BEATA KARAŚ - JASZCZUR

 

Bibliografia zawartości "Przeglądu Rudnickiego"
za lata 1989 - 2002


Wstęp

W 1988 r. w Rudniku nad Sanem powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej, którego celem było inicjowanie życia społeczno - kulturalnego oraz badań naukowych nad historią miasta i regionu.
W listopadzie tego samego roku Towarzystwo wydało pierwszy numer pisma " Przegląd Rudnicki ", który ukazuje się do dnia dzisiejszego. W zamierzeniu twórców pismo mało ukazywać się kwartalnie. Zamiar ten powiódł się tylko przez pierwsze trzy lata . Niestety od 1993 r. ze względu na trudności personalne " Przegląd " ukazuje się okazjonalnie ( 1 - 2, 3 razy w roku).
Publikacja jest przeznaczona dla mieszkańców miasta i gminy Rudnik nad Sanem oraz tych wszystkich związanych z Ziemią Rudnicką . Celem pisma początkowo było:
- włączenie mieszkańców miasta w nurt życia społeczno - kulturalnego,
- wyszukiwanie talentów amatorskich,
- rozwijanie twórczości kulturalnej,
- popieranie badań naukowych związanych z regionem rudnickim,
- upowszechnianie kultury i sztuki,
- wzbogacanie form kontaktu z twórcami,
- zapoznawanie z historią miasta,
- budzenie umiłowania Ziemi Rudnickiej.

Na łamach pisma publikowane były wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej i okupacji sowieckiej, pobytów w stalinowskich więzieniach działaczy politycznych, opracowania popularno - naukowe dotyczące historii miasta i organizacji w nim istniejących . Przypominano również znane postaci pochodzących z miasta działaczy i twórców kultury . Ponadto pismo udostępniło swe łamy dla poetów - amatorów .
Pierwszym redaktorem naczelnym był Tadeusz Rogacki , a za całość odpowiadał Zdzisław Chmiel .W skład zespołu redakcyjnego ponadto weszli: Kazimiera Majcher, Ferdynand Gawroński, Władysław Kania, Janusz Chmiel i Tadeusz Madej .
Niestety pismo na pięć lat zniknęło z półek księgarskich (od grudnia 1994 r. do maja 1999 r.). Publikację wznowił nowy Zarząd Towarzystwa pod przewodnictwem Marka Florka. Zachowano szatę graficzną, poszerzono dotychczasową tematykę i poza materiałami dotyczącymi historii miasta i wspomnieniami , znalazły się także artykuły poświęcone ważnym wydarzeniom społeczno - kulturalnym .
Kolejna zmiana nastąpiła w 2002 r. , gdy prezesem Zarządu Towarzystwa został Marian Pędlowski . Zarząd postawił sobie za cel systematyczne wydawanie " Przeglądu ".W skład kolegium redakcyjnego weszli: Marian Pędlowski - redaktor naczelny , Genowefa Szast, Zyta Kwiecień , Maria Lachowicz , Joanna Maczuga , Danuta Półchłopek i Krystyna Wójcik, Wiktoria Serafin.
Zamiarem nowego kolegium była zmiana charakteru pisma z periodyku zawierającego materiały historyczne na wydawnictwo społeczno - kulturalne. Zachowano charakterystyczne elementy szaty graficznej pisma.
Pierwszy numer pisma liczył 42 strony , kosztował 2500 zł i ukazał się w nakładzie 400 egzemplarzy .

Przedmowa

Bibliografia zawartości czasopisma " Przegląd Rudnicki " obejmuje artykuły zawarte w nim od listopada 1989 r. od grudnia 2002 r. , czyli od pierwszego do ostatniego numeru . Skierowana jest ona do mieszkańców i osób zainteresowanych problemami Rudnika nad Sanem . Jest to pierwsza bibliografia dotycząca " Przeglądu Rudnickiego ".
W trakcie sporządzania bibliografii zastosowano selekcję wobec wstępów do poszczególnych numerów pisma , utworów literackich nie związanych przez osobę autora i treść z Rudnikiem oraz kalendarium wydarzeń zamieszczone w kilku numerach ( z wyjątkiem dotyczących wykazu nowo wybranych władz miasta w wyborach samorządowych ).
Opisy bibliograficzne sporządzono z autopsji . Opracowano je na podstawie poradnika Marii Jankowskiej " Opis bibliograficzny artykułów "1, ujmujący poszczególne elementy opisu w wymienionych strefach :

1. Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności .

Informacje o oznaczeniu odpowiedzialności czerpano z napisów znajdujących się bezpośrednio nad lub pod tekstem . Pomijano pierwsze oznaczenie odpowiedzialności , jeżeli było ono identyczne z hasłem głównym pod względem zawartości i formy . W haśle główny zawierającym nazwiska dwóch autorów zachowano kolejność nazw występujących w źródle oddzielając je przecinkami .Przy braku osoby fizycznej jako autora podano nazwę instytucji sprawczej . Przy podawaniu tytułów artykułów zastosowano się do postanowień dotyczących formy tytułu właściwego książek zawartych w normie PN - 82 / N- 01152 / 012 .

2. Cytata wydawnicza .

Pominięto podawanie tytułu czasopisma . Natomiast umieszczono rok wydania , numerację ciągłą zeszytów (do numeru 1 do 17 ) i numerację bieżącą (od numeru 1 z 1999 r. do numeru 3 z 2002 r. ) oraz numery stronic na których występuje opisywany artykuł .
W kilku numerach pisma [ od nr1 (18 ) z 1999 do 1 ( 22 ) z 2002 r. ] stosowano numerację podwójną tzn. ciągłą i bieżącą . Niestety w przypadku zeszytu 22 ( 1 z 2002 r ) nastąpiła pomyłka ( jest numer 21 zamiast 22 ) . w związku w tym autorka w bibliografii nie stosuje podwójnej numeracji , aby czytelnik uniknął pomyłek . Natomiast , aby zilustrować problem sporządzono wykaz numerów "Przeglądu Rudnickiego ".Zawiera on pełną numerację od pierwszego do ostatniego zeszytu , rok wydania oraz nazwiska redaktorów naczelnych .
Opis artykułu wieloczęściowego sporządzono metodą na jednym poziomie . Skróty wyrazów typowych w opisie bibliologicznym zgodne są z normą PN- 85 /N- 011583 .
W bibliografii zastosowano układ autorski . W przypadku kilkukrotnego występowania tego samego autora i tytułu artykułu zachowano porządek chronologiczny ukazywania się zeszytów .
Bibliografia zawiera 274 ponumerowanych pozycji, uszeregowanych w 5 działach głównych : historia , życie religijne , życie społeczne , życie kulturalne i szkolnictwo.
Cztery działy główne podzielono na następujące poddziały :
I. Historia :1. Historia miasta, 2. Wspomnienia ;
III Życie społeczne :1. Komunikaty , 2. Wydarzenia społeczne , 3. Administracja , 4. Sport, 5. Organizacje ;
IV. Życie kulturalne : 1. Felietony , 2. Poezja , 3. Portrety twórców i działaczy społecznych
V. Szkolnictwo : 1. Aktualności , 2. Historia i wspomnienia.
W obrębie działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny. Zastosowano odsyłacze do drugiego autora i nazwiska złożonego .Każdy opis zaopatrzono w adnotację informującą o treści i problemach artykułu .
W pracy znajduje się podwójne nazewnictwo opisywanej miejscowości : Rudnik i Rudnik nad Sanem , ponieważ w różnych okresach historycznych stosowano je zamiennie . Autorka stosowała je zgodnie z pisownią w badanym źródle , czyli w " Przeglądzie Rudnickim" .
Bibliografię uzupełniają : wykaz skrótów , wykaz numerów" Przeglądu Rudnickiego " , indeks osobowy oraz indeks rzeczowy .

