezwzględną większością głosów. Uchwalenie wotum nieufności jest równoznaczne z odwołaniem członka Zarządu.

3. Prezes Zarządu może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie Zarządowi wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania następuje większością głosów. W razie nie udzielenia wotum zaufania Zarząd podaje się do dymisji.

 

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego Zebrania i sekretarza.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile Zebranie nie postanowi inaczej, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków, zaś w drugim terminie (najwcześniej po upływie 30 minut) bez względu na liczbę obecnych.

3. W skład władz Towarzystwa wchodzą osoby, które w głosowaniu uzyskały zwykłą większość głosów. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że Zgromadzenie postanowi inaczej. Członkowie nadzwyczajni, nie uczestniczący w Zgromadzeniu, mają prawo głosować drogą telefoniczną, pocztą elektroniczna itp.;

4. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.

5. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje: Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz grupie co najmniej 1/5 członków Towarzystwa.

 

B. ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 24

1. Zarząd Towarzystwa liczy od 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Pierwsze posiedzenie Zarządu winno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia Walnego Zgromadzenia Członków. Na tym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym (lub tajnym na wniosek co najmniej dwóch członków), prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków funkcyjnych członków Zarządu, Zarząd ma prawo pozbawić taką osobę funkcji i powołać innego członka Zarządu z wyboru lub dokooptowanego.

3. Do prowadzenia spraw bieżących Zarząd może powołać Biuro Towarzystwa.

 

 

§ 25

1. Zarząd, jako organ wykonawczy uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków, w okresie między Walnymi Zgromadzeniami kieruje pracami Towarzystwa, a w szczególności:
a) decyduje o działalności i rozwoju Towarzystwa;
b) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów;
c) przyjmuje w poczet członków Towarzystwa, podejmuje uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa;
d) tworzy lub rozwiązuje sekcje, w tym sekcje młodzieżową, powołuje i odwołuje komisje problemowe, określa ich zakres działania;
e) powołuje i odwołuje zespół odpowiedzialny za działalność wydawniczą Towarzystwa;
f) określa formy i sprawuje nadzór nad działalnością gospodarczą Towarzystwa;
g) przygotowuje wnioski o nadanie członkostwa honorowego Towarzystwa;
h) opracowuje roczne preliminarze i plany pracy, zatwierdza roczne sprawozdania;
i) zatrudnia i zwalnia oraz ustala wynagrodzenie etatowych pracowników biura;
j) przygotowuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie i jego regulamin z uwzględnieniem trybu i zasad wyboru władz Towarzystwa;
k) zaciąga zobowiązania w imieniu Towarzystwa, podejmuje uchwały dotyczące nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Towarzystwa, przyjmuje darowizny, zapisy, spadki i dotacje;
l) przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności;
ł) decyduje o ustaleniu wzorów pieczęci, oznak, emblematów itp., którymi posługuje się Towarzystwo;
m) wykonuje uchwały i zalecenia Komisji Rewizyjnej, a w razie sporu może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków;
n) zawiadamia niezwłocznie sąd rejestrowy o zmianach statutu, a w ciągu miesiąca o zmianach w składzie i miejscu zamieszkania członków Zarządu oraz adresie siedziby Zarządu;
o) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Towarzystwa, nie zastrzeżonych do właściwości innych jego organów.
p) w sprawach ważnych i nie cierpiących zwłoki, Zarząd może podjąć uchwałę w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu. W razie nie zatwierdzenia uchwały lub w razie nie przedstawienia przez Zarząd uchwały do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, uchwała staje się nieważna.

2. Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają większością głosów, o ile Zarząd nie postanowi inaczej. W głosowaniu, przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.

3. Zebrania Zarządu zwołuje w razie potrzeby prezes lub wiceprezes. W razie nie zwołania posiedzenia w okresie 6 miesięcy, posiedzenie zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. W imieniu Zarządu dokumenty Towarzystwa podpisuje prezes lub wiceprezes.

5. Prezes może upoważnić poszczególnych członków Zarządu do prowadzenia określonego rodzaju spraw, będących przedmiotem działania Towarzystwa;

6. Do załatwiania indywidualnych spraw Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

7. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz prezes lub wiceprezes.

8. Osoby zarządzające organizacją nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z przyjętą praktyką rejestrową każdy członek zarządu czy organu kontroli wewnętrznej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj. oświadczenie członka organu kontroli (komisji Rewizyjnej) o niekaralności oraz o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu (zgodnie z treścią art.20,ust.1 punkt 4) oraz oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z art.20,ust.1, punkt 5)

9. Wprowadza się jako obowiązek sporządzania odpowiednich sprawozdań w terminie i w zakresie wskazanym w ustawie.

 

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1.  Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. Składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, a w miarę potrzeby także zastępcę i sekretarza. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji wszystkich ogniw Towarzystwa.

3.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.


4. Członek Komisji Rewizyjnej:
a) nie może być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami).
5. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, nie podlega Zarządowi.

§ 27

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej;

b) kontrola wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
c) opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych;

d) przygotowywanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu;

e) zwoływania zebrania Zarządu Towarzystwa, w przypadku określonym w § 25 ust. 3.
2. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej przynajmniej raz w roku.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 28

Składniki majątkowe i fundusze Towarzystwa stanowią:

 

1. Dochody ze składek członkowskich;
2. Dochody z wydawnictw i działalności gospodarczej realizowanej zgodnie z założeniami statutowymi i uprawnieniami Towarzystwa;

3.  Dotacje, granty, zapisy, darowizny, spadki oraz składki publiczne;
4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5. Archiwalia, księgozbiór, muzealia;
6. Majątek ruchomy i nieruchomy;
7. Dochody z rachunków bankowych.

§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu spośród: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

§ 29a

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 30

Zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie (bez względu na liczbę obecnych), po upływie co najmniej 30 minut.

§ 31

1.  Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Składniki majątkowe wymienione w § 27 ust. 5 statutu mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, fundacjom lub organizacjom powołanym do ochrony dóbr kultury, archiwom albo bibliotekom.

3. Likwidację Towarzystwa przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie Członków w składzie przewodniczący i minimum dwóch członków.

 

 

 

Pobierz w PDF