Witamy na stronie internetowej
Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej

 

Nasze Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią, stanem i rozwojem Ziemi Rudnickiej. Swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.

TMZR jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod nr KRS 0000135135.

 

Ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz statutu.

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Rudnik nad Sanem. Dla realizacji celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność poza terytorium RP, zgodnie z prawem miejscowym.

Towarzystwo używa pieczęci, oznak, znaków organizacyjnych, emblematów i legitymacji, ustalonych przez Zarząd Towarzystwa.

 

Cele Towarzystwa:

Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do społeczności Ziemi Rudnickiej;

Upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Rudnickiej;

Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - zwłaszcza wśród młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne;

Propagowanie piękna Ziemi Rudnickiej;

Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym Ziemi Rudnickiej;

Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie, budzenie umiłowania Ziemi Rudnickiej;

Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami miasta i gminy Rudnika nad Sanem oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miasta i wsi, budzenie i pogłębianie przywiązania do nich;

Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu Ziemi Rudnickiej oraz propagowanie ich twórczości;

Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej;

Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności społecznej i gospodarczej.

 

Do osiągnięcia swych celów Towarzystwo dąży poprzez:

 • inicjowanie i inspirowanie prac badawczych nad historią i teraźniejszością Ziemi Rudnickiej;
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji materialnej związanej z historią oraz dniem dzisiejszym Ziemi Rudnickiej;
 • opieka nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami;
 • organizowanie konkursów, spotkań, sympozjów, wystaw itp. poświęconych problemom Ziemi Rudnickiej oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych spotkaniach, sympozjach, wystawach itp.;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla Towarzystwa, Rudnika nad Sanem i regionu;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach umożliwiających finansowanie zadań statutowych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany kulturalnej;
 • występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród państwowych, regionalnych i miejskich dla członków Towarzystwa;
 • współdziałanie i współpraca z instytucjami kultury, oświaty i nauki zajmującymi się przedmiotowo dziedzictwem historycznym i dorobkiem kulturalnym Ziemi Rudnickiej, władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów statutowych, - organizacjami polonijnymi, - różnymi stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi, naukowymi,
  wydawnictwami, organizacjami społecznymi, w celu poszerzania wiedzy o dawnej i dzisiejszej Ziemi Rudnickiej, innymi środowiskami przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, prasą, radiem i telewizja dla prezentowania i dokumentowania dorobku Towarzystwa i Ziemi Rudnickiej;
 • pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych;
 • inne działania, sprzyjające realizacji celów Towarzystwa.

Mamy nadzieję, że uzyskane tutaj informacje pozwolą Państwu na pogłębienie wiedzy o formach działalności Towarzystwa. Postaramy się przedstawiać informacje o aktualnych i dawniejszych wydarzeniach. Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 62 członków.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia do naszej organizacji.

Wszelkie uwagi, sugestie, co do formy i treści oraz inne ciekawe propozycje zagospodarowania naszej witryny prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli chcesz należeć do grona TMZR wypełnij deklarację i prześlij na adres:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej
ul. Grunwaldzka 17
37-420 Rudnik nad Sanem


Deklarację członkowską można pobrać w menu: DEKLARACJA

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ IM. KS. FRANCISZKA NICAŁKA

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej powstało w 1988r. jako dobrowolne zrzeszenie osób zainteresowanych historią, dniem dzisiejszym i rozwojem Ziemi Rudnickiej. Działalność opiera na pracy społecznej swoich członków, których w roku jubileuszu 25-lecia zrzeszało ponad sześćdziesięciu. Stowarzyszenie wydaje pismo społeczno–kulturalne pt. „Przegląd Rudnicki”, obrazujące życie miasta. Kwartalnik zaczął się ukazywać już po roku działalności (do chwili obecnej wydanych zostało 67 numerów pisma).

Prezes TMZR – Małgorzata Sztaba

Wiceprezesi TMZR – Krystyna Wójcik, Stanisław Gazda

Siedziba: ul. Grunwaldzka 17, 37 – 420 Rudnik nad Sanem

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej przed budynkiem Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – 20.04.2012r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

„Wiklinowy Powiew” – pomnik autorstwa artystki Anny Wszyndybył (Warszawa). Został ufundowany ze składek członkowskich, dofinansowany z budżetu województwa podkarpackiego – 14.05.2011r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

Pomnik „Wiklinowy Powiew” – dar członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej dla Polskiej Stolicy Wikliny - 14.05.2011r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

Burmistrz Waldemar Grochowski i Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej od lewej: Prezes TMZR Małgorzata Sztaba, Wiceprezes Krystyna Wójcik, Skarbnik Mirosława Małek - 5.01.2014r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

Spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa – 5.01.2014r. (fot. www.mokrudnik.pl)

 

Jubileuszowy Koncert Galowy Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa pod batutą kpt. Andrzeja Kufla z okazji 25 – lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej 19.01.2014r. (fot. www.mokrudnik.pl)

::NASZ ADRES::

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej

ul.Grunwaldzka 17

37-420 Rudnik nad Sanem

tel/fax: (015)8761020

NIP: 602 003 92 67

 

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/ Rudnik nad Sanem

36 9434 1070 2005 1500 0563 0001

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tmzr.webd.pl