Wykaz skrótów

AK - Armia Krajowa
cz. - część
dr - doktor
hr. - hrabia
kap. - kapitan
ks. - ksiądz
LO - Liceum Ogólnokształcące
poł. - połowa
ppłk - podpułkownik
ps. - pseudonim
m. in. - między innymi
MOK - Miejski Ośrodek Kultury
NKWD -Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR
np. -na przykład
nr -numer , numery
s.- strona , strony
św. - święty
tj. - to jest
UB - Urząd Bezpieczeństwa
w. - wiek
zob. - zobacz
ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZSZ - Zespół Szkół Zawodowych

Wykaz numerów " Przeglądu Rudnickiego "

Lp. Numeracja pisma Rok wydania Redaktor naczelny
1. 1 1989 Tadeusz Rogacki
2. 2 , 3 , 4 1990 Zdzisław Chmiel1
3. 5 , 6, 7, 8 1991 Zdzisław Chmiel
4. 9 , 10 , 11 , 12 1992 Zdzisław Chmiel
5. 13 , 14 1993 Zdzisław Chmiel
6. 15 , 16, 17 1994 Zdzisław Chmiel
7. 1(18)2 1999 Marek Florek
8. 2(19) 2000 Marek Florek
9. 1(20) , 2 (21) 2001 Marek Florek
10. 1(jest 21 powinno być 22), 2, 3 2002 Marian Pędlowski

 

 

I Historia
1. Historia miasta

1. Chmiel Zdzisław , Cicer cum Caule czyli groch z kapustą. -1994 , nr 17 , s. 30 - 67
Zbiór różnych druków , zaświadczeń , świadectw i fotografii związanych z historią miasta od jego powstania do lat 80 - tych XX w.

2. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. - 1989 , nr 1 , s. 4-14
Dzieje miasta od założenia ( 1552 r.) do początku XVI w.

3. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. - 1990 , nr 2 , s. 4-20
Dzieje miasta od 2 połowy XVI w. do XVIII w.

4. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. -1990 , nr 3 , s. 4-18
Dzieje miasta w czasach potopu szwedzkiego .

5. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. -1990, nr 4, s. 3-13
Dzieje miasta w XIX w.

6. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem.- 19 91, nr 5 , s. 3-17
Dzieje miasta w okresie autonomii( 2 poł. XIX w. -1918 r.)

7. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. - 1991, nr 6 , s. 3-18
Dzieje miasta w 1 poł. XX w.

8. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. - 1991 , nr 7 , s. 4-11
Wydarzenia z września 1939 r. na podstawie wspomnień proboszcza parafii rudnickiej .

9. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. - 1991 , nr 8 , s. 3-7
Położenie socjalne ludności miasteczka w czasie drugiej wojny światowej .

10. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. -1992 , nr 10 , s. 4 - 29
Działalność AK na terenie Rudnika nad Sanem w czasie drugiej wojny światowej.

11. Chmiel Zdzisław , Dzieje jednego miasta nad Sanem. - 1992 , nr 10 ,s. 3-20
Akcja " Burza "w rejonie rudnickim .Straty wśród mieszkańców miasteczka w czasie drugiej wojny światowej .Okupacja sowiecka .

12. Chmiel Zdzisław , Kalendarium historii Kopek i Rudnika. - 1994 , nr 15 , s. 18- 29
Najważniejsze daty z historii Rudnika i Kopek od 1552 do 1990 r. oraz krótkie wzmianki na podstawie dokumentów.

13. Chmiel Zdzisław , Lecznictwo w dawnych czasach w Rudniku. - 1994 , nr 17 , s. 3- 13
Dzieje praktyk lekarskich w Rudniku od powstania miasta do czasów II wojny światowej .Opis epidemii , domów ubogich , profilaktyki i leczenia.

14. Chmiel Zdzisław , Tajne nauczanie w okresie okupacji hitlerowskiej w Rudniku. - 1991 , nr 7 , s. 26-40
Nauczanie w Rudniku nad Sanem w czasie drugiej wojny światowej .

15. Chmiel Zdzisław , Żydzi w naszym miasteczku. - 1992 , nr 11 s. 23-44
Osiedlenie się Żydów , zajęcia , obyczaje i stosunki z katolikami.

16. Chmiel Zofia , Cmentarz parafialny w Rudniku. - 1994 , nr 15 , s. 30- 43
Historia rudnickiej nekropolii , wybrane zapisy z księgi zgonów , nazwiska sławnych mieszkańców spoczywających tutaj i fotografie wybranych nagrobków.

17. Florek Marek , Czy obecny herb Rudnika nad Sanem jest właściwy ?. -1999 , nr 1 , s. 9 - 13
Wizerunki herbów miasta i jego właścicieli na przestrzeni wieków. Budowa i rola herbów miejskich.

18. Florek Marek , Czy rzeczywiście 400- lecie?. - 1999 , nr 1 , s. 7-8
Refleksja na temat początków miasta, jego założenia , nadania praw miejskich i jego lokacji.

19. Florek Marek , " Księga Gości " rudnickiego dworu. - 2000 , nr 1 , s. 11- 14
Najciekawsze zapisy zamieszczane w "Księdze Gości "przez znakomitych ziemian przebywających z wizytą u rodziny Tarnowskich w latach 1898 - 1914.

20. Florek Marek , Michałko - postać historyczna , czy fikcja literacka. - 2000 , nr 1 , s. 3 - 6
Historyczne fakty i literacka fikcja wokół postaci rudnickiego bohatera Michałka.

21. Florek Marek , Pałac Tarnowskich w Rudniku zwany dworem. - 2000 , nr 1, s. 36
Historia , style i kolejni właściciele dworu w Kopkach.

22. Florek Marek , Starożytne cmentarzyska w Kopkach. - 2000 , nr 1 , s. 32-34
Wykopaliska archeologiczne na terenie Kopek i odkrycia cmentarzysk kultury łużyckiej i przeworskiej.

23. Florek Marek , Uwagi o topografii i układzie przestrzennym Rudnika w XVI - XVII w. , oraz problem istnienia zamku . - 1991 , nr 5 , s. 40-45
Krótki zarys położenia i wyglądu miasta w początkach jego istnienia .

24. Gawroński Fardynand , Rudnik nad Sanem ważnym okręgiem wikliniarsko - koszykarskim w Polsce i w Europie cz.1. - 1989 , nr 1 , s. 17-23
Zarys rozwoju wikliniarstwa i koszykarstwa w Rudniku nad Sanem od wprowadzenia przez hrabiego Hompescha w XIX w. do 1945 r.

25. Gawroński Ferdynand , Rudnik nad Sanem ważnym okręgiem wikliniarsko - koszykarskim w Polsce i w Europie cz. 2. - 1990 , nr 2 , s. 36-44
Rozwój koszykarstwa w miasteczku w okresie Polski Ludowej . Krótka historia Zakładów Jedność i Wikplast - Las w Rudniku nad Sanem oraz charakterystyka ich produktów .

26. Horodecki Jerzy , Słownik geograficzny Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Część I - Przędzel. - 1999 , nr 1 , s. 20 - 25
Opis geograficzny obiektów hydrologicznych i przyrodniczych ( rzek , pól , łąk , lasów ) położonych na terenie Przędzela.

27. Horodecki Jerzy , Słownik geograficzny Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Część II -Kopki. - 2000 , nr 1 , s. 6 - 10
Opis geograficzny obiektów hydrologicznych i przyrodniczych ( rzek , pól , łąk , lasów ) położonych na terenie Kopek.

28. Horodecki Jerzy , Słownik geograficzny Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Część III -miasto Rudnik nad Sanem. - 2001 , nr 1 , s. 8 - 18
Opis geograficzny obiektów hydrologicznych i przyrodniczych ( rzek , pól , łąk , lasów ) położonych na terenie Rudnika nad Sanem.

29. Marecki Lesław , Życie w Kopkach -Dworze za czasów hr. Hompescha i hr. Tarnowskiego. - 1991, nr 7 , s. 12-25
Życie w majątku Kopki . Zabudowania dworskie .

30. Marecki Lesław , Życie w Kopkach -Dworze za czasów hr. Hompescha i hr. Tarnowskiego. -1991 , nr 8 , s. 45-47
Pracownicy dworu .

31. Marecki Lesław , Życie w Kopkach -Dworze za czasów hr. Hompescha i hr. Tarnowskiego. - 1992 , nr 9 , s. 30-37
Kaplica dworskia , polowania i koniec majątku Tarnowskich w 1945 r. w Rudniku .
32. Pędlowski Marian , Ocaleni od zapomnienia. - 2002 , nr 3 , s. 22-23
Historia mogiły austriackiej rodziny Glazerów.
33. Pędlowski Marian , Rudnickie kościoły. - 2002 , nr 3 , s. 18 -21
Historia kościołów w Rudniku nad Sanem.
34. Pędlowski Marian , Stróża była kiedyś gminą. - 2002 , nr 3 , s. 7 -13
Dzieje Stróży.

35. Rudnicki Roman , Najstarsze zabytki naszego miasta. - 1991 , nr 8 ,s. 37-39
Figura barokowa św. Jana Nepomucena , kaplica św. Onufrego , kaplica dworska .

36 . Skiba Waldemar , Rudnik nad Sanem -miasto -gród. - 2002 , nr 1 , s. 11-14
Zmiany w infrastrukturze i zagospodarowaniu miasta na przestrzeni wieków.

