Witamy na stronie internetowej
Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

 

Nasze Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią, stanem i rozwojem Ziemi Rudnickiej. Swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.

TMZR jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod nr KRS 0000135135.

 

Ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz statutu.

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Rudnik nad Sanem. Dla realizacji celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność poza terytorium RP, zgodnie z prawem miejscowym.

Towarzystwo używa pieczęci, oznak, znaków organizacyjnych, emblematów i legitymacji, ustalonych przez Zarząd Towarzystwa.

 

Cele Towarzystwa:

Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do społeczności Ziemi Rudnickiej;

Upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Rudnickiej;

Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - zwłaszcza wśród młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne;

Propagowanie piękna Ziemi Rudnickiej;

Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym Ziemi Rudnickiej;

Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie, budzenie umiłowania Ziemi Rudnickiej;

Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami miasta i gminy Rudnika nad Sanem oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miasta i wsi, budzenie i pogłębianie przywiązania do nich;

Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu Ziemi Rudnickiej oraz propagowanie ich twórczości;

Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej;

Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności społecznej i gospodarczej.

 

Do osiągnięcia swych celów Towarzystwo dąży poprzez:

 • inicjowanie i inspirowanie prac badawczych nad historią i teraźniejszością Ziemi Rudnickiej;
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji materialnej związanej z historią oraz dniem dzisiejszym Ziemi Rudnickiej;
 • opieka nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami;
 • organizowanie konkursów, spotkań, sympozjów, wystaw itp. poświęconych problemom Ziemi Rudnickiej oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych spotkaniach, sympozjach, wystawach itp.;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla Towarzystwa, Rudnika nad Sanem i regionu;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach umożliwiających finansowanie zadań statutowych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany kulturalnej;
 • występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród państwowych, regionalnych i miejskich dla członków Towarzystwa;
 • współdziałanie i współpraca z instytucjami kultury, oświaty i nauki zajmującymi się przedmiotowo dziedzictwem historycznym i dorobkiem kulturalnym Ziemi Rudnickiej, władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów statutowych, - organizacjami polonijnymi, - różnymi stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi, naukowymi,
  wydawnictwami, organizacjami społecznymi, w celu poszerzania wiedzy o dawnej i dzisiejszej Ziemi Rudnickiej, innymi środowiskami przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, prasą, radiem i telewizja dla prezentowania i dokumentowania dorobku Towarzystwa i Ziemi Rudnickiej;
 • pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych;
 • inne działania, sprzyjające realizacji celów Towarzystwa.

Mamy nadzieję, że uzyskane tutaj informacje pozwolą Państwu na pogłębienie wiedzy o formach działalności Towarzystwa. Postaramy się przedstawiać informacje o aktualnych i dawniejszych wydarzeniach. Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 62 członków.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia do naszej organizacji.

Wszelkie uwagi, sugestie, co do formy i treści oraz inne ciekawe propozycje zagospodarowania naszej witryny prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli chcesz należeć do grona TMZR wypełnij deklarację i prześlij na adres:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej
ul. Grunwaldzka 17
37-420 Rudnik nad Sanem


Deklarację członkowską można pobrać w menu: DEKLARACJA