2. Wspomnienia

37. Chmiel Zdzisław , Gdzie są chłopcy z tamtych lat. - 1994 , nr 16 , s. 18- 28
Życie harcerskie młodzieży rudnickiej w latach 1947-1957. Obozy harcerskie, zloty , kadra fotografie .

38. Chmiel Zdzisław , Harcerska dola. - 1990 , nr 4 , s. 16-34
Życie harcerskie w latach 1944-1947 młodzieży rudnickiej. Obozy harcerskie, zloty , kadra , działalność młodzieży .

39. Chmiel Zdzisław , Pamięć i cierpienie. - 1990 , nr 3 , s. 25-36
Morderstwa i działalności NKWD w Rudniku po drugiej wojnie światowej .

40. Lustig Tadeusz , Przerwany lot Orląt. - 1993 , nr 14 , s. 3 -21
Wspomnienia z pobytu w więzieniu UB w Jarosławiu latach 1949 -1956.

41. Lustig Tadeusz , Przerwany lot Orląt. - 1994 , nr 15 , s. 3 -21
Wspomnienia z pobytu w więzieniu UB w Nisku po drugiej wojnie światowej.

42. Mandecki Stanisław , Łopatka. - 1991 , nr 8 , s. 25-32
Wspomnienia byłego komendanta rudnickiej organizacji "Orlęta" , długoletniego więżnia politycznego .

43. Mandecki Stanisław , Potajemne nauczanie we Wronkach 1950-1953. -1991, nr 6 ,s. 26-31
Nauka i życie więzienne młodych ludzi po wojnie .

44. Mandecki Stanisław , Samotna kawka pokutnica. - 1992 , nr 10 , s. 34-44
Wspomnienia z pobytu w więzieniu we Wronkach w latach 50-tych.

45. Marecki Artur , Świńska sprawa. - 1991 , nr 7 , s. 40-43
Wspomnienia dotyczące relacji z oficerem niemieckim stacjonującym w Rudniku nad Sanem w czasie drugiej wojny światowej.

46. Marecki Artur , Wspomnienia z partyzantki. - 1991 , nr 8 , s. 40-44
Walka partyzantów w rejonie Biłgoraja pod koniec drugiej wojny światowej .

47. Młyniec Waleria , W rocznicę wybuchu II wojny światowej. - 1990 , nr 4 , s. 44-46
Wspomnienia obchodów 50 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej .

48. Nicałek Franciszek ks., Długoletni katecheta rudnicki. - 1993 , nr 12 , s.28 - 41
Notatki ks. Franciszka Nicałka z pierwszych miesięcy pracy duszpasterskiej w Pysznicy i Jastkowicach .

49. Nicałek Franciszek ks., Długoletni katecheta rudnicki. - 1993 , nr 13 , s. 3-24
Notatki ks. Franciszka Nicałka dotyczące ostatnich miesięcy drugiej wojny światowej (kwiecień - lipiec) i relacji z Niemcami.

50. Pelczar Stanisław, Opowiadanie o Wilku. -1993 , nr , 13 , s. 25 - 34
Wspomnienie walk partyzanckich z Niemcami w czasie drugiej wojny światowej.

51. Sabok Zofia , Żniwa w Kopkach - Dworze u hrabiego Tarnowskiego. - 1993, nr 14 , s. 38-49
Wspomnienia z prac w majątku dworskim w Kopkach .

52. Szast Genowefa , Moje wspomnienia z Paryża. - 2002 , nr 1 , s. 6 - 7
Wspomnienia z pobytu w Paryżu i opis jego zabytków

II Życie religijne

53. Chmiel Zdzisław , Rudnik - Kałków - Gdów. -1991 , nr 8, s. 11-23
Życie i działalność charytatywna księdza Czesława Wali w Kałkowie i Rudniku nad Sanem . Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie- Gdowie .

54. Chmiel Zofia , Koronacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Leżajskiej. - 1993 , nr 13 ,s. 42-45
Historia obrazu i jego koronacja.

55.Chmiel Zofia , Moja pielgrzymka do Ziemi Świętej. - 1994, nr 17 , s. 20-29
Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej zawierające opis miejsc świętych.

56. Franuszkiewicz Edward ks. ,Stalowowolskie pielgrzymki do Częstochowy. -1990 , nr 3 , s. 19 - 24
Sens pielgrzymki , powstanie Pielgrzymki Stalowowolskiej , regulamin , udział mieszkańców Rudnika, migawki z trasy .


57. Hilaria Siostra ( Halina Siwek ) , Historia powstania ochronki w Rudniku. -1990 , nr 4 , s. 47 - 49
Krótka historia ochronki rudnickiej od powstania do dnia dzisiejszego , praca wychowawczo - opiekuńcza sióstr .

58 . Lachowicz Maria , Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie . - 1991 , nr 5 , s.18-28
Kalendarium pielgrzymki do Rzymu , wizyta na Monte Cassino , audiencja generalna u Ojca Świętego .

59. Oberc Robert ks. , Przeżyjmy to jeszcze raz - Wielki Post. - 1994 , nr 15 , s. 44-45
Refleksja na temat Wielkiego Postu.

60 Szast Genowefa , Był wśród nas - wspomnienia ze spotkania z Ojcem Świętym w Sandomierzu. - 2001 , nr 1, s. 4-7
Spotkanie z papieżem i msza św . w Sandomierzu dnia 12 czerwca 1999 r.

61. Szast Genowefa , Byłam w Rzymie u Ojca Świętego... . -1999 , nr 1, s. 24 - 29
Wspomnienie pielgrzymki do Rzymu i audiencji
u Jana Pawła II.

62. Szast Genowefa , Pożegnanie księdza Roberta. - 1994 , nr 17 , s. 14 -17
Wspomnienie o życiu i tragicznej śmierci ks. Roberta Oberca.

63. Szast Genowefa , 150 lat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. - 2001 , nr 1, s. 21 -22
Powstanie i działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich , które prowadzą w Rudniku ochronkę .

III Życie społeczne
1. Komunikaty

64. Dni Rudnika. - 1999 , nr 18 , s. 6
Program obchodów Dni Rudnika w 1999 r.

65. Florek Marek , Informacja Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. - 1999 , nr 18 , s. 5-6
Podsumowanie pracy Zarządu do 1999 r. , przedstawienie nowego Zarządu Towarzystwa i jego celów .

66. Informacja o Zjeździe Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Rudniku nad Sanem. - 2001 , nr 1 , s. 3
Zaproszenie na spotkanie z okazji 50 - lecia pierwszych matur.
67. Kalendarium działalności MOK w Rudniku ( I - IV 2002 r.). - 2002 , nr 1, s. 32
Wykaz imprez organizowanych przez MOK.

68. Kalendarium działalności MOK w Rudniku ( I - XII 2002 r.). - 2002 ,nr 1, s. 30 - 31
Wykaz imprez organizowanych przez MOK , zdjęcia.

69. Komunikat Komitetu Organizacyjny Obchodów 50 - lecia Gimnazjum i LO. - 1993 , nr 13 , s.52
Powstanie Komitetu Organizacyjnego w celu przygotowania obchodów 50 - lecia powstania Gimnazjum i LO.

70. Komunikat Komitetu Organizacyjny Obchodów 50 - lecia Gimnazjum i LO. - 1994 , nr 16 , s. 4-5
Spis członków komitetu , ciekawostki szkolne.

71. Komunikat Obchodów 50- lecia powstania LO. - 1994 , nr 15 , s. 59 -60
Wykaz osób wspomagających obchody.

72. Komunikat organizacyjny zjazdu 50 - lecia Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku. - 1993 , nr 14 , s. 55 - 56
Zawiązanie się komitetu i kwestionariusz ankiety dla celów zjazdu.

73. Olko Wiesław , Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury. - 1993 ,nr 13 , s.53 -55
Wykaz imprez organizowanych przez MOK od lutego do czerwca 1993 r.

74. Organizatorzy ( obchodów 50 - lecia Gimnazjum i LO ) , Koleżanki i koledzy .Absolwenci Gimnazjum i LO w Rudniku nad Sanem. - 2001 , nr 2 , s.3
Zaproszenie na spotkanie z okazji 50 - lecia matur w LO ( absolwenci 1948 -1951 ) .
75 Program Zjazdu. - 1994 , nr 16 , s. 3
Program Zjazdu absolwentów Gimnazjum i LO z okazji 50 - lecia .

76. " Wiklina 2002 Rudnik nad Sanem "( program imprezy ). - 2002 , nr 1 , s. 35 -36
Program obchodów święta " Wiklina 2002 ".
77. Wójcik Krystyna , Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury. - 2002 , nr 3 , s. 26 -27
Wykaz imprez organizowanych przez MOK w 2002 r.
78. Wójcik Krystyna , Kalendarium Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. - 2000 , nr 1 , s. 34-35
Wykaz imprez organizowanych w MOK w drugiej poł. 1999 r.

79. Wójcik Krystyna , Najważniejsze imprezy kulturalne w Rudniku w roku 2000. -2001 , nr 1 , s. 27 -31
Kalendarium wydarzeń , fotografie z wyborów Miss Lata 2000 r. i Dni Rudnika..

2. Wydarzenia społeczne

80 . Chmiel Zdzisław , Miasto Rudnik zmieniło swój herb. - 1991 , nr 1 , s.15-16
Krótkie kalendarium historii miasta , rysunki herbów szlacheckich właścicieli dóbr Rudnika , nowy herb miasta .

81. Dmyterko Anna , Harcerze z Rudnika w Europie. -1992 , nr 11 , s. 42-47
Dwa obozy zagraniczne we Włoszech rudnickich harcerzy w 1992 r.

82. Hipolita Siostra , Wspomnienia z obozu harcerskiego.Połonina i niedźwiedź. -1990, nr 4 , s. 50-52
Obóz wędrowny w Bieszczadach 52 Drużyny Harcerskiej im. Z. Pilawskiego odbyty w 1990 r.
83. Miejski Ośrodek Kultury, Prezentacje Miejskiego Ośrodka Kultury. - 1992 , nr 11 , s. 52
Krótka prezentacja działalności Miejskiego Ośrodka Kultury (m.in. Dziecięcy Teatr "Kolombina").

84. Mroczka Anna , Harcerski zlot. - 1994 , nr 17 , s. 79 - 80
Wspomnienia z zlotu harcerskiego , który odbył się w Rudniku w 1994 r.

84. Obchody " Dni Rudnika " w 1998 roku. - 1999 , nr 1 , s. 14 -15
Fotografie z obchodów.

85. Olko Wiesław , Miejski Ośrodek Kultury. - 1994 , nr 15,
s. 50 -58
Powstanie MOK , historia sekcji szachowej, kalendarium działalności, rozstrzygnięcie konkursu na nazwę MOK.

86. Olko Wiesław , MOK - Prezentacje. - 1993 , nr 13 , s. 56 -57
Wystawy haftu i rzeźby.

87. Olko Wiesław , MOK- Rudnickie spotkania z piosenką religijną. - 1993 , nr 13 , s. 57 -58
Organizacji , przebieg i refleksje po pierwszych rudnickich spotkaniach z piosenką religijną.

88. Olko Wiesław , Znowu w Domu Oświatowym. - 1993 , nr 12 , s. 48 - 49
Powstanie MOK.

89. Pędlowski Marian , Rudnik wikliną stoi. - 2002 , nr 2 , s. 35 - 39
Przebieg imprezy społeczno - kulturalnej " Wiklina 2002 ", fotografie .
90. Pędlowski Marian , Towarzystwo doceniło. - 2002 , nr 2 , s. 30 -33
Nadzwyczajne walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej , fotografie.

91. Półchłopek Danuta , Święto Seniora. - 2002 , NR 3 , S. 15-16
Obchody Światowego Dnia Seniora w Rudniku.
92. Skiba Waldemar , Laude Dominum. - 2000 , nr 1 , s. 15 -16
Letnie koncerty organowe w 1999 r. ,budowa organów w rudnickim kościele .

93. Szast Genowefa , Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach wygrała konkurs. - 2000 , nr 1 , s. 30 -31
Zwycięstwo Kamili Puchalskiej w konkursie " Rodzina jako ogniwo i gniazdo ".

94. Szast Genowefa , Z dożynek powiatowych powróciliśmy z pucharem. - 2001 , nr 1 , s. 24 -26
Przebieg powiatowych dożynek w Zarzeczu w 2000 r., fotografie.

95. Tarnowski Jan , Odnowienie grobu Róży z Branickich Tarnowskiej na rudnickim cmentarzu. - 2001 , nr 1 , s. 19 -20
Uroczystość odsłonięcia odnowionego grobowca Róży z Branickich Tarnowskiej na rudnickim cmentarzu , fotografie.
96. Wójcik Krystyna , Fotografie do wyróżnienia. - 2002 , nr 3 , s. 17
Wystawa fotografii Józefa Sztaby.
97. Wójcik Krystyna ,Miejski Ośrodek Kultury. -1993 , nr 14, s. 50 -51
Praca z grupami dziecięcymi.
Najważniejsze wydarzenia od czerwca do grudnia 1999 r.

98. Wójcik Krystyna , Z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury.... - 1999 , nr 1, s. 34 -36
Działalność grupy tanecznej , turniej piłki nożnej , okolicznościowe koncerty , działalność bibliotek.

99. Zygmunt Maria , Biblioteka w Rudniku poprawiła swoje warunki lokalowe. - 2002 , nr 2 , s. 34
Otwarcie czytelni w Bibliotece w Rudniku nad Sanem .

3. Administracja

100. Cebula Benedykt , Bez retuszu. - 1993 , nr 13 , s. 46-49
Opis osiągnięć administracji samorządowej w latach 1990 -1993.

101. Cebula Benedykt , Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku. - 1992 , nr 10 ,s. 23-27
Praca samorządu terytorialnego , zakończone do poł. 1992r. i rozpoczęte inwestycje w mieście.

102. Cebula Benedykt , Rozważania burmistrza. - 1990 , nr 4 , s. 14-15
Wybory samorządowe w 1990 r. , spuściżna komunistyczna , potrzeby miasta .

103. Cebula Benedykt , Unia Miasteczek Polskich. -1992 , nr 11 , s. 3-6
Powołanie Unii Miasteczek Polskich , cele, przystąpienie Rudnika do niej i działalności na rzecz członków .

104. Inwestycje 2001. - 2002 ,nr 1 , s. 33-34
Opis osiągnięć samorządu terytorialnego w 2001r. m.in. rozbudowa gimnazjum, kanalizacja , wodociągi.

105. Kalendarz Rudnicki. - 1993 , nr 13 , s. 50 51
Spis radnych wybranych podczas wyborów w 1990 r.

106. Kalendarz Rudnicki. - 1994 , nr 17 , s. 73 - 76
Spis radnych wybranych podczas wyborów w 1994 r., otwarcie nowego cmentarza.

107. Pędlowski Marian , Najlepiej bez polityki- rozmowa z Edwardem Tomeckim , przewodniczącym Rady Miejskiej Rudnika nad Sanem. - 2002, nr 1 , s. 3 - 5
Życie zawodowe i działalność samorządowa Edwarda Tomeckiego . Podsumowanie 4- letniej działalności Rady Miejskiej.

108. Pędlowski Marian , Ludzie docenili pracę i zaufali - rozmowa z Waldemarem Grochowskim burmistrzem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. - 2002 , nr 2 , s. 3 -7
Podsumowanie 4 - letniej kadencji na stanowisku burmistrza Rudnika , najważniejsze sukcesy .
109. Radni Rady Miejskiej Rudnika nad Sanem. - 2002, nr 3 , s. 24 -26
Wykaz radnych.
110. Ramowy Program Działania Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. - 1999, nr 1, s. 16
Program działania Rady Miejskiej w latach 1998 -2002.

111. Sekulski Edward , Co to jest władza terenowa. 1991 , nr 1 , s. 28-30
Rady narodowe i samorząd do 1990 r.

112. Tabasz Lucjan , Zamierzenia inwestycyjne Zarządu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. - 1999 , nr 1 , s. 19
Opis przedsięwzięć inwestycyjnych nowego Zarządu miasta .

113. Urząd Miasta i Gminy , Ocena ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Rudnik. -1992 , nr 9 , s. 39 - 42
Omówienie stanu zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych, ochrony i wykorzystania wód powierzchniowych , wytwarzania i składowania odpadów.
4. Sport

114. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Rudniku. - 1994 , nr 17 , s. 68-72
Kalendarium działalności , jubileusz święta szachów oraz apel do miłośników królewskiej gry.

115. Międzynarodowy Turniej Szachowy (III). -1992 , nr 10 , s. 47-51
Zagadnienia związane z organizacją, przebiegiem turnieju w 1992 r. Nagrody i nagrodzeni w poszczególnych kategoriach , sponsorzy .

116. Skiba Waldemar, O zdrowie naszych dzieci. - 1999 , nr 1, s. 31-32
Powstanie i działalność Międzyszkolnego Klubu Sportowego " Wiklinki " oraz osoby z nim związane.

117. Ziółkowski Bolesław , Ogólnopolski Turniej Szachowy (II). -1991 , nr 7 , s. 45-47
Zagadnienia związane z organizacją , przebiegiem turnieju w 1991 r. Nagrody i nagrodzeni w poszczególnych kategoriach , sponsorzy .

5. Organizacje

118. Bachta Eugeniusz dr , Pieśni " Orląt ". - 1994 , nr 16 , s. 57-58
Zbiór pieśni śpiewanych przez młodzież należącą do organizacji niepodległościowej " Orlęta ".

119. Bachta Eugeniusz dr , Prasa Orląt. - 1994 , nr 15 , s. 13 - 17
Charakterystyka pism ("Pobudka" "Świt") organizacji niepodległościowej "Orlęta" ukazujących się po drugiej wojnie światowej.

120. Chmiel Zdzisław , Rudnicka Ochotnicza Straż Pożarna. - 1991 , nr 6 , s. 32-43
Historia rudnickiej straży ogniowej , rejestr czynnych strażaków od 1884 r. , obchody 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 1976 r. , niektóre akcje ratownicze .

121. Chmiel Zdzisław , Spotkanie byłych członków Orląt po 40 latach. - 1991 , nr 5 , s. 29-31
Uroczyste spotkanie po 40 latach członków organizacji" Rudnickie Orlęta ".

122. Kania Władysław , Komitet Obywatelski " Solidarność ". -1990 , nr 2 ,s. 21-23
Zawiązanie się w Rudniku Komitetu Obywatelskiego "Solidarność "w 1989r., działalność

123. Mandecki Stanisław , Orlęta . -1990 , nr 4 , s. 36-43
Powstanie , działalność i likwidacja organizacji niepodległościowej "Orlęta ".

124. Niedziałek Tadeusz, Straż pożarna w gminie. - 2000 , nr 1 , 17 - 20
Organizacja i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1998 -1999 oraz fotografie strażaków .

125. Pędlowski Marian , Rudniccy ochotnicy na medal. - 2002 , nr 2 , s. 40 - 41
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku.

126. Rogacki Tadeusz , Najstarsza organizacja społeczna dziś. - 1991 , nr 1 , s. 37-39
Ochodnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem dziś ( finanse , sponsorzy , członkowie ).

127. Rogacki Tadeusz , Sowa Maria , Ognisko Muzyczne. -1991 , nr 1 , s. 35-36
Powstanie ogniska muzycznego , dyrektorzy , nauka .

128. Sekulski Eugeniusz , Wspomnienia " Starego Chórzysty ". - 2000 , nr 1 , s. 27 -30
Powstanie i działalność parafialnego chóru " Zgoda ".
129. Szast Genowefa , Jubileusz 20 - lecia " Scholi " i 10 - lecia chóru parafialnego w Kopkach. - 2000 , nr 1, s. 24-26
Powstanie i występy Scholi oraz chóru parafialnego z Kopek , fotografie.

130. Wykaz członków Młodzieżowej Organizacji Niepodległościowej " Orlęta". - 1994 , nr 16 , s. 64
Nazwiska , imiona oraz miejscowości z których pochodzili członkowie organizacji " Orlęta ".

131. Zespół Redakcyjny , Organizacja " Orlęta ". - 1994 , nr 16 , s. 44 - 58
Powstanie , działalność , liczebność , struktura organizacyjna młodzieżowej , niepodległościowej organizacji " Orlęta " oraz prześladowania przez stalinowskie władze jej członków.

IV Życie kulturalne
1. Felietony

132. Bogacz - Popiel Lidia , Tajemnice Babci Weroni.... - 1999 , nr 1 , s. 32 - 33
Rozważania na temat zapachów Wielkanocy .

133. Bogacz - Popiel Lidia , Talemnice Babci Weroni - Ulica Warkoczyków. - 2002 , nr 1 , s. 23
Rozważania na temat zmian nazw ulic.

134. Chmiel Janusz , Odchodzi lokomotywa. -1990 , nr 2 , s. 48
Rozważania autora o przemijaniu i o starych przedmiotach .

135. Chmiel Janusz , Umoczona sprawa. -1996 , nr 6 , s. 44-47
Rozważania autora o rzece Rudna przepływającej przez miasteczko .

136. Olko Wiesław , Dziennikarska hossa. - 1993 , nr 12 , s. 51 -52
Gazetki szkolne wydawane przez rudnicką młodzież .

137. Olko Wiesław , Miejsca. - 1991 , nr 6 , s. 50 - 52
Rozważania autora o miejscach w miasteczku odwiedzanych przez młodzież wiosną m. in. kawiarnia " Pod Kaczorem ".

138. Olko Wiesław , Na własne oczy. -1991 , nr 5 , s. 48-52
Rozważania autora po pierwszym spotkaniu opłatkowym w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem w 1990 r.

138. Olko Wiesław , Przed wyborami samorządowymi. - 1994 , nr 15 , s. 46 -47
Rozważania na temat odpowiedzialności wyborców.

140. Olko Wiesław , Scena. -1991 , nr 6 , s. 54 -55
Zaproszenie młodych twórców do współpracy.

141. Olko Wiesław ,Taki ten świat. -1991 , nr 6 , s. 48 - 49
Rozważania na temat wiosny.

142. Redakcja , Nasza Okładka. - 2002 , nr 1, s. 32
Niezrealizowany projekt kiosku mięsnego na rudnickim rynku w latach 20 - tych XXw.

143. Redakcja , Trzeci Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. - 2002 , nr 1, s. 29
Fotografie z Trzeciego Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

144. Redakcja , Zakończenie sezonu artystycznego. - 2002 , nr 2 , s. 42
Fotografie z zakończenie sezonu artystycznego w MOK w Rudniku.

145. Serafin Wiktoria , Anegdoty. - 2002 , nr 1 , s. 39
Anegdoty na temat poczty i listonoszy.

146. Serafin Wiktoria , Rudnickie pejzaże. - 2002 , nr 2 , s. 44
Obraz autorki .

147. Wójcik Krystyna , M.O.K. - Dzieci. - 1993 , nr 13, s. 55-56
Rozważania na temat pracy z dziećmi.

2. Poezja

148. Dołgan Renata , I znowu nie byłam tam. -1991 , nr 6 , s. 56
149. Jachymek Joanna , Erotyk. -1991 , nr 5 , s. 52
150. Jachymek Joanna , Nicość. -1991 , nr 6 , s. 55
151. Laskowski Ferdynand , Upiór z Rudnika nad Sanem. -1991 , nr 7 , s. 49-52
152. Laskowski Ferdynand , Upiór z Rudnika nad Sanem. -1991 , nr 8 , s. 50-52
153. Laskowski Ferdynand , Upiór z Rudnika nad Sanem. -1992 , nr 9 , s. 45-52
154. Laskowski Ferdynand , Upiór z Rudnika nad Sanem. - 1992 , nr 10 , s. 53-56
155. Laskowski Ferdynand , Upiór z Rudnika nad Sanem. - 1992 , nr 11 , s. 53-56
156. Kabata Zbigniew, Wyboista droga las przecina. - 1993 , nr 13 , s. 40
157. Kania Marek , Kocham Cię. - 1993 , nr 13 s. 59
158. Kania Marek , Moje myśli to ty. - 1993 , nr 12 s. 56
159. Korasiewicz Marian , List z obozu. - 1993 , nr 12 , s. 45- 46
160. Kozioł Dorota , Przemijanie. - 1993 , nr 14 , s. 52
161. Kumięga Grzegorz , Rudnickie Forum Literackie. - 1993, nr 12 , s. 55
162. Kumik Grzegorz, Depresyjna piosenka o miłości. - 1993, nr 13 , s. 59
163. Olko Wiesław , Poezja to płomienie świec. - 1993 , nr 12, s. 55
164. Olko Wiesław , Ślepcom drogi nie tłumacz. - 1993 , nr 13 , s. 59
165.. Olko Wiesław , Twoja krew. - 1990 , nr 3 , s. 52
166. Ostrowska Bronisława , Siejba grobów. -1991 , nr 6 , s.
167. Potocka - Mathiasz Halina , Moje strony rodzinne. - 1991 , nr 6 , s. 19
168. Potocka - Mathiasz Halina , Pamiętamy , wspominamy.... - 2001 , nr 2 , s.4
169. Potocka - Mathiasz Halina , Rudnickie Orlęta. -1991 , nr 5 , s. 32
170.Potocka - Mathiasz Halina , Smutne serca.... - 2002 , nr 2, s.53
171. Potocka - Mathiasz Halina , Wspomnienie. - 1993 , nr 14, s. 52
172. Potocka - Mathiasz Halina , Za przeszłością. - 2001 , nr 2 , s. 42
173. Potocki Ferdynand , Podróżny. - 1992 , nr 9 , s. 44
174. Serafin Wiktoria , Dla nas świat. - 1990 , nr 3 , s. 51
175. Serafin Wiktoria , Do muzy. -1990 , nr 2 , s. 49
176. Serafin Wiktoria , Do wiosny. -1991 , nr 6 , s. 49
177. Serafin Wiktoria , Moje miasto. -1990 , nr 2 , s. 50 - 51
178. Serafin Wiktoria , O miłości. - 2002 , nr 2 , s. 43
179. Serafin Wiktoria , Powrót do siebie. - 1993 , nr 12 , s. 47
180. Serafin Wiktoria , Trzeba zapomnieć. -1990 , nr 4 , s. 52
181. Serafin Wiktoria , Wieczór w moim mieście. - 1990 , nr 3 , s. 51
182. Serafin Wiktoria , Wiersz zapomniany. -1990 , nr 2 , s. 49-50
183. Serafin Wiktoria , Wiersze bez tytułu. - 2002 , r 1, s. 37 - 38
184. Serafin Wiktoria , Słowa na wiatr. -1990 , nr 2 , s.50
185. Serafin Wiktoria Życzenie. -1990 , nr 2 , s. 51
186. Sozański Józef , Matczyne serce. -1991 , nr 1 , s. 40 - 41
187. Sozański Józef , Śmierć żołnierza. -1991 , nr 1 , s. 41 -42
188. Szast Genowefa , Jak Cię pożegnać. - 2002 , nr 3 , s.6
189. Szast Genowefa , Moje marzenie. - 2001 , nr 1 , s. 4
190. Szast Genowefa , Mojej Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudniku nad Sanem w jubileusz czterdziestolecia. - 2002 , nr 2 , s. 28 - 29
191. Szast Genowefa , Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - Harcerze z Rudnika. - 1992 , nr 11 , s. 48-49
192. Szast Genowefa , Pamięci ks. Roberta Oberca. - 1994 , nr 17 , s. 18 -19
193. Szast Genowefa , Piosenka o Rudniku. -1991 , nr 7 ,s. 48
194. Szast Genowefa , Podziękujmy za nasz chleb powszedni. - 2001 , nr 1, s. 26
195. Szast Genowefa , Siostrom Służebniczkom w jubileusz 150 - lecia. - 2001, nr 1, s. 22
196. Szast Genowefa , W hołdzie ppłk. Walerianowi Młyńcowi , Patronowi Szczepu nr 10 w Rudniku. - 1992 , nr 11 , s. 12
197. Szast Genowefa , Wrosłam w tę ziemię. - 1993 , nr 12 , s. 44
198. Szast Genowefa , Żywiołowa klęska w Paryżu. - 2002 , nr 1 (21) , s. 8

3. Portrety twórców i działaczy społecznych

199. Chmiel Zdzisław , Bronisław Gancarz - Sportowiec , Olimpijczyk , Nauczyciel. -1991 , nr 8 ,s. 33-36
Portret mistrza Polski w maratonie , rekordzisty , trenera , nauczyciela .

200. Chmiel Zdzisław , Człowiek , który zaświecił światło w Rudniku. - 1993, nr 14 , s. 31-37
Portret Wilhelma Freyera , elektryka.

201. Chmiel Zdzisław , Eugeniusz Mandecki. - 1993 , nr 13 , s. 39 - 40
Portret żołnierza AK

202. Chmiel Zdzisław , Franciszek Schonborn. - 1993 , nr 13 , s. 41
Portret żołnierza AK

203. Chmiel Zdzisław , Kapitan dr med. Kazimierz Hernich. -1990 , nr 3 , s. 40-48
Portret lekarza medycyny , kapitana AK , działacza konspiracji antyhitlerowskiej .

204. Chmiel Zdzisław , Mieczysław Majcher . - 1993 , nr 13 , s. 38 -39
Portret żołnierza AK

205 .Chmiel Zdzisław , Słowo o Janie Syrowatce. -1991 , nr 8, s. 8-10
Portret nauczyciela , dyrektora LO.

206. Chmiel Zdzisław , Walczyli , cierpieli i umierali , aby inni mobli żyć. - 1993 , nr 13 ,s. 35-36
Portret kpt. Tadeusza Gajdy ps. " Tarzan " , żołnierza AK.

207.Bronisław Ćmiela , Zbigniew Pilawski. -1991 , nr 1 , s. 31-34
Portret doktora nauk medycznych , przedwojennego drużynowego , żołnierza w czasie drugiej wojny światowej .

208. Gawroński Ferdynand , Antoni Pasiak. - 1990 , nr 2 , s. 45-47
Portret nauczyciela , muzyka , założyciela i kierownika Ogniska Muzycznego w Rudniku nad Sanem .

209. Kaliba Janusz , Ostatni najstarszy żołnierz Rzeczypospolitej. - 1990 , nr 3 , s. 39
Portret Leona Ramockiego żołnierza z czasów pierwszej wojny światowej i bolszewickiej .

210. Kowalska - Majchrzak Emilia , Moje wojenne drogi. -1990 , nr 2 , s. 24-35
Nauczycielka , więzień stalinowskich łagrów , żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie .

211. Lachowicz Krystyna , Nasz Wychowawca. - 2001 , nr 2, s. 30-32
Wspomnienia o profesorze Zdzisławie Sikorskim .

212. Lachowicz Krystyna , Paweł Kopczyk - Pierwszy Dyrektor Liceum i Gimnazjum w Rudniku. - 1993 ,nr 12, s. 24-27
Portret nauczyciela , dyrektora Gimnazjum i LO .

213. Lachowicz Maria , Kwiecień Zyta. - Rzeźbiarz z Rudnika. - 2002 , nr 1 (21) , s. 9 -10
Portret Jana Macieja Łyki , rzeźbiarza , autora tronu papieskiego .Fotografie dzieł .

214. Lustig Tadeusz, Wspomnienie o Antonim Turku. - 1993, nr 13 , s.37-38
Portret żołnierza AK.

215. Majcher Kazimiera , Wspomnienia uczestnika bitew polskich. - 1991 , nr 5, s. 33-35
Portret Michała Wragi żołnierza z czasów pierwszej wojny światowej i bolszewickiej.

216. Olko Wiesław , Nieprzeciętni. - 1991 , nr 5 ,s. 50 -51
Portrety uczniów LO m.in. Grzegorza Kumięgi , Grzegorza Kumika , Grzegorza Młynarskiego.

217. Olko Wiesław , Nieprzeciętni. - 1991 , nr 6 ,s. 52 -54
Portrety uczniów LO m.in. Grzegorza Kumięgi , Grzegorza Młynarskiego.

218. Olko Wiesław , Nieprzeciętni. - 1993 , nr 12 ,s. 52 -54
Portret ucznia ZSZ Piotra Hajdera.

219. Parwicz Janina , Chwila zadumy nad mogiłą. -1991 , nr 6 , s. 20-25
Portret Franciszeka Litwina żołnierza pierwszej i drugiej wojny światowej , długoletniego więzienia politycznego .

220. Szast Genowefa , Bo wolność krzyżami się mierzy. -1992 , nr 11 , s. 7-11
Portret Waleriana Młyńca żołnierza Legionów Piłsudskiego , uczestnika ,kampanii wrześniowej 1939 r.

221. Szast Genowefa , Pójdżcie za mną wszyscy. -1992 , nr 10 , s. 42-46
Portret Agnieszki Bieńkowskej siostry zakonnej zmarłej w wieku 22 lat .
222. Szast Genowefa , Spieszmy się kochać ludzi. - 2002 , nr 3 , s. 5-6
Portret tragicznie zmarłego nauczyciela Krzysztofa Zająca.
223. Szast Genowefa , Wspomnienie Zdzisława Chmiela. - 2002 , nr 3 , s. 3-4
Portret założyciela Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej , lekarza medycyny Zdzisława Chmiela.
224. Wójcik Wiktor , Kochane starocie. -1991 , nr 5 , s. 36-39
Wiktor Wójcik o swoich pasjach kolekcjonerskich ( sprzęt i stroje ludowe ).
V Szkolnictwo
1. Aktualności

225. Błaż Andrzej , Gimnazjum w Rudniku nad Sanem. - 2000 , nr 1 , s. 1 -23
Powstanie gimnazjum i organizacja pracy w roku szkolnym 1999 - 2000.

226. Chmiel Zdzisław , Sztandar dla Liceum. -1992 , nr 10 , s. 28-33
podniosłe przekazanie młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem sztandaru " Orląt ". Historia organizacji "Orlęta ".

227. Grochowska Ewa , Czym żyło Liceum. - 2002 , nr 1 , s. 17 -18
Wydarzenia z LO w roku szkolnym 2001/2002.

228. Kondysar Dorota , Czego Jaś się nie nauczy. - 2002 , nr 1, s. 20-25
Praca dydaktyczno - wychowawcza autorki , fotografie.

229. Kwieciń Zyta , Lachowicz Maria , Echo z rudnickich szkół. - 2002 , nr 1 , s. 15 -16
Najciekawsze wydarzenia wPublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2001/2002..

230. Kwieciń Zyta , Lachowicz Maria , Święto Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem. -2002, nr 2 , s.8- 15
Obchody 40 - lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 , fotografie.

231. Maczuga Joanna , Echo z rudnickich szkół. - 2002 , nr 1 , s. 16 -17
Najważniejsze wydarzenia w Publicznym Gimnazjum w roku szkolnym 2001/2002 .

232. Majcher Kazimiera , Odnalezione pamiątki. - 1990 , nr 2, s. 34-35
Odnalezienie pamiątkowej tablicy poświęconej poległym w 1920 r. uczniom Państwowej Szkoły Rzemieślniczej i uroczyste jej odsłonięcie w Zespole Szkół Zawodowych w Rudniku nad Sanem .

233. Majcher Kazimiera , Z życia szkoły. - 1990 , nr 3 , s. 37-38
Ceremonia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Zespole Szkól Zawodowych w Rudniku nad Sanem .

234. Matkiewicz Mieczysława , Wycieczki w Zespole Szkół Zawodowych. - 2002 , nr 1 , s. 18 -19
Wyjazdy młodzieży z ZSZ w roku szkolnym 2001/2002.

235. Pędlowski Marian , Gimnazjaliści z Rudnika lauretami konkursu. - 2002 , nr 1 , s. 25 -28
Finał II Powiatowego Konkursu Ekologicznego , fotografie.

236. Szast Genowefa , Nasza szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka - Jana Pawła II. - 1999 , nr 1, s. 30 , 29
Nadanie imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 .
2. Historia i wspomnienia

237. Bogacz - Roztworowska Iza , Bogacz Lidia , Tania względność. Powstanie Gimnazjum w Rudniku . Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 40 -41
Wspomnienia z czasów szkolnych.

238. Chmiel Zdzisław , Powstanie Gimnazjum w Rudniku. Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. - 1993 , nr 12 , s. 3 -23
Historia szkoły , nauka , profesorowie , absolwenci.

239. Chmielowski Marian , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 29
Wspomnienia z czasów szkolnych.

240. Dąbal ( Dec )Anna , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 36 -37
Wspomnienia z czasów szkolnych.

241. Dudzik - Flis Emilia , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 38
Wspomnienia z czasów szkolnych.

242. Dudzińska Halina , Moje wspomnienia z pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku nad Sanem. - 1993 , nr 14 , s. 21 - 30
Wspomnienia z lat 1953 -1957.

243. Dybka Janina , List do redakcji. - 1994 , nr 17 , s.77
Podziękowanie dla organizatorów za zaproszenie na zjazd z okazji 50 - lecia Gimnazjum i LO.

244. Gołoś Grażyna , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 40
Wspomnienia z czasów szkolnych.
245. Harasym Maria , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 37 - 38
Wspomnienia z czasów szkolnych.

246. Jamróz Maria , List do redakcji. - 1994 , nr 17 , s. 77
Podziękowanie dla organizatorów za zaproszenie na zjazd z okazji 50 - lecia Gimnazjum i LO.

247. Kapuściński Rajmund , , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 35
Wspomnienia z czasów szkolnych.

248. Koczot Jan , Historia szkolnictwa w Polsce. - 1992 , nr 11, s.13-22
Dzieje szkolnictwa od XVI do XIX w. w Rudniku nad Sanem .O szkole parafialnej i o nauce w niej .
249. Korgol Marian , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 35 - 36
Wspomnienia z czasów szkolnych.
250 Koszałka ( Pieczykolan ) Teresa , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1948 -1950. - 1994 , nr 16 ,s. 9
Wspomnienia z czasów szkolnych.
251. Kowalska - Pawełczyk Dorota , List do redakcji. - 1994 , nr 17 , s. 78
Podziękowanie dla organizatorów za zaproszenie na zjazd z okazji 50 - lecia Gimnazjum i LO.

252. Lachowicz Krystyna , Niezapomniane młodzieńcze lata , szkolne wspomnienia niezapomniane. -2001 , nr 2 , s.5 -29
Wspomnienia z czasów nauki w gimnazjum i LO w latach 1944 -1947 , fotografie.

253. Lachowicz Maria , Historia Szkoły Powszechnej i Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem. - 2002 , nr 2 , s.16 -27
Dzieje szkolnictwa podstawowego w Rudniku od początku XX w. i historia Szkoły Podstawowej nr 1.

254. Materna Jan , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1948 -1950. - 1994 , nr 16 , s. 15 -17
Wspomnienia z czasów szkolnych.

255. Migawki z życia szkoły. - 2001 , nr 2 , s.43-47
Fotografie szkolne z lat 1948 - 1950.

256. Mojska ( Dąbek ) Stanisława Ewa , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 39 - 40
Wspomnienia z czasów szkolnych.

257. Mścisz Ryszard , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1976 -1993. - 1994 , nr 16 , s. 42 - 43
Wspomnienia z czasów szkolnych.

258. Ochmański Jerzy , List do redakcji. - 1994 , nr 17 , s. 77
Podziękowanie dla organizatorów za zaproszenie na zjazd z okazji 50 - lecia Gimnazjum i LO.

259. Olko ( Urban ) Krystyna , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1948 -1950. - 1994 , nr 16 , s. 15
Wspomnienia z czasów szkolnych.

260. Osetek- Fronc Zdzisława , List do redakcji. - 1994 , nr 17, s. 77
Podziękowanie dla organizatorów za zaproszenie na zjazd z okazji 50 - lecia Gimnazjum i LO.

261. Ptak Stanisław , Wspomnienia z obozów harcerskich. - 2001 , nr 2 , s. 33- 42
Wspomnienia z obozów harcerskich , biwaków , ognisk organizowanych przez nauczycieli rudnickiego Gimnazjum i LO w latach 1946 -1949.

262. Ptak ( Baran ) Stanisława , Czekam na koleżeńskie spotkanie. Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 30-34
Wspomnienia z czasów szkolnych.

263. Potocka - Mathiasz Halina , Moje szkolne czasy.Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1948 -1950. - 1994 , nr 16 , s. 9 - 15
Wspomnienia z czasów szkolnych.

264. Rychel - Chrzan Janina , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 29
Wspomnienia z czasów szkolnych.

265. Rydzewska (Wachulska) Maria , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1948 -1950. - 1994 , nr 16 , s. 15
Wspomnienia z czasów szkolnych.

266. Spis publikacji o Gimnazjum i Liceum w Rudniku nad Sanem. -2001 , nr 2, s. 54 -55
Bibliografia publikacji o Gimnazjum i LO .

267. Spotkanie po latach. -2001 , nr 2 , s.48 -52
Fotografie ze zjazdu 1959 r. i obchodów 50 - lecia LO.

268. Sztaba Kazimierz Stanisław , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1948 -1950. - 1994 , nr 16 , s. 17
Wspomnienia z czasów szkolnych.

269. Szwed Jerzy , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 39
Wspomnienia z czasów szkolnych.

270. Thielemann ( Szafran )Krystyna , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 29
Wspomnienia z czasów szkolnych.

271. Utnik ( Kupiec ) Władysława , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 39
Wspomnienia z czasów szkolnych.

272. Wałęga Ryszard , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 35
Wspomnienia z czasów szkolnych.

273. Wojtanowicz Józef , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 36
Wspomnienia z czasów szkolnych.

274. Zawodny Wiesław , Wspomnienia z okazji zbliżającego się 50 - lecia szkoły. Absolwenci 1951 -1975. - 1994 , nr 16 , s. 38 - 39
Wspomnienia z czasów szkolnych.

Indeks osobowy

Bachta Eugeniusz dr 118-119
( Baran )Ptak Stanisława zob. Ptat ( Baran ) Stanisława
Błaż Andrzej 225
Bogacz Lidia zob Bogacz - Popiel Lidia
Bogacz - Popiel Lidia 132 - 133 zob. też Bogacz - Rostworowska Iza , Bogacz Lidia
Bogacz - Rostworowska Iza zob. Bogacz - Rostworowska Iza , Bogacz Lidia
Bogacz - Rostworowska Iza , Bogacz Lidia 237
Cebula Benedykt 100-103
Chmiel Janusz 134-135
Chmiel Zdzisław 1-16, 37 - 39 , 53, 80, 120 - 121, 199 - 206 , 226 , 238
Chmiel Zofia 54-55
Chmielowski Marian 239
Chrzan - Rychel Janina zob. Rychel - Chrzan Janina
Ćmiela Bronisław 207
Dąbal (Dec ) Anna 240
(Dąbek ) Mojska Stanisława Ewa zob. Mojska ( Dąbek ) Stanisława Ewa
(Dec ) Dąbal Anna zob. Dąbal ( Dec ) Anna
Dmyterko Anna 81
Dołgan Renata 148
Dudzik - Flis Emilia 241
Dudzińska Halina 242
Dubka Janina 243
Florek Marek 18 -23 , 65
Flis - Dudzik Emilia zob. Dudzik - Flis Emilia
Franuszkiewicz Edward ks. 56
Fronc - Osetek Zdzisława zob. Osetek - Fronc Zdzisława
Gawroński Ferdynand 24 25 , 208
Gołoś Grażyna 244
Grochowska Ewa 227
Harasym Maria 245
Hilaria Siostra 57
Hipolita Siostra 82
Horodecki Jerzy 26 -28
Jachymek Joanna 149 -150
Jamróz Maria 246
Kabata Zbigniew 156
Kaliba Janusz 209
Kania Marek 157 -158
Kania Władysław 122
Kapuściński Rajmund 247
Koczot Jan 248
Kondysar Dorota 228
Korasiewicz Marian 159
Korgol Marian 249
Koszałka ( Pieczykolan ) Teresa 250
Kowalska - Majchrzak Emilia 210
Kowalska - Pawełczyk Dorota 251
Kozioł Dorota 160
Kumięga Grzegorz 161
Kumik Grzegorz 162
(Kupiec) Utnik Władysława zob. Utnik ( Kupiec ) Władysława
Kwiecień Zyta zob. Kwiecień Zyta , Lachowicz Maria oraz Lachowicz Maria, Kwiecień Zyta
Kwiecień Zyta , Lachowicz Maria 229 -230
Lachowicz Krystyna 211 -212 , 252
Lachowicz Maria 58, 253 zob. też Lachowicz Maria , Kwiecień Zyta oraz Kwieciań Zyta Lachowicz Maria
Lachowicz Maria , Kwiecień Zyta 213
Laskowski Ferdynand 151-155
Lustig Tadeusz 40 -41, 214
Maczuga Joanna 231
Majcher Kazimiera 215 , 232
Majchrzak - Kowalska Emilia zob. Kowalska - Majchrzak Emilia
Mandecki Stanisław 42 -44 , 123
Marecki Artur 45 -46
Marecki Lesław 29 -31
Materna Jan 254
Mathiasz - Potocka Halina zob. Potocka - Mathiasz Halina
Matkiewicz Mieczysława 234
Młyniec Waleria 47
Mojska ( Dąbek ) Stanisława Ewa 256
Mroczka Anna 84
Mścisz Ryszard 257
Nicałek Franciszek ks. 48 -49
Niedziałek Tadeusz124
Oberc Robert ks. 59
Ochmański Jerzy 258
Olko ( Urban ) Krystyna 259
Olko Wiesław 73, 85 - 88, 136 - 141 , 163 -165 , 216 -218
Osetek - Fronc Zdzisława 260
Ostrowska Bronisława 166
Parwicz Janina 219
Pawełczyk - Kowalska Dorota zob. Kowalska - Pawełczyk Dorota
Pelczar Stanisław 50
Pędlowski Marian 32-34 , 89 -90 , 107 -108 , 125 , 235
(Pieczykolan ) Koszałka Teresa zob. Koszałka ( Pieczykolan ) Teresa
Półchłopek Danuta 91
Ptak Stanisław 261
Ptak ( Baran ) Stanisława 262
Popiel - Bogacz Lidia zob. Bogacz- Popiel Lidia
Potocka - Mathiasz Halina 167 -172 , 263
Potocki Ferdynand 173
Rogacki Tadeusz 126 zob. też Rogacki Tadeusz , Sowa Maria
Rogacki Tadeusz , Sowa Maria 127
Rostworowska - Bogacz Iza zob. Bogacz- Rostworowska Iza
Rudnicki Roman 35
Rychel - Chrzan Janina 264
Rydzewska (Wachulska ) Maria 265
Sabok Zofia 51
Sekulski Edward 111
Sekulski Eugeniusz 128
Serafin Wiktoria 145 -146 , 174 -185
Siwek Halina zob. Hilaria Siostra
Skiba Waldemar 36 ,92 ,116
Sowa Maria zob. Rogacki Tadeusz, Sowa Maria
Sozański Józef 186 -187
(Szafran ) Thielemann Krystyna zob. Thielemann (Szafran) Krystyna
Szast Genowefa 52, 60-63, 93-94 , 129, 188-198, 220-223, 236
Sztaba Kazimierz Stanisław268
Szwed Jerzy 269
Tabasz Lucjan 112
Tarnowski Jan 95
Thielemann ( Szafran ) Krystyna 270
Utnik ( Kupiec ) Władysława 271
( Urban ) Olko Krystyna zob. Olko ( Urban ) Krystyna
Wałęga Ryszard 272
(Wachulska ) Rydzewska Maria zob. Rydzewska ( Wachulska ) Maria
Wojtanowicz Józef 273
Wójcik Krystyna 77-79 , 96 -98, 147
Wójcik Wiktor 224
Zawodny Wiesław 274
Ziółkowski Bolesław 117
Zygmunt Maria 99

Indeks rzeczowy

Archeologia 22
Artyści 213
Biblioteka 99
Burmistrz 100-103 , 108
Cmentarz 16, 32, 95
Cmentarzyska starożytne zob. archeologia
Chór 128-129
Dożynki 94
Druga wojna światowa 46 -49
Dwór 19 , 21, 29-31, 51
Ekologia 113, 235
Fotografie 85, 96
Gdów zob. Kałków - Gdów
Harcerze 37 -38 , 81 -82 , 84
Herb 17 , 80
Historia Rudnika nad Sanem 1-12, 18, 20 , 23, 28, 39
Jan Paweł II 60 -61
Jarosław 40
Jastkowice 48
Kalendarium 67-68, 73, 77-79 , 83, 105 -106 , 114
Kałków - Gdów 53
Kolekcjonerstwo 224
Komunikaty 65-66, 69-72, 74, 90
Koncerty 91-92
Kopki 12, 27, 29-31, 51
Koszykarstwo 24-25, 89
Kościół 33
Lecznictwo 13
Lekarze 207, 223
Leżajsk 54
Miejski Ośrodek Kultury 85-88, 97-98
Nauka zob. Szkoły - historia
Nauczyciele 205, 208, 210-212, 222
Niemcy 45
Nisko 41
Ochronka 57,63
Ogłoszenia zob. Komunikaty
Ognisko muzyczne 127
Orlęta 40-42, 118-119 ,121,123, 130-131
Papież zob. Jan Paweł II
Paryż 52
Pielgrzymki 55-56, 58
Położenie miasta 36
Program imprezy 54, 75-76
Przędzel 26,
Pysznica 48
Radni 105-107 , 109
Rozważania 59, 132-147
Rudnik nad Sanem , Rudnik zob. Historia Rudnika oraz Położenie Rudnika
Samorząd terytorialny 100-113
Solidarność 122
Sportowcy 199
Straż pożarna 120, 124-126
Stróża 34
Szachy 114-117
Szkoła - aktualności 93, 225-236
Szkoła - historia 14,43, 248, 253
Szkoła - wspomnienia 237-247 , 249-252, 254-274
Uczniowie 216-218
Wiersze 148-198
Więzienie 41-44
Wikliniarski przemysł zob. koszykarstwo
Wronki 43-44
Zabytki 35
Zdrowie zob. Lecznictwo oraz Lekarze
Zarzecze 94
Żołnierze 50, 202-204, 206, 209, 214-215, 219-220
Żydzi 15